Omvårdnad: Forskningsmetodik

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
SB713A version 1,1
Engelsk benämning:
Nursing: Research Methodology
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
02 januari 2017

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sigkunskaper om vanligen förekommande forskningsdesign inom pediatrisk omvårdnad och medicinskt vetenskap, deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter med särskilt fokus mot hälso- och sjukvårdsforskning. Kursen syftar även till att studenten fördjupar kunskap och förmåga i akademiskt skrivande, förmåga att formulera problemställningar av betydelse för pediatrisk omvårdnad inom hälso- och sjukvårdsforskning samt tillämpning av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlarvanligen förekommande forskningsdesigner för kvalitativa och kvantitativa metoder inom pediatrisk omvårdnad och medicinskt vetenskap. Dessa diskuteras i relation till tillämpning, styrkor och svagheter med särskilt fokus på att framställa kunskap. Inom ramen för forskningsprocessen ska studenten konstruera problemställningar av relevans för hälso- och sjukvårdsforskning och pediatrisk vård- och omvårdnad. Slutligen tillämpas akademiskt skrivandevid framställande av en projektplan.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. diskutera och sammanfatta grunderna i de vanligaste studiedesignerna inom kvalitativ och kvantitativ metod,
2. diskutera och värdera syfte och problemställningars betydelse för val av design och metod inom en hälso- och sjukvårdskontext med särskilt fokus på pediatrisk vård och omvårdnad,
3. tillämpa ett akademiskt skrivande som kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt, och
4. tillämpa forskningsprocessen genom att självständigt formulera syfte och problemställning av relevans för medicinsk vetenskap och pediatrisk omvårdnad inom specialistsjuksköterskans kompetensområde.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, egna studier och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemål 1 och 2 arbetar de i grupper med att förbereda och genomföra en presentation som behandlar en slumpmässigt utdelad metod. Lärandemål 3 och 4 bearbetas genom att studenten skriftligtpresenterar syfte och en eller flera problemställningar av relevans för pediatrisk omvårdnad samt förslag på lämplig forskningsdesign för problemställningen.Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Kursens lärandemål 1-4 examineras individuellt både skriftligt samt muntligt vid ett seminarium där bedömning för lärandemålets uppfyllande baseras på hur välunderbyggd projektplanen är metodologiskt samt syftets problemställnings relevans för pediatrisk omvårdnad för medicinsk vetenskap och pediatrisk omvårdnad inom specialistsjuksköterskans kompetensområde.

Detaljerade bedömningskriterier samt hur betyg viktas inför det sammanlagda kursbetyget återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänd projektplan samt att övriga kurskrav avseende de obligatoriska momenten är uppfyllda. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på examinationsmoment projektplanen

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aveyard H, Sharp P, Wooliams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Open University Press. 192s.
Beauchamp T L, Childress JF, (2012) Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press 480s.
Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F., Wallin L, Wij, H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur.264.s
Polit, D F, Beck C T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter