Omvårdnad: Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
SB623C version 1,1
Engelsk benämning:
Nursing: Clinical Placement in Primary and Hospital Care for Children and Adolescents
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
02 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
02 januari 2017

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60hp och erbjuds under termin 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i pediatrisk omvårdnad samt medicinsk vetenskap för att självständigt kunna leda omvårdnaden utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vård och informatik) inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats och barnsjukvård.

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning med patientnära barn- och/eller familjecentrerad omvårdnad. Med utgångspunkt i prevention, promotion och komplexa vårdbehov behandlas, diskuteras och tillämpas systematiskt omvårdnadsprocessens struktur på pediatriska hälso- och sjukdomstillstånd. Dessutom ingår kontinuerligt deltagande i omvårdnadshandledning där reflektion kring självupplevda situationer och eventuella problem diskuteras med professionella handledare för att stärka individen och därmed också den barn- och/eller familjecentrerade omvårdnaden.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. tillämpa och dokumentera omvårdnadsåtgärder i enlighet med omvårdnadsprocessen vid hälsoundersökningar, vaccinationsverksamhet, komplexa vårdbehov och livets slut,
2. ta ställning till hur barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier kan stödjas i syfte att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga sjukdom och olycksfall utifrån riktlinjer och författningar,
3. tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid förberedelse av pediatriska undersökningar och omvårdnadsåtgärder,
4. tillämpa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till den egna yrkesutövningen för att utveckla självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, ungdomar och deras familjer samt andra yrkesgrupper som specialistsjuksköterskan samverkar med, och
5. kritisera och sammanfatta aktuell forskning av relevans för kursens innehåll, samt avgöra och ange relevans för implementering av forskning i omvårdnad av barn, ungdomar och deras familj, och medverka till och initiera systematiskt kvalitetsarbete för säker vård.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av verksamhetsförlagd utbildning (160 timmar). Totalt 96 timmar fördelas lika mellan verksamhetsområdena; barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser och barnsjukvård. Resterande 64 timmar väljs av student i samråd med kursledning. Lärandemål 1–3 uppnås genom att studenten tränar aktivt kunskapssökande under handledning av specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Lärandemål 4–5 uppnås genom en parvis kollegial granskning under verksamhetsförlagd utbildning med tillhörande campusförlagt seminarium där studenten är aktiv och reflekterande. Av de schemalagda momenten är akademiskt paper, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning obligatoriska och utgör underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–3 examineras individuellt under den verksamhetsförlagda utbildningen och bedöms utifrån AssCe (Assessment of Clinical Education) för avancerad nivå. Fokus för bedömningen är studentens färdighet och förmåga i; kommunikation och undervisning, omvårdnadsprocessen, undersökningar och behandlingar, arbetsledning och samarbete, samt professionellt förhållningssätt.
Lärandemål 4–5 examineras i ett individuellt akademiskt paper. Fokus för bedömning är den individuella studentens förmåga att framlägga tes, analysera och diskutera lärandemålen utifrån modellen för kollegial granskning och studentens förmåga att reflektera över den egna yrkesutövningen och sin empatiska förmåga i relation till professionen. Tongivande för bedömningen är innehållet men även kvalitet, form och struktur (kritisk akademisk skrivton och referenshantering) bedöms.

Detaljerade bedömningskriterier finns i kursens studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. Vid frånvaro under VFU ska universitetslektor som är ansvarig för bedömning, handledare och student komma överens om hur komplettering ska ske. Student som blivit underkänd i VFU erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, universitetslektor och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning).

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

*Blennow M, Hagelin E, Sundelin C, (2016) Barnhälsovård. Stockholm Liber AB. (ca 300 sidor)
*Dahlgren L O, Eriksson E B, Gyllenhammar H, Korkeila M, Sääf-Rothoff A, Wernerson A, Seeberger A, (2006) To be and to have a critical friend in medical teaching. Medical education, 40:72-78.
*Christofferson, R, Läckgren G, Stenberg A, (red) (2015) Grottes barnkirurgi och barnurologi. Lund, Studentlitteratur AB. (ca 200 sidor).
*Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur. 264s.
*Hallström I, Lindberg T, (red) (2015) Pediatrisk omvårdnad (upplaga 2). Stockholm: Liber AB. (ca 300 sidor)
*Hansèus K, Lagercrantz H, Lindberg T, (red) (2012) Barnmedicin (upplaga 4). Lund: Studentlitteratur AB. (ca 500 sidor)
*Milerad J, Lindgren C, (2014) Evidensbaserad Elevhälsa, Lund: Studentlitteratur AB. (ca 240 sidor)
*Polit D F, Beck C T, (2008) Nursing Research – generating and assessing evidence for nursing practice (upplaga 9). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. (ca 40 sidor)

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne Wennick, Kursansvarig
Telefon: 040-6657974
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452