Religion och lärande: Kulturmöten och identitet i skolan

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
RL206C version 1,2
Engelsk benämning:
Religion and Education: Cultural Encounters and Identity in School
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2011
Fastställandedatum:
01 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
12 november 2012
Ersätter kursplan fastställd:
01 november 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska problematisera hur identiteter konstrueras, förmedlas och tar sig uttryck i ett mångkulturellt samhälle. Kursen syftar vidare till att studenterna ska erövra grundläggande kunskaper om religions- och kulturmöten i närsamhället. Studenterna ska också utveckla sin reflekterande förmåga kring den egna lärarrollen samt undersöka olika gruppkonstellationers formering och olika lärandemiljöer i skolan och i samhället.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera och redogöra för hur individ, grupp och samhälle kan samspela i barns och ungdomars identitetsskapande processer
  • självständigt jämföra olika kulturer, religioner och livsåskådningar och redogöra för hur de kan komma till uttryck i ett mångkulturellt samhälle
  • identifiera och beskriva kulturmöten med fokus på identitet, etnicitet och migration utifrån berättelser från judendom, kristendom och islam där gestaltande arbetssätt är i fokus
  • använda närsamhällets mångfald som resurs i planering av skolarbete

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Muntlig och skriftlig redovisning i grupp av studiebesök i olika religiösa samfund i närsamhället där studentens kreativa och didaktiska förmåga bedöms. Temat Abrahams barn examineras dels genom att studenten deltar aktivt i kreativt skapande och gestaltning av vald uppgift, dels i en gruppvis framställd skriftlig inlämningsuppgift som bedöms utifrån didaktisk medvetenhet. En skriftlig individuell examinationsuppgift med utgångspunkt i en intervju om kulturmöten i närmiljön, som också redovisas muntligt i grupp, bedöms med avseende på kvalitet i dokumentation och analysförmåga. Teoretiska perspektiv i kursen diskuteras vid två särskilda litteraturseminarier. På övriga moment kan olika bedömningsformer förekomma.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen fokuseras studiet av kulturmöten och identitetsskapande i vid bemärkelse. Särskilt uppmärksammas kristendom, judendom och islam i Sverige. Härvidlag arbetar studenterna bl.a. med temat ”Abrahams barn” kring centrala berättelser och övar sig i berättande och gestaltande i olika former. Studenterna möter också frågor kring barns och ungdomars identitetsskapande processer och hur dessa kommer till uttryck i mångfaldens samhälle. Innehållet i kursen uppmärksammar därmed också demokratiska processer, mänskliga rättigheter och medborgerlig bildning.

Studenterna genomför studiebesök samt gör intervjuer och observationer i närsamhället för att bli förtrogna med lokala religiösa samfund i syfte att kunna använda närmiljön som resurs i undervisningssammanhang.

I en individuell uppgift dokumenterar och analyserar studenterna livsfrågor och kulturmöten i närmiljön med förankring i kursens litteratur.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier, informationssökning och självstudier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Daniel & Åke Sander (red): Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur, 2009 (valda delar, 110 s)

Arvastson, Gösta och Billy Ehn (red): Kulturnavigering i skolan. Malmö: Gleerups, 2007 (149 s)

Hedin, Christer, Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?, 3. uppl., Dialogos, Stockholm, 2007 (273 s)

Khemeri, Jonas Hassen: Ett öga rött. Månpocket, 2003 (252 s)

Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 (valda delar, 60 s)

Nigosian, S. A., World religions: a historical approach, 4th ed., Bedford/St. Martin's, Boston, 2008 (valda delar, 90 s)

Rosenblad, Dorothea & Fanny Rosenblad: Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner (i urval, 100 s.)

Stier, Jonas: Identitet. Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur, 2003 (159 s)

Trost, Jan: Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010 (165 s)

Williams, Kevin, Helle Hinge and Bodil Liljefors Persson: Religion and Citizenship Education in Europe. CiCe Guidelines on Citizenship Education in a Global Context 5, CiCe Thematic Network, London Metropolitan University 2008. http://cice.londonmet.ac.uk (17 s)

Kursplaner och betygskriterier i religionskunskap, samt stencilmaterial.

Förslag på valbar litteratur: (ca 250 s)

Claesson, Silwa: Spår av teorier i praktiken. Några skolexempel. Lund: Studentlitteratur, 2002 (131 s)

Estrada, Felipe & Janne Flyghed (red): Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur, 2001 (415 s)

Goldinger, Barbro & Gunilla Magnusson: Fem år av ditt liv. Barnens utveckling under åldersperioden 7-12 år. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1988 (1977) (197 s)

Goldinger, Barbro: Tonårstiden. Utvecklingen från förpubertet upp till vuxen ålder. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1986 (187 s)

Hjerm, Mikael & Abby Peterson: Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007 (272 s)

Holmdahl, Barbro: Tusen år i det svenska barnets historia. Lund: Studentlitteratur, 2000 (214 s)

Hultinger, Eva-Stina och Christer Wallentin (red): Den mångkulturella skolan. Lund: Studentlitteratur, 1996 (306 s)

Hylland Eriksen, Thomas: Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. Nora: Nya Doxa, 1999 (72 s)

Jönsson, Anders: Lärande bedömning. Malmö: Gleerups, 2009 (176 s)

Lalander, Philip & Thomas Johansson: Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 1999 (166 s)

Lorentz, Hans & Bosse Bergstedt (red): Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur, 2006 (i urval, 100 s)

Madsén, Torsten (red): Lärares lärande. Lund: Studentlitteratur, 1994 (335 s)

Otterbeck, Jonas: Islam, muslimer och den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur, 2000 (148 s)

Stenberg, Leif: Muslim i Sverige. Lära och Liv. Stockholm: Bilda Förlag, 1999 (128 s)

Svanberg, Ingvar & David Westerlund: Blågul islam? Muslimer i Sverige. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 1999 (299 s)

Svanberg, Ingvar och Tydén, Mattias: Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria. Wiborg: Dialogos, 2005 (446 s)

Trondman, Mats & Vihad Bunar: Varken ung eller vuxen: samhället idag är ju helt rubbat. Stockholm: Atlas Bokförlag, 2001 (565 s)

Trondman, Mats: Samtidskultur: Karaoke, karnevaler och kulturella koder. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 1999 (333 s)

Ålund, Alexandra: Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Lund: Studentlitteratur, 1997 (196 s)

Ärnström, Ulf & Hagberg, Peter: Berättarboken - en bok om att berätta med egna ord. Stockholm: Kulturkemi Berättarverkstan, 1991 (88 s)

Någon lärobok för grundskolan och gymnasiet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Anders Lindh, Kursansvarig
Telefon: 040-6658006