Religion och lärande: Religioner i världen

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013

Kurskod:
RL207C version 1,1
Engelsk benämning:
Religion and Education: Religions in the World
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2011
Fastställandedatum:
25 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
25 mars 2013
Ersätter kursplan fastställd:
19 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sina kunskaper om religioner i världen och vidga sin förståelse av religioners och livsåskådningars roll för individer, grupper och samhällen. Kursen syftar vidare till att studenterna kritiskt ska värdera representationer av religioner såsom i bilder, läromedel och andra texter för att nå insikt i hur kunskap väljs och produceras. Studenterna ska också utveckla sin didaktiska medvetenhet och tillämpa sina kunskaper i planering och genomförande av egen undervisning samt kring bedömning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera och exemplifiera människors frågor och sökande efter mening så som de har tagit sig uttryck i religioner i historia och nutid
  • jämföra olika religioner och olika livsåskådningar och identifiera likheter och skillnader mellan dessa
  • källkritiskt granska och analysera representationer av religion i olika typer av texter t.ex. bilder, källtexter, läromedelstexter och vetenskapliga texter
  • planera och genomföra egen undervisning med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor med relevans för kursens innehåll som inkluderar digitala medier och studiebesök i närsamhället
  • resonera kring bedömning av elevers lärande i olika situationer och sammanhang och reflektera över sin egen bedömningspraktik

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenterna genomför en läromedelsanalys med fokus på representation av världsreligionerna i grupp som redovisas både muntligt och skriftligt. Vid ett seminarium redovisar studenterna reflektioner kring olika bedömningspraktiker. En uppgift där studenterna ska redovisa i digital form en aktuell samhällsfråga kopplad till kursens innehåll bedöms utifrån didaktisk medvetenhet. Studenterna ska också examineras genom en skriftlig tentamen.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen ingår både föreläsningar och seminarier kring de centrala momenten i kursen som helhet. De teoretiska perspektiv som behandlas i kurslitteraturen diskuteras och examineras genom olika seminarier och examinationsuppgifter. Studenterna genomför också studiebesök till olika religiösa samfund samt fördjupar sig i källtexter till olika religioner. I kursen ingår också moment kring bedömningsfrågor.
I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier, informationssökning och självstudier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Groth, Bente, Judendomen – Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur, 2002 (345 s)

Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik, om konsten att välja kunskap. Lund: Studentlitteratur, 2000 (199 s)

Jacobsen, Knut A & Thomas Andersson, Buddhism – kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur, 2002 (318 s)

Jacobsen, Knut A, Hinduismen – historia, tradition, mångfald. Stockholm: Natur och Kultur, 2004 (394 s)

Jönsson, Anders, Lärande bedömning. Lund: Gleerups, 2011 (220 s)

Roald, Anne Sofie, Islam: historia, tro och nytolkning. Stockholm: Natur och Kultur, 2005 (341 s)

Woodhead, Linda (red.), Religions in the Modern World. Tradition and transformation. 2nd edition. Routledge 2009 (2001) (valda delar)

Woodhead, Linda, Christianity: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004 (185 s.) E-bok: http://www.dawsonera.com.proxy.mah.se/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780191516641

Tillkommer aktuellt stencilmaterial (ca 75 s) med bl.a. FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt utdrag ur aktuella artiklar om livsåskådningar, som tillhandahålles av lärarutbildningen.

Exempel på valbar litteratur:

Alvarsson, Jan-Åke (red.), Amerikas Indiankulturer. Kultur i fokus. Skriftserie från institutionen för kulturantropologi och etnologi, Stockholm, 1997 (476 s)

Armstrong, Karen, Kampen för Gud – Fundamentalism inom Judendom, Kristendom, Islam. Stockholm: Månpocket, 2001 (504 s)

Larsson, Tomas P, Schamaner. Essäer om religiösa mästare. Nora: Nya Doxa, 2000 (237 s)

Palmberg, Maj, Afrikabild för partnerskap. Nordiska Afrikainstitutet, 2000 (248 s)

Raudvere, Catharina & Leif Stenberg, Röster. Religionsantropologiska perspektiv. Eslöv: Symposion, 1998 (237 s)

Svensson, Jonas, Muslimsk feminism. Några exempel. Religion 53. Teologiska institutionen Lunds universitet, 1996 (169 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Övrigt

För övriga föreskrifter se Utbildningsplan för lärarexamen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Anders Lindh, Kursansvarig
Telefon: 040-6658006