Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
SB611C version 1
Engelsk benämning:
Nursing: Theories and Concepts for Nursing and Profession
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
02 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap och förståelse om centrala begrepp inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och omvårdnad i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang. Kursen syftar även till att introducera; kärnkompetenserna, kulturkompetens samt teorier, processer och modeller för specialistsjuksköterskans funktion i omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Syftet med kursen är också att studenten ska utveckla färdigheter i akademiskt skrivande och kritiskt analytiskt förhållningssätt samt kunna förstå grunderna i de tre vanligaste forskningsparadigmen inom medicin och vårdvetenskap.

Innehåll

Kursen behandlar och belyser centrala begrepp, teorier och modeller i relation till huvudområdet omvårdnad och medicinsk vetenskap av relevans för omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ur ett professions- och verksamhetsperspektiv. Forskningsprocessen, förändringsteorier, kärnkompetenser, modeller för omvårdnad däribland omvårdnadsprocessen diskuteras. Begreppen kulturkompetens, profession och disciplin diskuteras och problematiseras i relation till specialistsjuksköterskans funktion inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet debatteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. värdera och argumentera för centrala begrepp, teorier och modeller av relevans för huvudområdet omvårdnad samt medicinsk vetenskap,
2. förklara och värdera vetenskapliga, teoretiska, metodologiska perspektiv för de tre vanligaste forskningsparadigmen och forskningsprocessen samt hur dessa positionerar sig i relation till pediatrisk omvårdnad och medicinsk vetenskap,
3. förklara och argumentera kring begreppen disciplin, profession, beprövad erfarenhet och vetenskap satt i relation till specialistsjuksköterskans funktion inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,
4. förklara och värdera begreppen kärnkompetenser, kulturkompetens och implementering i relation till omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, och
5. tillämpa akademiskt skrivande och anta ett kritiskt förhållningssätt satt i relation till textens uppbyggnad och vetenskapliga innehåll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studentledda gruppföreläsningar och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet vid föreläsningar, varefter studenten förbereder en gruppföreläsning (lärandemål 4). Lärandemål 3 behandlas vid föreläsningar samt vid ett seminarium där studenten analyserar begrepp så som vetenskap, beprövad erfarenhet, profession, disciplin, medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och omvårdnad. Lärandemål 1, 2, 3 och 5 diskuteras och analyseras utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv för barn och ungdomar i ett akademiskt diskussionspaper som presenteras vid ett slutseminarium. Av de schemalagda momenten är studentledd gruppföreläsning och seminarier obligatoriska.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1, 2, 3, samt 5 examineras i ett akademiskt diskussionspaper som även behandlas vid ett seminarium i form av ett opponent- och respondentskap. Fokus i bedömningen ligger på den individuella studentens förmåga att framlägga en tes, och hur den diskuteras och problematiseras i relation till relevant litteratur, samt på students förmåga att konstruktivt kunna diskutera annan students arbete. Bedömningen lägger vikt vid både kvalitet samt form och struktur (kritisk akademisk skrivton samt referenshantering) där huvudtyngden i bedömningen dock läggs på innehåll. Lärandemål 4 examineras i form av en studentledd gruppföreläsning. Bedömningen här innefattar teamarbetet och det individuella framförandet, relevansen av innehåll i föreläsningen samt förmågan att hålla sig inom angivna ramar.

Detaljerade bedömningskriterier samt hur betyg viktas inför det sammanlagda kursbetyget återfinns i studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på kursens examinationsmoment (akademiskt diskussionspaper) enligt specifikation i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet

* Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press. 192s.
*Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264s.
*Grol R, Wensing M, Eccles, M, (2013) Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. 2nd rev Edition. China: Elsevier, Butterworth Heineman. 290s.
*Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 252s.
*McEwen M, Willis E, (2014) Theoretical basis for Nursing. 4th rev Edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 592s
*Nanda International, (2015) Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation 2015-2017. Lund: Studentlitteratur. 486s
*Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia. Lippincott. 768s.
*Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452