Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
SB711A version 1,1
Engelsk benämning:
Nursing: Theories and Concepts for Nursing and Profession
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
02 januari 2017

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap och förståelse om centrala begrepp inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och omvårdnad i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang. Kursen syftar även till att introducera; kärnkompetenserna, kulturkompetens samt teorier, processer och modeller utifrån specialistsjuksköterskans funktion i omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Syftet med kursen är också att studenten ska utveckla färdigheter i akademiskt skrivande och kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar och belyser centrala begrepp, teorier och modeller i relation till huvudområdet omvårdnad och medicinsk vetenskap av relevans för omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ur ett professions- och verksamhetsperspektiv. Kärnkompetenser och utvecklingspsykologiska teorier utifrån barns olika livsvillkor i relation till specialistsjuksköterskans funktion bearbetas. Begreppen kulturkompetens, profession och disciplin diskuteras och problematiseras. Vidare diskuteras modeller för pediatrisk omvårdnad, med fokus på omvårdnadsprocessen i relation till specialistsjuksköterskans funktion samt sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1 förklara och argumentera för utvecklingspsykologiska teorier av relevans för huvudområde omvårdnad och medicinskt vetenskap inom hälsa- och sjukvård för barn och ungdomar
2. förklara och argumentera för begreppen kulturkompetens, profession och disciplin samt beprövad erfarenhet och vetenskap i relation till barnspecialistsjuksköterskans funktion,
3. förklara och kritiskt granska begreppen kärnkompetenser i relation till omvårdnadsarbetet och medicinsk vetenskap inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, och
4. tillämpa akademiskt skrivande och anta ett kritiskt förhållningssätt satt i relation till textens uppbyggnad och vetenskapliga innehåll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete, egna studier och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet först vid föreläsningar. Därefter behandlas lärandemål 1-3 under två obligatoriska seminarier där seminarium ett fokuserar på lärandemål 1 och seminarium två fokuserar på lärandemål 2-3. Lärandemål 1-4 tränas under obligatoriskt seminarium genom respondent- och opponentskap baserad på ett individuellt akademisk diskussionspaper.Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1-4 examineras i ett individuellt akademiskt diskussionspaper. Fokus i bedömningen ligger på den enskilda studentens förmåga att skriftlig argumentera, diskutera och problematisera en självständigt vald teori som kopplas till specialistsjuksköterskans funktion inom hälsa- och sjukvård för barn och ungdomar. Huvudtyngden i bedömningen läggs på innehåll men även kvalitet samt form och struktur bedöms. Relevant kärnkompetens/-er ska ingå och bedömas. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på kursens examinationsmoment (akademiskt diskussionspaper) samt att övriga kurskrav avseende obligatoriska moment är uppfyllda.För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på kursens examinationsmoment.
Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press. 192s.
Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264s.

Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 252s.
McEwen M, Willis E, (2014) Theoretical basis for Nursing. 4th rev Edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 592s

Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia. Lippincott. 768s.


Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anmälan

30 augusti 2021 - 05 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 04 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 03 november 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 06 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program