Religion och lärande: Religion, etik och livsfrågor

Sammanfattning

I Religionsvetenskap och lärande studerar du religion och etik med utgångspunkt i aktuella frågor och livsvillkor som påverkar människor i ett globalt, mångfaldigt och hållbart samhälle.

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska B och Samhällskunskap A.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
RL205C version 1,1
Engelsk benämning:
Religion and Education: Religion, Ethics and Life Vital Questions
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2011
Fastställandedatum:
22 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
02 mars 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska orientera sig i hur människans behov av att tolka, förstå och söka mening tar sig uttryck i tro och religiös praktik. Kursen ska ge en översikt över den utvecklingsprocess som religionskunskapsämnet i skolan har genomgått samt introducera religionsdidaktik.
Kursen syftar vidare till att problematisera begreppen religion, etik och värdegrund relaterat till de dokument som styr skolans verksamhet. Ytterligare ett syfte med kursen är att studenterna ska skaffa sig teoretiska verktyg för att studera hur perspektiven klass, genus, migration och etnicitet avspeglas i texter, urkunder och ritualer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska B och Samhällskunskap A.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • diskutera hur människan i olika tider sökt tolka, förklara och förstå centrala livsfrågor, som t.ex. liv och död, kärlek och sexualitet, gott och ont
  • översiktligt beskriva religionskunskapsämnets framväxt och utveckling i relation till centrala begrepp i skolans styrdokument samt i religionsvetenskaplig forskning
  • identifiera olika etiska dilemman och diskutera dessa utifrån olika etiska modeller
  • identifiera, jämföra och reflektera över mytologiska traditioner, riter och symboler med hjälp av religionsvetenskapliga analysmodeller
  • läsa, diskutera och analysera texter och urkunder med utgångspunkt i några centrala teorier och begrepp som rör myt- och ritualanalys
  • utarbeta ett undervisningsförslag som fokuserar myter, riter och symboler kopplat till kursens innehåll

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen sker enligt följande:

Muntlig och skriftlig redovisning av fältarbete där människors livsfrågor står i fokus bedöms utifrån didaktiska val, teoretisk medvetenhet, och presentationsförmåga. Arbetet redovisas både muntligt och skriftligt. En examination genomförs där studentens kunskaper om kursens innehåll, analysförmåga och förtrogenhet med centrala religionsvetenskapliga begrepp bedöms.

Som en del i kursexaminationen får studenten arbeta med att själv producera stillbilder som i ett slgas vidgat textbegrepp reflekterar myter, riter och/eller symboler. Studenterna utarbetar ett undervisningsförslag kopplat till kursens innehåll samt analyserar styrdokumenten i ljuset av religionskunskapsämnets framväxt i mångfaldens skola.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens fokuserar människans behov av att gestalta livsfrågor i myter, riter och symboler. Studenterna möter i kursen både mytologiska traditioner från olika tider och platser och teoretiska modeller för myt- och ritualanalys i syfte att bearbeta och reflektera kring dessa traditioner samt värdegrundsfrågor i läroplanen. I kursen belyses också centrala begrepp inom religionsvetenskap och skolämnet religionskunskap. Studenterna bekantar sig med etik i lärarens yrkesroll samt med barns och ungdomars livsfrågor och meningssökande i tillvaron. Vid litteraturseminarier diskuteras centrala religionshistoriska texter men också didaktisk litteratur och skönlitteratur.

Studenterna arbetar med att själva producera stillbilder som i ett slags vidgat textbegrepp reflekterar myter, riter och/eller symboler.

Studenterna utarbetar ett undervisningsförslag kopplat till kursens innehåll samt analyserar styrdokumenten i ljuset av religionskunskapsämnets framväxt i mångfaldens skola.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier, informationssökning och självstudier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arvidsson, Stefan: Varför religionsvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund: studentlitteratur, 2012 (148 s)

Centerwall, Erik: Hela Livet - 50 år med sex-och samlevnadsundervisning. Skolverket, 2005 (238 s) Länkadress: http:www.skolverket.se/publikationer?id=2081

Collste, Göran: Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur, 2010 (86 s)

Colnerud, Gunnel & Kjell Granström: Respekt för läraryrket - om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS förlag, 2002 (180 s)

Jönsson, Rune & Bodil Liljefors Persson: ''Religionskunskap i årskurs 9. Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03)''. Rapport, Educare Vetenskapliga Skrifter. 2006 (77 s) länk Mah

Löfstedt, Malin (red.): Religionsdidaktik – månfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: studentlitteratur, 2011 (219 s)

Nigosian, Solomon A: World Religions: A Historical Approach Boston: Bedford/St Martin’s, 2008 (valda delar, 150 sidor)

Kursplaner och betygskriterier i religionskunskap.

Aktuellt stencilmaterial som tillhandahålls av lärarutbildningen: Utdrag ur artiklar av bl.a. Durkheim, Turner, Levi-Strauss, Buber, Geertz, McGuire samt olika källtexter(ca 120 s)

Valbar litteratur (ca 500 s) väljs i samråd med examinator:

Bråkenhielm, Carl-Reinhold (m fl red): Aktuella Livsåskådningar Del 1. Existentialism, Marxism. Nora: Nya Doxa, 1999 (1991) (valda delar, s)

Bråkenhielm, Carl-Reinhold (m fl red): Aktuella Livsåskådningar Del 2. Feminism, Ekosofi, Humanism, Livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen. Nora: Nya Doxa, 1998 (1991) (valda delar, s)

Heberlein, Ann:// Den sexuella människan: etiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2004 (179 s)

Hjerm, Mikael & Abby Peterson (red):
Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2007 (valda delar, 150 s)

Johansson, Eva & Barbro Johansson:// Etiska möten i skolan
. Stockholm: Liber, 2003 (269 s)

Ohlander, Ann-Sofie och Strömberg, Ulla-Britt: Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Falun: Norstedts, 2008 (227 s)

Pramling, Ingrid (et al): Förskolebarn och livsfrågor. Ett didaktiskt försök med blivande förskollärare. Rapporter från Institutionen för metodik i lärarutbildningen. Göteborgs universitet. Nr. 10, 1995 (191 s)


Någon lärobok för grundskolan och gymnasiet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen