Svenska som andraspråk för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Behörig att söka kursen är lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola i enlighet med förordning 2007:222 eller 2016:709
Behörigheten styrks av blanketten Huvudmannens godkännande

Kursplan

Kurskod:
RC381U version 1,1
Engelsk benämning:
Swedish as a second language for Teachers, Schoolyear 4-6
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 mars 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
08 mars 2019
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2019

Förkunskapskrav

Behörig att söka kursen är lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola i enlighet med förordning 2007:222 eller 2016:709
Behörigheten styrks av blanketten Huvudmannens godkännande

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom lärarlyftet II.
Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 4-6.

Språk och kultur, 15 hp

Innehåll

Delkursen ger en introduktion till flerspråkighetsfältet och behandlar flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Utifrån kursdeltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras även frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och samhälle med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet och etnocentriska mönster, samt med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Dessa studier leder vidare in i en fördjupad analys av rollen som lärare i svenska som andraspråk i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö. En stor del av delkursen ägnas vidare åt behandling av det svenska språksystemet (grammatik, semantik, lexikon, uttal) i ett tvärspråkligt jämförande och funktionellt perspektiv. Kursdeltagarna lär sig analysera språket i elevtexter producerade i ämnet svenska som andraspråk som ett redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska kursdeltagaren kunna
• diskutera och problematisera språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i samhälle och skola utifrån interkulturella perspektiv samt i relation till grundläggande aspekter av flerspråkighet
• diskutera och ta ställning till hur den pedagogiska verksamheten kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer i syfte att främja varje elevs lärande och utveckling
• med grundläggande begrepp och ur ett tvärspråkligt perspektiv beskriva det svenska språksystemet
• med stöd i sin kunskap om det svenska språksystemet analysera och bedöma andraspråkselevers språkproduktion samt föreslå hur stödet för dennes fortsatta språkutveckling kan utformas

Arbetsformer

Kursen ges som en kombination av campus och distans. Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studierna genomförs både självständigt och i grupp.

Bedömningsformer

Bedömningen grundar sig på en examination i två delar:
Lärandemål 1 och 2 examineras i ett individuellt skriftligt paper, och ett muntligt seminarium i grupp

Lärandemål 3 och 4 examineras genom att kursdeltagaren gör en skriftlig analys av en autentisk elevtext

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning, det vill säga i de delar som studerats i kursen och som därmed examinerats.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Kommunikation, interaktion och läs- och skrivutveckling, 15 hp

Innehåll

Kommunikation, interaktion och läs- och skrivutveckling, 15 hp
Communication, Interaction, Developing Literacy, 15 credits
Delkursen behandlar teorier om den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutvecklingen, samt den formativa bedömningens stöttande potential för andraspråkselevers lärande. Med utgångspunkt i dessa teorier utreder kursdeltagarna olika klassrumsaktiviteters potential när det gäller att i ämnet svenska som andraspråk skapa en elevaktiv och inkluderande läromiljö, med hjälp av varierade arbetssätt anpassade till olika elevers individuella behov liksom till elever med behov av särskilt stöd. Härvid behandlas även olika kommunikativa uttrycksformer och digitala medier, utifrån deras betydelse för andraspråkselevers språkutveckling. Digital kompetens och digital läsning kopplas därtill till medvetenhet om ett genusperspektiv i andraspråksundervisningen. Tillsammans relaterar deltagarna didaktiska grundfrågor, bedömning och betygssättning till forskning och aktuella styrdokument för grundskolan. I delkursen belyses såväl elevers grundläggande som fortsatta läs- och skrivutveckling samt ord-och begreppsutveckling på ett andraspråk. Deltagarna tillägnar sig även ett litteraturdidaktiskt perspektiv och skönlitteraturens betydelse i andraspråksundervisningen diskuteras.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska kursdeltagaren kunna
• redogöra för den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutveckling, samt bedöma och jämföra olika typer av kommunikativa klassrumsaktiviteter med avseende på deras språkutvecklande potential
• reflektera över olika bedömningsformer samt den formativa bedömningens stöttande potential i ett elevaktivt andraspråksklassrum
• reflektera över förutsättningarna för elevers grundläggande och fortsatta läs- och skrivutveckling liksom ord-och begreppsutveckling på ett andraspråk
• observera, dokumentera och analysera undervisning i en flerspråkig miljö, och därtill diskutera de förhållningssätt och värderingar rörande läs- och skrivutveckling som kan tänkas ligga till grund för denna undervisning

Arbetsformer

Kursen ges som en kombination av campus och distans. Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studierna genomförs både självständigt och i grupp.

Bedömningsformer

Bedömningen grundar sig på en examination i tre delar:
Bedömningen grundar sig på en examination i tre delar, som examinerar lärandemål 1, 2 , 3 och 4.
Lärandemålen examineras genom ett litteraturseminarium med utgångspunkt i ett individuella, skriftliga paper
Lärandemålen examineras genom en muntlig presentation i grupp
Lärandemålen examineras genom att kursdeltagaren gör en individuell, skriftlig analys av en kollegas lektion/lektionssekvens, samt presenterar den muntligt i grupp

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning, det vill säga i de delar som studerats i kursen och som därmed examinerats.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Språk och kultur

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirko (red.) (2014), Tankarna springer före: att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholms universitets förlag (152 s)
Axelsson, Monica; Gröning, Inger & Hagberg-Persson, Barbro (2001), Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell mångfald. Uppsala universitet (s. 15-30) (15 s). Tillhandahålls av kursledaren.
Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling
https://bp.skolverket.se/web/nyanlandaelever/start
Cummins, Jim (2017), Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur & Kultur (300 s)
Elmeroth, Elisabeth (2017), Möte med andraspråkselever. Lund: Studentlitteratur (169 s)
Enström, Ingegerd (2016), Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren (130 s)
Flyman Mattsson, Anna (2017), Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur. (s 71-81, s 115-167) (73 s)
Lahdenperä, Pirjo och Sundgren, Eva (red.), (2016), Skolans möte med nyanlända. Stockholm: Liber (kap 9) (20 s). Tillhandahålls av kursledaren.
Lindberg, Inger (2003), Språkanvändning – kreativt skapande eller förutsägbara mönster? I: Olofsson, Mikael (red.), Symposium 2003. Arena andraspråk. S. 61-79 (19 s) Hämtas: www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter/symposium-2003-arena-andrasprak-1.84004
Kursplaner i Svenska som andraspråk .
Valfri skönlitterär bok tillkommer
Kompletterande kursmaterial rörande grammatik tillkommer under kursens gång
Referenslitteratur:
Björk, Maj & Liberg, Caroline (1996), Vägar in i skrivspråket – tillsammans och på egen hand. Stockholm: Natur och kultur. (s 9-166) (s 157)
Lundin, Katarina (2014), Tala om språk – grammatik för lärarstuderande. Lund: Studentlitteratur. (198 s)

Kommunikation, interaktion och läs- och skrivutveckling

Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling
https://bp.skolverket.se/web/nyanlandaelever/start (enligt kursledares anvisningar)
Chambers, Aidan (2014). Böcker inom och omkring oss. [Ny utg.] Stockholm: Gilla böcker (i urval 240 s)
Enström, Ingegerd (2016), Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren (130 s)
Franker, Qarin (2008), Bildvalet har betydelse. I: Juvonen, P. (red.), Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008. Stockholm: ASLA. (22 s.) www.did.uu.se/carolineliberg/documents/asla08.pdf
Gibbons, Pauline (2013, 2016), Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren och Fallgren (230 s)
Godhe, Anna-Lena & Molin, Lisa (2016), Att arbeta med digitala och multimodala texter (del 6). I Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Läslyftet. Skolverket. https://lasochskrivportalen.skolverket.se (10 s)
Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (2011), Stockholm: Skolverket (134 s) www.skolverket.se/publikationer?id=2573
Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter (2011), Stockholm: Skolverket (73 s) www.skolverket.se/publikationer?id=2660
Lindberg, Inger (2013), Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur (38 s)
Lindholm, Anna (2016), Stöttning med hjälp av lässtrategier i det flerspråkiga klassrummet. I: Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. Läsa mellan raderna (22 s)
Reichenberg, Monica (2014), Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur och Kultur (140 s)
Roe, Astrid. (2014). Läsdidaktik. Efter den första läsinlärningen. Gleerups, s. 169 – 192 (23 s)
Schmidt, Catarina (2015), Kritiskt tänkande, makt och genus – utrymme för förändring. Läs- och skrivportalen. Kritiskt textarbete, del 5. (9 s) http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:827859/FULLTEXT01.pdf
Walldén, Robert (2019), Genom genrens lins – pedagogisk kommunikation i tidigare skolår. Diss. Malmö universitet (s 107-301) (194 s). Kan hämtas från nätet.
Wedin, Åsa & Hedman, Christina (2013), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur (100 s i urval)
Westlund, Barbro (2016), Läsförståelse ur ett andraspråksperspektiv. I: Kindenberg, Björn (red.), Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Stockholm: Liber. s 88-100 (13 s). Tillhandahålls av kursledaren.
Kursplaner i svenska som andraspråk

Kursvärdering

Kursdeltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för kursdeltagarna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Regionalt utvecklingscentrum.

Mer information om utbildningen

Hanna Sandgaard-Ekdahl, Kursansvarig
Telefon: 040-6657143
Sofia Lönnqvist, övergripande frågor om Lärarlyftet
Telefon: 040-6658333
Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-6658319
Paula Grevskog-Peters, studievägledare
Telefon: 040-6658207