Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Enligt uppdrag

Urval:

Uppdrag

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
RC356U version 1,3
Engelsk benämning:
Supervision and Assessment of Teachers' Professional Development
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
22 maj 2018
Ersätter kursplan fastställd:
21 maj 2018

Förkunskapskrav

Enligt uppdrag

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja och bedöma lärarstudenters utveckling från novis till professionell. Vidare syftar kursen till att utveckla lärares/förskollärares förmåga att handleda nyanställda under deras introduktionsperiod.

Innehåll

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens och mentorns roller, det handledande samtalet och olika handledningsstrategier och dess konsekvenser. Inom ramen för kursen analyseras undervisningssituationer utifrån olika didaktiska val och perspektiv. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Såväl praktiska som etiska dilemman bearbetas och fördjupas.
I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling används skriften ”På väg mot läraryrket/På väg mot förskolläraryrket” vari beskrivs en progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Skriften bildar underlag för samtal om och bedömning av lärarstudentens/förskollärarstudentens professionsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för strategier som syftar till att stödja och utveckla lärarstudenters/lärares/förskollärares professionsutveckling
  • identifiera och analysera undervisningssituationer utifrån relevanta teorier om lärande
  • identifiera och värdera val av handledningsstrategier utifrån teorier om handledning
  • redogöra för och värdera olika bedömningsmetoder med formativt och summativt syfte i handledningsprocessen

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Dessa kan utgöras av föreläsningar, nätbaserade seminarier, gruppdiskussioner, kollegial respons och utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan kursdeltagare och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av två individuella skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig gruppexamination:

  • analys av ett genomfört handledningssamtal
  • presentation och analys av den egna praxisteorin
  • analys av en genomförd handledningsprocess vari ingår en observation och ett handledningssamtal
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att samtliga presentationer och analyser tydligt bygger på relevant forskning och har en problematiserande karaktär där olika perspektiv diskuteras på ett täckande och nyanserat sätt och med användande av adekvata teoretiska begrepp. Texterna har en mycket god struktur, språkbehandling och referenshantering.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Claesson, Silwa (2002). Spår av teorier i praktiken: några skolexempel. Studentlitteratur: Lund.
(131 s.).
Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor – en strategi för handledning. Studentlitteratur: Lund. (164 s.).
Hägg, Kerstin & Kouppa, Svea Maria (2007). Professionell vägledning – med samtal som redskap. Studentlitteratur: Lund. (141s.).
På väg mot läraryrket (2011/2014). Malmö högskola. http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/VFTVFU--Lararprogrammet/Pa-vag-mot-lararyrket/
Selander, Ulla-Britt & Selander, Staffan (2007, 2 uppl). Professionell handledning.Studentlitteratur: Lund. (82 sid.)
Sträng, Monica (red.) (2005). Samspel för lärande. Didaktiskt redskap för
professionella lärare. Studentlitteratur: Lund. (Inledningen samt kap. 3 och 4, 70 s.).
Øiestad, Guro, (2005, 1. uppl ). Feedback. Liber, Malmö.
Utöver den obligatoriska litteraturen tillkommer valbar litteratur som väljs i samråd med kursledaren.

Kursvärdering

Universitetet ger deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Agneta Holmberg, kursansvarig
Telefon: 040-6658110
Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-6658319

Anmälan

18 oktober 2018 - 08 april 2019 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4