Produktdesign: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Minst 90 hp inom huvudområdet Produktdesign eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
PD174A version 1
Engelsk benämning:
Product Design: Degree Project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Produktdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020

Förkunskapskrav

Minst 90 hp inom huvudområdet Produktdesign eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet produktdesign på nivå 91-120 hp och kan ingå i examensfordringarna för en kandidatexamen i produktdesign.

Syfte

Kursen omfattar ett större självständig arbete som syftar till att studenten utvecklar och fördjupar sin förmåga till reflekterande praktik. Det självständiga arbetet syftar till att knyta ihop utbildningens olika moment genom användandet av praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter, dvs. forskning genom design. Designprocess såväl som designförslag betraktas som kunskapsproducerande.

Innehåll

I delmoment 1 identifierar studenten ett för produktdesign relevant problemområde samt ur detta formulerar studenten en problembeskrivning och en avgränsad frågeställning att undersöka. Studenten väljer självständigt teori och annat referensmaterial samt ser till att arbetet förankras i forskning.
I delmoment 2 utformar studenten sin frågeställning för att sedan välja och utforma en eller flera experimentella designmetoder för forskning genom design. Studenten genomför sin studie och utvärderar kunskapsbidraget genom att kritiskt analysera, värdera och diskutera det resultat som framkom av studien. Studenten sammanställer sin studie i formatet av en akademisk uppsats.
I delmoment 3 ska studenten i gestaltande form kommunicerar sin studie till det omgivande samhället.
I delmoment 4 värderar studenten kritiskt den akademiska kvaliteten hos en annan students arbete samt kritiskt försvarar och diskuterar sitt eget arbete genom opponering.
Resultatet av arbetet ska utmynna i en fysisk gestaltning, en uppsats och kommunikation med det omgivande samhället.

Lärandemål

För godkänd kurs ska studenten kunna:
1. visa kunskap om och förståelse för området produktdesign, inbegripet dess vetenskapliga grund, orientering om huvudområdets historik och aktuella forskningsfrågor, samt fördjupad kunskap inom någon del av forskningsområdet
2. visa förmåga att självständigt identifiera, kritiskt diskutera och formulera en designrelaterad problemställning relevant för ämnet produktdesign
3. visa förmåga att söka, samla, analysera, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till sin problemställning
4. visa förmåga att inom området produktdesign som vetenskapligt område och som profession kunna välja relevanta metoder för att experimentera, konkretisera och diskutera designalternativ i relation till olika faktorer, företeelser och situationer samt uppvisa sådana färdigheter som fordras för att självständigt arbeta inom produktdesign
5. visa förmåga att muntligt, skriftligt och gestaltande i två och tre dimensioner kommunicera problemställningar och designförslag och föra en dialog om dessa med det omgivande samhället
6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskaplig, konstnärliga, estetiska, samhälleliga och etiska aspekter
7. visa förmåga att i relation till uppgiften involvera externa parter samt identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling
8. kunna uppvisa ett professionellt förhållningssätt till uppgiften, tidsramar och olika samarbetspartners
9. kunna värdera och kritiska granska kvaliteten i sitt eget och andras arbete i ett beforskande utvecklingsprojekt, utifrån designvetenskapliga och etiska perspektiv

Arbetsformer

Varje delmoment innehåller undervisningsmoment i form av föreläsningar och övningar, samt seminarier och handledning. Delmoment 1, 2 och 4 innehåller också muntlig presentation och skriftliga inlämningar. I delmoment 3 redovisas i gestaltande form och samtal.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är främst individanpassad och avser den litteratur som används som referens i uppsatsen. Litteraturen bestäms av studenten av studenten själv och i samråd med handledare, med utgångspunkt i det problemområde som undersöks och den teoretiska ansats studenten väljer.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program