Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om ledarskap, organisationer, förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete samt relevanta lagar och förordningar. Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap och förståelse i pedagogik som handledning och undervisning för att kunna leda arbetet i det interprofessionella teamet. Kursen syftar också till att studenten ska fördjupa sin kunskap om begreppet kulturkompetens och hur detta kan relateras till ledarskap, handledarskap och undervisning.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
OV716A version 2
Engelsk benämning:
Nursing: Leadership in Theory and Practice
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 oktober 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
08 november 2017

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Omvårdnad mastersprogram.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om ledarskap, organisationer, förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete för att självständigt kunna leda arbetet i ett interprofessionellt team. Kursen syftar också till att studenten ska skaffa sig kunskap om begreppet kulturkompetens och hur detta kan relateras till sjuksköterskans ledarskap.

Innehåll

Kursen behandlar teorier och modeller för ledarskap och organisationer. Dessutom diskuteras förändrings- och kvalitetsutvecklingsarbete som syftar till att stödja ledarskap inom hälso-och sjukvården. Slutligen behandlas den medicinska och vårdvetenskapliga forskningens användbarhet för kunskapsutveckling. Med utgångspunkt från ledarskap och organisation behandlas och diskuteras lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är av relevans för sjuksköterskans ledarskap. I kursen behandlas och diskuteras även hur kulturkompetens kan påverka ledarskapet och det interprofessionella teamarbetet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Kritiskt redogöra för teorier och modeller för ledarskap och organisation samt förklara och argumentera för lagar, regelverk och styrdokument som är av relevans för sjuksköterskans ledarskap.

2. Kritiskt diskutera modeller för förändringsarbete och kunskapsimplementering av vikt för ledarskap i vård- och omvårdnad och det interprofessionella teamarbetet,

3. Sammanfatta och kritiskt granska medicinsk och vårdvetenskaplig forskning av relevans för ledarskap samt forskningens användbarhet för kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvård och det kliniska arbetets planering, samordning och utvärdering, och

4. Identifiera och analysera vikten av kulturkompetens och tillämpa strategier för att hantera frågor relaterade till kulturkompetens i relation till ledarskap, riktat mot, interprofessionella team, patienter och närstående.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarium, egna studier i form av ett studiebesök. För att studenten ska uppnå lärandemål 1-4 presenteras kursinnehållet dels vid föreläsningar som kopplas till ett litteratur- och diskussionsseminarium dels under studiebesök där sjuksköterskans ledarskap granskas från ett verksamhetsperspektiv. Av de schemalagda momenten är seminarium och studiebesök obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras enligt beslut av examinator och sker via individuell skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras i form av en skriftlig individuell examinationsuppgift som presenteras muntligt vid ett seminarium. Fokus för bedömningen är studentens förmåga att i skrift och därefter muntligt vid ett seminarium argumentera, problematisera och reflektera kring organisation och sjuksköterskans ledarskap. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på den individuella skriftliga examinationsuppgiften samt de i kursen ingående obligatoriska momenten. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på den individuella skriftliga examinationsuppgiften.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D, (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 374 s.
Johansson S, Dellgran P, Höjer S, (2015) Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm. Natur & Kultur. 320 s.
Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Lund. Studentlitteratur: 252s.
Kvarnström S, (2007) Interprofessionella team i vården. En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner. Linköping Studies in Health Sciences Thesis No. 83. 61 s.
Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10 th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 814 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen om ca 200 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Katarina Sjögren Forss, Kursansvarig
Telefon: 040-6657036
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452