Produktutveckling och människan

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
PD132A version 3
Engelsk benämning:
Product Development and the Human Being
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: PD102A-Visualiserings- och presentationstekniker och PD117A-Designmetodik för produktutvecklare.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en fördjupad förståelse för användarcentrerad design (ACD). Kursen tar upp designmetoder inom ACD som används för att fördjupa designerns förståelse för människan och hennes behov. Studenten prövar metoderna i övningar och tillämpar dem i ett projekt. Studenten får lära sig att definiera målgrupper, identifiera och analysera behov samt hur detta påverkar utvecklingsarbetet av en produkt. Att aktivt pröva olika lösningar i fysiska skissmodeller är en central del i kursen.

Innehåll

  • Användarcentrerad design (bakgrund, teori, metoder, etik)
  • Formutveckling som prövande process
  • Tillämpat designprojekt

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  1. Kunna tillämpa metoder inom ACD och kunna diskutera och redogöra för information, problem, behov och lösningsalternativ i dialog med olika grupper
  2. Kunna reflektera över etiska överväganden i relation till olika ACD-metoder
  3. genom ACD kunna påvisa målgruppers påverkan på produktutvecklingen
  4. kunna genomföra ett ACD-projekt där formutvecklingen används som prövande process.

Arbetsformer

Kursen är uppbyggd av föreläsningar, övningar och seminarier samt ett självständigt projekt med tillgång till handledning.

Bedömningsformer

Tillämpat ACD-projekt (7,5hp)
Godkänt seminarium, godkänd modell och godkänt dokumentation av projekt (Lärandemål 1,2,3 och 4)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Boeijen, Annemiek van, Daalhuizen, Jaap, Zijlstra, J. & Schoor, Roos van der (red.) (2014). Delft design guide: design methods.

Rekommenderad litteratur:
  • Andersson U-L., Människovara; funktionell ergonomi för konstruktörer, Studentlitteratur, 1993
  • Norman D.A, The design of everyday things, Basic Books, 2002

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Sara Gottschalk, Kursansvarig
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program