Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik – inriktning barn och ungdomar

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
SB621C version 1
Engelsk benämning:
Nursing: Leadership in Theory and Practice – Focusing Children and Adolescents
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 oktober 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60hp och erbjuds under termin 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om ledarskap, organisationer, förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete för att självständigt kunna leda arbetet i ett interprofessionellt team. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om pedagogik som handledning och undervisning för att kunna leda en hälsofrämjande intervention. Kursen består av två delkurser: Ledarskap i teori och praktik (4,5hp) och Hälsofrämjande intervention för barn och ungdomar (3hp).

Innehåll

Kursen består av 2 delkurser:

1. Ledarskap i teori och praktik, 4,5 hp

Innehåll

Den första delkursen omfattande 4,5 högskolepoäng, behandlar teorier och modeller för ledarskap, organisationer och pedagogik. Dessutom diskuteras förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete som syftar till att stödja specialistsjuksköterskans ledarskap. Slutligen behandlas den mediciniska och vårdvetenskapliga forskningens användbarhet för professionens kunskapsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs 1 ska studenten kunna:
1. kontrastera och kritiskt bearbeta teorier och modeller för ledarskap, organisation och pedagogik,
2. kontrastera och kritiskt bearbeta förändringsarbete och kunskapsimplementering av vikt för specialistsjuksköterskans ledarskap i omvårdnad och det interprofessionella teamarbetet, och
3. sammanfatta och kritisera medicinsk och vårdvetenskaplig forskning av relevans för specialistsjuksköterskans ledarskap och handledning samt forskningens användbarhet för professionens kunskapsutveckling och det kliniska arbetets planering, samordning och utvärdering.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 1 bedrivs i form av föreläsningar och en debatt. För att student skall uppnå lärandemål 1–3 arbetar de i grupper med att förbereda och genomföra en debatt som behandlar, för eller emot, ett slumpmässigt utdelat ämne satt i relation till specialistsjuksköterskans ledarskap. Av de schemalagda momenten är debatt obligatorisk.

Bedömningsformer

I delkurs 1 examineras lärandemål 1 - 3 individuellt i form av en öppen debatt. Fokus i examinationens bedömning ligger på studentens förmåga att kritiskt behandla och debattera lärandemålen samt hur väl debatten baseras på tillgänglig hälso-och sjukvårdsforskning och beprövad erfarenhet. Bedömningen lägger även vikt vid struktur och form, framförande och disposition, samt att studenten håller sig inom de angivna ramarna.

2. Hälsofrämjande intervention för barn och ungdomar, 3 hp

Innehåll

I delkurs 2 behandlas hälsofrämjande interventioner för barn och ungdomar med skolan som arena. Den praktiska tillämpningen innefattar hälsofrämjande undervisning för elever i förskola/ skola vid ett tillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. planera och genomföra hälsofrämjande interventioner för barn och ungdomar, och
2. tillämpa relevant pedagogik för hälsofrämjande undervisning i skolklass.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 2 bedrivs i form av egna studier, föreläsningar och kollegial granskning med tillhörande seminarium vilka fokuserar hälsofrämjande interventioner i förskola/ skola. Lärandemål 1 uppnås genom föreläsning om kollegial granskning varefter studenten förbereder en hälsofrämjande föreläsning utifrån valfritt ämne av relevans för en skolklass. Lärandemål 2 uppnås genom parvist agerande som observerad respektive kollegial granskare med tillhörande seminarium där studenten är aktiv och reflekterande.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 och 2 examineras i ett individuellt akademiskt paper som behandlas vid ett seminarium. Fokus för bedömning är den individuella studentens förmåga att skriftligen såväl som muntligen analysera och diskutera hälsofrämjande undervisning i en skolklass utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Dessutom bedöms studentens förmåga att konstruktivt och kritiskt kunna diskutera annan students arbete. Tongivande för bedömningen är innehållet men även kvalitet, form och struktur (kritisk akademisk skrivton och referenshantering) bedöms. Av de schemalagda momenten är akademiskt paper och seminarium obligatoriska och utgör underlag för bedömningen.

Detaljerade bedömningskriterier samt hur betyg viktas inför det sammanlagda kursbetyget återfinns i studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på hel kurs krävs dessutom väl godkänt betyg på examinationsmomentet, akademiskt paper.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Ledarskap i teori och praktik

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet
* Aveyard H, Sharp P, Wooliams M, (2011) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press.
*Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur. *
Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D, (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 374 s. - finns som elektronisk resurs via Malmö högskolas bibliotek
*Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10 th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 814 s.
*Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Prentice Hall.

2. Hälsofrämjande intervention för barn och ungdomar

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet
* Aveyard H, Sharp P, Wooliams M, (2011) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press.
Dahlgren L O, Eriksson E B, Gyllenhammar H, Korkeila M, Sääf-Rothoff A, Wernerson A, Seeberger A, (2006) To be and to have a critical friend in medical teaching. Medical education, 40:72-78.
*Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur.
*Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D, (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 374 s. - finns som elektronisk resurs via Malmö högskolas bibliotek
*Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10 th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 814 s.
*Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Prentice Hall. Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Katarina Sjögren Forss, Kursansvarig
Telefon: 040-6657036
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452