Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Sammanfattning

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
SB612C version 1
Engelsk benämning:
Nursing: Nursing in Primary and Hospital Care for Children and Adolescents
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
02 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i pediatrisk omvårdnad och medicinsk vetenskap. Detta för att självständigt kunna leda omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets- och förändringsarbete, säker vård och informatik) inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats och barnsjukvård. Kursen består av tre delkurser: Omvårdnad i barnhälsovård (5hp), Omvårdnad i elevhälsans medicinska insats (5hp) och Omvårdnad i barnsjukvård (5hp).

Innehåll

Kursen betår av tre delkurser:

1. Omvårdnad i barnhälsovård, 5 hp

Innehåll

I delkurs 1 behandlas specialistsjuksköterskans uppdrag inom barnhälsovården med inriktning mot föräldrastöd, hälsoövervakning, medicinsk bedömning, prevention, promotion och vaccination. Vidare innehåller kursen allergi, amning, astma, barn- och familjecentrerad omvårdnad, barn som far illa, barnövervikt, begreppet normkritik, smärta och utvecklingspsykologi (0-5 år). Kursens innehåll sätts i relation till aktuella författningar, konventioner, lagar, kärnkompetenserna och omvårdnadsprocessen.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs 1 ska studenten kunna:
1. förklara och motivera hälsoundersökningar, medicinska bedömningar och vaccinationsverksamheten inom barnhälsovården utifrån ett normkritiskt perspektiv med fokus på barns utveckling och föräldrastöd speciellt satt i relation till allergi, amning, astma och barnövervikt,
2. identifiera och tillämpa åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen i samråd med barn och dess familj för att främja hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom och olycksfall i hemmet,
3. identifiera och tillämpa relevanta omvårdnads- och medicinska åtgärder vid procedurrelaterad rädsla och smärta samt när barn far illa, och
4. redogöra för och kritiskt resonera kring relevanta författningar, konventioner, lagar och riktlinjer.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 1 bedrivs i form av egna studier, föreläsningar och grupparbete om scenarier med tillhörande seminarium vilka fokuserar barn i åldern 0-5 år inom barnhälsovård. Lärandemål 1 och 4 uppnås genom föreläsningar om föräldrastöd, hälsoundersökningar, ett normkritiskt förhållningssätt, regelverk, utvecklingspsykologi och vaccination där studentens aktiva kunskapssökande och kritiska reflektion ingår. Lärandemål 2 och 3 uppnås genom ett grupparbete med tillhörande seminarium där studenten är aktiv och reflekterande. Av de schemalagda momenten är individuellt akademiskt diskussionspaper och seminarium obligatoriska och utgör underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–4 examineras i ett individuellt akademiskt diskussionspaper. Fokus för bedömning är den individuella studentens förmåga lägga fram en tes och analysera och diskutera barn (0–5 år) och dess familjs behov utifrån barnhälsovårdens verksamhet, ett normkritiskt perspektiv, omvårdnadsprocessen, regelverk och utvecklingspsykologiska teorier. Tongivande för bedömningen är innehållet men även kvalitet, form och struktur (kritisk akademisk skrivton och referenshantering) bedöms.

2. Omvårdnad i elevhälsans medicinska insats, 5 hp

Innehåll

I delkurs 2 behandlas specialistsjuköterskans uppdrag inom elevhälsans medicinska insats med inriktning mot hälsofrämjande undervisning, hälsoövervakning, medicinsk bedömning, samverkan i elevhälsoteamet och vaccination. Med utgångspunkt i professionens kärnkompetenser diskuteras och behandlas även barn- och familjecentrerad omvårdnad, barnortopedi, begreppet normkritik, diabetes typ 1, neuropsykiatri, smärta, tillväxtrubbningar och utvecklingspsykologi (6-18 år). Kursens innehåll sätts i relation till aktuella författningar, konventioner, lagar, kärnkompetenserna och omvårdnadsprocessen.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs 2 ska studenten kunna:
1. förklara och motivera hälsoundersökningar, medicinska bedömningar och vaccinationsverksamheten inom elevhälsans medicinska insats med fokus på barns och ungdomars utveckling ur ett normkritiskt perspektiv speciellt satt i relation till barnortopedi, diabetes typ 1, neuropsykiatri, smärta och tillväxtrubbningar,
2. identifiera och tillämpa åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen i samråd med barn, ungdomar och dess familj för att främja hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom och olycksfall i skolan,
3. identifiera och tillämpa relevanta omvårdnads- och medicinska åtgärder till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, och
4. redogöra för och kritiskt resonera kring relevanta författningar, konventioner, lagar och riktlinjer.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 2 bedrivs i form av egna studier, föreläsningar och studiebesök vilka fokuserar barn och ungdomar i åldern 6–18 år inom elevhälsans medicinska insats. Lärandemål 1 och 4 uppnås genom föreläsningar om hälsoundersökningar, normkritik, regelverk, utvecklingspsykologi och vaccination där studentens aktiva kunskapssökande och kritiska reflektion ingår. Lärandemål 2 och 3 uppnås genom egna studier följt av ett studiebesök inom elevhälsans medicinska insats där verksamheten analyseras utifrån elevers hälsa, sjukdom, olycksfall och behov av särskilt stöd. Av de schemalagda momenten är individuellt akademiskt diskussionspaper, seminarium och studiebesök obligatoriska och utgör underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–4 examineras i ett individuellt akademiskt diskussionspaper som tar utgångspunkt i ett tilldelat scinario. Papret behandlas genom kollegial granskning vid ett seminarium. Fokus för bedömningen är den individuella studentens förmåga att analysera och diskutera fallet utifrån elevhälsans medicinska insats, ett normkritiskt perspektiv, omvårdnadsprocessen, regelverk och utvecklingspsykologiska teorier. Dessutom bedöms studentens förmåga att konstruktivt diskutera och granska annan students arbete. Tongivande för bedömningen är innehållet men även kvalitet, form och struktur (kritisk akademisk skrivton och referenshantering) bedöms.

3. Omvårdnad i barnsjukvård, 5 hp

Innehåll

I delkurs 3 behandlas specialistsjuksköterskans uppdrag inom barnsjukvården med inriktning mot barn och dess familjs beslutsfattande, delaktighet, rättigheter och upplevelser. Med utgångspunkt i professionens kärnkompetenser och ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv diskuteras och behandlas komplexa vårdbehov i livets slut, akutsjukvård, hematologi, kardiologi, kirurgi, neonatologi, neurologi, onkologi, smärta och urologi utifrån barn- och familjecentrerad omvårdnad. Kursens innehåll sätts i relation till aktuella författningar, konventioner, lagar, kärnkompetenserna och omvårdnadsprocessen.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. identifiera och förklara olika pediatriska sjukdomars patofysiologi, prognos, behandling och komplikationer med fokus på barns utveckling speciellt satt i relation till akutsjukvård, hematologi, kardiologi, kirurgi, neonatologi, neurologi, onkologi och urologi,
2. kritiskt värdera pediatriska behandlingar och dess effekt vid smärta och komplexa vårdbehov inklusive vård i livets slutskede,
3. identifiera och tillämpa åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen för att främja fysisk, psykisk och social hälsa vid akut-, långvarig och/eller kronisk sjukdom och förebygga sjukdomskomplikationer, och
4. kritiskt värdera vetenskap och beprövad erfarenhet inom det pediatriska omvårdnadsområdet relaterat till barn- och/ eller familjecentrerad vård, etiska aspekter, relevanta författningar, konventioner, lagar och riktlinjer.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 3 bedrivs i form av egna studier, föreläsningar, grupparbete om scenario med tillhörande seminarium och studiebesök. Lärandemål 1 uppnås genom föreläsningar om pediatriska sjukdomstillstånd där students aktiva kunskapssökande och kritiska reflektion ingår. Lärandemål 2 och 3 uppnås genom egna studier följt av ett studiebesök inom barnsjukvården där verksamheten analyseras utifrån barn i åldrarna 0–18 år och dess familjs komplexa vårdbehov. Lärandemål 4 uppnås genom ett grupparbete med tillhörande seminarium där studenten är aktiv och reflekterande. Av de schemalagda momenten är individuell tentamen, seminarium och studiebesök obligatoriska.

Bedömningsformer

Lärandemål 1–4 examineras i en skriftlig individuell salstentamen som utgår från scenarier. Fokus för bedömningen är den individuella studentens förmåga att identifiera och förklara olika pediatriska sjukdomstillstånd, kritiskt värdera behandlingar och utifrån gällande regelverk tillämpa omvårdnadsåtgärder för att främja barns hälsa.

Detaljerade bedömningskriterier för samtliga delkurser och hur betyg viktas inför det sammanlagda kursbetyget återfinns i studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på tre utav kursens examinationsmoment enligt specifikation i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Omvårdnad i barnhälsovård

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet

* Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press. 192s.
*Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund, Studentlitteratur. 264s.
*Hallström I, Lindberg T, (red) (2015) Pediatrisk omvårdnad (upplaga 2). Stockholm: Liber AB. (ca 300 sidor)
*Hansèus K, Lagercrantz H, Lindberg T, (red) (2012) Barnmedicin (upplaga 4). Lund: Studentlitteratur AB. (ca 500 sidor)
*Heise Löwgren, C (red). (senaste upplagen) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Solna: Almqvist & Wiksell. (ca 100 sidor)
Hwang P, Nilsson B, (2011) Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. (ca 200 sidor)
*Lundberg S, Olsson L G, (2016) Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 100 sidor)
Magnusson M, Blennow M, Hagelin E, Sundelin C, (2016) Barnhälsovård. Stockholm Liber AB. (ca 300 sidor)
*Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia. Lippincott. 768s.
*Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 300 sidor.

2. Omvårdnad i elevhälsans medicinska insats

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet

* Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press. 192s.
*Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund, Studentlitteratur. 264s.
*Hallström I, Lindberg T, (red) (2015) Pediatrisk omvårdnad (upplaga 2). Stockholm: Liber AB. (ca 300 sidor)
*Hansèus K, Lagercrantz H, Lindberg T, (red) (2012) Barnmedicin (upplaga 4). Lund: Studentlitteratur AB. (ca 500 sidor)
*Heise Löwgren, C (red). (senaste upplagen) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Solna: Almqvist & Wiksell. (ca 100 sidor)
Lundberg S, Olsson L G, (2016) Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 100 sidor).
Milerad J, Lindgren C (2014) Evidensbaserad Elevhälsa, Lund: Studentlitteratur AB. (ca 240 sidor)
*Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia. Lippincott. 768s.
Von Knorring, A-L, (2012) Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 200 sidor)
*Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 300 sidor.

3. Omvårdnad i barnsjukvård

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet

* Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press. 192s.
*Christofferson, R, Läckgren G, Stenberg A, (red) (2015) Grottes barnkirurgi och barnurologi. Lund, Studentlitteratur AB. (ca 200 sidor)3
*Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund, Studentlitteratur. 264s.
*Hallström I, Lindberg T, (red) (2015) Pediatrisk omvårdnad (upplaga 2). Stockholm: Liber AB. (ca 300 s.)
*Hansèus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red) (2012) Barnmedicin (upplaga 4). Lund: Studentlitteratur AB. (ca 500 s)
*Heise Löwgren, C (red). (senaste upplagen) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård. Solna: Almqvist & Wiksell. (ca 100 sidor)
*Lundberg S, Olsson L G, (2016) Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 100 sidor)
*Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia. Lippincott. 768s.
*Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 300 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallat temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452