Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Sammanfattning

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
SB712A version 1,2
Engelsk benämning:
Nursing: Nursing in Primary- and Hospital Care for Children and Adolescents
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2018

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 60hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i pediatrisk omvårdnad och medicinsk vetenskap. Detta för att självständigt kunna leda omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats och barnsjukvård.

Innehåll

Kursen består av två delkurser: Omvårdnad i barnhälsovård och elevhälsans medicinska insats (7.5hp) samt Omvårdnad i barnsjukvård (7.5hp). Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande. Kärnkompetenserna diskuteras kritiskt i förhållande till omvårdnadsprocessen och specialistsjuksköterskans funktion och roll.

1. Omvårdnad i barnhälsovård/elevhälsans medicinska insats, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen behandlas specialistsjuksköterskans uppdrag inom barnhälsovården och elevhälsans medicinska insatser. Delkursen omfattar barns fysiska, psykiska, sociala och kognitiva utveckling och föräldraskapets villkor i ett mångkulturellt perspektiv. Delkursen behandlar också promotion, prevention samt hälsofrämjande undervisning och stöd med inriktning mot barnet och dess familjs beslutsfattande, delaktighet, rättigheter. Delkursens innehåll sätts i relation till aktuella lagar, riktlinjer, författningar och konventioner samt etiska aspekter, kärnkompetenserna och omvårdnadsprocessen.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. förklara och motivera hälsoundersökningar, medicinska bedömningar och vaccinationsverksamheten inom barnhälsovården och elevhälsan med fokus på barns utveckling, speciella behov och föräldrastöd.
2. identifiera och tillämpa relevanta omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna i samverkan med barn och dess familj för att främja hälsa och förebygga ohälsa, och
3. redogöra för och kritiskt resonera kring relevanta författningar, konventioner, lagar och riktlinjer.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs bedrivs i form av egna studier, fältstudie, föreläsningar och grupparbete med tillhörande seminarium. För att stimulera inlärning av lärandemålen 1-3 erbjuds föreläsningar utifrån barnhälsovårdens och elevhälsans uppdrag. Lärandemål 1-2 tränas genom presentation av fältstudie i samband med ett obligatoriskt seminarium. Lärandemål 3 tränas genom ett grupparbete som presenteras i ett obligatoriskt seminarium. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras enligt beslut av examinator och sker via en skriftlig individuell inlämningsuppgift händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–3 examineras i ett individuellt akademiskt paper. Fokus för bedömning är den individuella studentens förmåga att identifiera barns och dess familjs individuella behov och redogöra för och motivera preventiva åtgärder för att främja hälsa och förebygga ohälsa utifrån barnhälsovårdens och elevhälsans verksamhet. I bedömningen läggs vikten på innehållet men även kvalitet, form och struktur, akademiskt skrivande och referenshantering bedöms. För godkänt betyg krävs det att alla obligatoriska moment i kursen är godkända. För väl godkänt betyg krävs det betyg väl godkänd på individuellt akademiskt paper.

2. Omvårdnad i barnsjukvård, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen behandlas specialistsjuksköterskans uppdrag inom barnsjukvården med inriktning mot barn och dess familjs beslutsfattande, delaktighetoch rättigheter. I delkursen behandlas olika pediatriska sjukdomars patofysiologi, samt dess behandling, komplikationer och prognos. Utifrån ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv diskuteras och behandlas komplexa vårdbehov inklusive vård i livets slut inom den pediatriska omvårdnaden. Vidare diskuteras åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenser för att främja fysisk, psykisk och social hälsa vid akut-, långvarig och/eller kronisk sjukdom. I delkursen ingår även träning i att kritiskt värdera vetenskap och beprövad erfarenhet inom det pediatriska omvårdnadsområdet relaterat till barn- och/ eller familjecentrerad vård, etiska aspekter, relevanta författningar, konventioner, lagar och riktlinjer.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. identifiera och förklara olika pediatriska sjukdomars patofysiologi, behandling, prognos och komplikationer,
2. kritiskt värdera pediatrisk omvårdnad vid komplexa vårdbehov inklusive vård i livets slutskede,
3. identifiera och tillämpa åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenser för att främja fysiska, psykiska och sociala hälsa vid akut-, långvarig och/eller kronisk sjukdom, och
4. kritiskt värdera vetenskap och beprövad erfarenhet inom det pediatriska omvårdnadsområdet relaterat till barn- och/ eller familjecentrerad vård, etiska aspekter, relevanta författningar, konventioner, lagar och riktlinjer.

Arbetsformer

Undervisningen i delkursen bedrivs i form av egna studier, föreläsningar, grupparbete och studiebesök. För att stimulera inlärning av lärandemål 1-4 erbjuds föreläsningar om pediatriska sjukdomstillstånd samt studiebesök. Lärandemål 2 och 3 tränas genom ett grupparbete med ett efterföljande obligatoriskt seminarium. Lärandemål 4 tränas genom ett obligatoriskt seminarium med en individuell presentation. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras enligt beslut av examinator och sker via skriftlig individuell inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–4 examineras i en individuell skriftlig tentamen och fokus för bedömningen är den individuella studentens förmåga att identifiera och förklara olika pediatriska sjukdomstillstånd, kritiskt värdera behandlingar och utifrån gällande regelverk tillämpa omvårdnadsåtgärder och kärnkompetenser för att främja barnets hälsa. För godkänt betyg krävs det att alla obligatoriska moment i kursen är godkända. För väl godkänt betyg krävs det betyg väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Bedömningsformer för hela kursen
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt resultat på de i kursen ingående examinationsmomenten samt att övriga obligatoriska moment är uppfyllda. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på individuellt akademiskt paper och individuell skriftlig tentamen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Omvårdnad i barnhälsovård/elevhälsans medicinska insats

Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264s.
Hallström I, Lindberg T, (red) (2015) Pediatrisk omvårdnad (upplaga 2). Stockholm: Liber AB. (ca 300 sidor)
Hansèus K, Lagercrantz H, Lindberg T, (red) (2012) Barnmedicin (upplaga 4). Lund: Studentlitteratur AB. (ca 500 sidor)
Hwang P, Nilsson B, (2011) Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. (ca 200 sidor)
Magnusson M, Blennow M, Hagelin E, Sundelin C, (2009) Barnhälsovård. Stockholm: Liber AB. (ca 300 sidor)
Raadu G, (red)(senaste upplaga) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Solna: Almqvist & Wiksell. (ca 100 sidor)
Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America: Pearson. 480s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 300 sidor.

2. Omvårdnad i barnsjukvård

Christofferson R, Läckgren G, Stenberg A, (red) (2015) Grottes barnkirurgi och barnurologi. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 200 sidor)
Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264s.
Hallström I, Lindberg T, (red) (2015) Pediatrisk omvårdnad (upplaga 2). Stockholm: Liber AB. (ca 300 s.)
Hansèus K, Lagercrantz H, Lindberg T, (red) (2012) Barnmedicin (upplaga 4). Lund: Studentlitteratur AB. (ca 500 s)

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 300 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästtillkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Vedrana Vejzovic, Kursansvarig
Telefon: 040-6657446
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 13 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 12 januari 2024 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program