Engelska för lärare, åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet II)

Sammanfattning

Målgrupp
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen är indelad i två delkurser.

Delkurs 1 (7.5hp): Ämnesdidaktik och språkutveckling
I delkurs 1 stärker kursdeltagaren sin muntliga och skriftliga språkförmåga och fördjupar sina ämneskunskaper samt sina språkdidaktiska och teoretiska insikter rörande undervisning i engelska för årskurserna 1-3. Kursen utgår från språksynen i det gemensamma europeiska ramverket så som den kommer till uttryck i kursplanen i engelska i Lgr 11 och behandlar olika inkluderande arbetssätt för att främja elevernas kommunikativa förmåga med betoning på lyssnande, skrivande, talande, samtal samt ord, fraser och grammatik. Inkluderande arbetssätt beaktar genusperspektiv såväl som elever i behov av särskilt stöd. Detta fokus innefattar dessutom sätta att anpassa undervisningen för att stödja nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund och hur flerspråkighet kan ses som en tillgång i engelskundervisningen. Kursen betonar engelskans grundläggande språkliga regler, dess uttal samt förhållandet mellan ord- och frasinlärning och grammatik. Vidare bygger kursen på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkdidaktik och som en del av kursen identifierar de och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken

Delkurs 2 (7.5hp): Berättelser och multimedietexter i Engelskundervisning
I delkurs 2 ligger fokus på multimedia och Engelskspråkiga texter för barn såsom filmer, sagor, sånger, lekar och ramsor. Texterna studeras både språkligt och innehållsmässigt beaktande genus, etnicitet och kulturell mångfald. Textanvändningen kopplas till ett språkutvecklande arbete samt fördjupande resonemang om hur ett brett urval texter för barn från olika medier kan användas i ett skolsammanhang med inriktning mot årskurserna 1-3. Dessutom behandlas olika användningssätt av IT i undervisningen.

Arbetsform (distans, campus)
Kursen ges som en kombination av campus och distans med 4 campusförlagda utbildningsdagar (två tillfällen). Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform, samt genom andra digitala mötesplatser.
Vår första kursdag är torsdagen 29 augusti. Den andra kursdagen är fredagen den 30 augusti.
Övriga campusträffar under höstterminen kommer att vara torsdagen den 7 november och fredagen den 8 november.

Behörighetskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.
Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 1-3 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att syftet, utökad behörighet, verkligen kan nås genom den sökta utbildningen.

Urval:

Lottning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
RC273U version 1,9
Engelsk benämning:
English for Teachers, Schoolyear 1-3
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
01 mars 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 augusti 2019
Ersätter kursplan fastställd:
28 augusti 2018

Förkunskapskrav

Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Vidare krävs att läraren undervisar i skolformer, årskurser eller ämnen som de inte är behöriga för samt att läraren har ett godkännande från skolhuvudman.
Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 1-3 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att syftet, utökad behörighet, verkligen kan nås genom den sökta utbildningen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom Lärarlyftet.

Syfte

Kursen syftar till att kursdeltagarna ska stärka sin muntliga och skriftliga språkförmåga samt fördjupa sina ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter rörande undervisning och bedömning i engelska för årskurserna 1-3.

Innehåll

Kursen består av två delkurser
Delkurs 1 (7.5hp): Ämnesdidaktik och språkutveckling
I delkurs 1 stärker kursdeltagaren sin muntliga och skriftliga språkförmåga samt fördjupar sina ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter rörande undervisning och bedömning i engelska för årskurserna 1-3. Kursen utgår från språksynen i det gemensamma europeiska ramverket så som den kommer till uttryck i kursplanen i engelska i Lgr 11 och behandlar olika arbetssätt för att främja elevernas kommunikativa förmåga med betoning på lyssnande, talande, samtal samt ord och fraser. Kursen betonar engelskans grundläggande språkliga regler, dess uttal samt förhållandet mellan ord- och frasinlärning och grammatik. Vidare bygger kursen på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkdidaktik och som en del av kursen identifierar de och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken.

Delkurs 2 (7.5hp): Berättelser och multimedietexter i engelskundervisningen
I delkurs 2 ligger fokus på multimedia och Engelskspråkiga texter för barn såsom filmer, sagor, sånger, lekar och ramsor. Texterna studeras både språkligt och innehållsmässigt beaktande genus, etnicitet och kulturell mångfald. Textanvändningen kopplas till ett språkutvecklande arbete samt fördjupande resonemang om hur ett brett urval texter för barn från olika medier kan användas i ett skolsammanhang med inriktning mot årskurserna 1-3. Dessutom behandlas olika användningssätt av IT i undervisningen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
Delkurs 1 Ämnesdidaktik och språkutveckling (7.5 hp)

  • tillämpa olika teorier om språkundervisning samt beskriva kommunikationens betydelse för språkutveckling och för skapandet av gynnsamma lärandemiljöer
  • demonstrera ett stort förråd av engelskspråkiga fraser, kunna förklara grundläggande grammatiska strukturer, tillämpa fraserna och de grammatiska strukturerna med god korrekthet i tal och skrift samt värdera grammatikens och ordinlärningens roll i språkundervisningen.
  • analysera sin egen språksyn samt sin bedömarpraktik och bedömarförmåga i enlighet med Lgr 11
Delkurs 2 Berättelser och multimedietexter i engelskundervisningen (7.5 hp)
  • analysera och kritiskt värdera användandet av olika texter som bilder, sagor, barnfilmer, sånger och ramsor med avseende på lärande och språkutveckling i engelska för årskurserna 1-3
  • tillämpa språkdidaktiska teorier och analysera Lgr 11 med avseende på engelska i årskurserna 1-3, och konkretisera teori och styrdokument till en pedagogisk planering som inbegriper olika slags texter, inklusive medietexter, samt former för att bedöma och stödja elevernas språkutveckling i enlighet med en kommunikativ grundsyn
  • skriva en reflekterande text som bygger på god förståelse av skolans styrdokument, språkutveckling, kommunikation samt bedömning.

Arbetsformer

Kursens består av nätbaserade uppgifter och diskussionsforum samt campusdagar med varierande arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och handledning. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan deltagare och lärarutbildare.

Bedömningsformer

Delkurs 1 examineras genom skriftlig tentamen där studenterna redovisar sin kunskap om och förståelse av kursplanen i engelska, uttal, språkliga regler och ord- och frasinlärning samt den roll dessa kan spela i en kommunikativ språkundervisning. Dessutom visar deltagarna sin förmåga att analysera elevtexter ur ett språkligt perspektiv.
Delkurs 2 examineras genom ett tematiskt lektionsförlopp samt en reflekterande text som tydliggör hur planeringen anknyter till styrdokumenten samt till teorier om kunskaps- och språkutveckling.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning, det vill säga i de delar som studerats i kursen och som därmed examinerats.
Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Ämnesdidaktik och språkutveckling (7.5 hp)
Bruce, Barbro (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I: Louise Bjar (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (23 s.)
Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering. Natur och kultur. (304 s)
Estling Vanneståhl, Maria (2012). Essential English Grammar. Lund: Studentlitteratur.
Heikkilä, Mia (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola. Stockholm: Liber. (205 s. används i urval genom samtliga delkurser)
Lundberg, Gun (2011). De första årens engelska. Lund: Studentlitteratur.
Pinter, Annamaria (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press. (164 s)
Read, Carol (2007). 500 Activities for the primary classroom. Macmillan Education. (320 s)
Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanerna. www.skolverket.se/sb/d/4371/a/23585
Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan. www.skolverket.se/2.3894
Skolverket, Läroplan före det obligatoriska skolväsendet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. www.skolverket.se/kursplaner/
Slattery, Mary & Willis, Jane (2001). English for Primary Teacher:// A handbook of activities and classroom language. Oxford: Oxford University Press (146 s)

Delkurs 2 Berättelser och multimedietexter i engelskundervisningen (7.5 hp)
Bruce, Barbro (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I: Louise Bjar (red.)
Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (23 s.)
Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering. Natur och kultur. (304 s)
Donaldson, Julia, 1999,
The Gruffalo, Macmillan Children’s Books, London. (30 pages)
Heikkilä, Mia (2015).
Lärande och jämställdhet i förskola och skola. Stockholm: Liber. (205 s. används i urval genom samtliga delkurser)
Read, Carol (2007). 500
Activities for the primary classroom. Macmillan Education. (320 s)
Slattery, Mary & Willis, Jane (2001).
English for Primary Teacher: A handbook of activities and classroom language. Oxford: Oxford University Press (146 s)
Vasquez, V., Tate, S.L. & Harste, J. (2013).
Negotiating Critical Literacies with Teachers: Theoretical Foundations and Pedagogical Resources for Pre-Service and In-Service Contexts//. New York: Routledge. (I urval)

Tillkommer: Aktuella forskningsartiklar, internetmaterial och barnfilmer.

Kursvärdering

Kursdeltagarna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ingrid Hortin, Kursansvarig
Telefon: 040-6658067
Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-6658319
Paula Grevskog-Peters, studievägledare
Telefon: 040-6658207

Anmälan

20 augusti 2019 - 17 januari 2020 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Schema Anmälningskod: mau-LY296

Öppen för sen anmälan

Ansök