Omvårdnad: Forskningsmetodik I

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
OV712A version 2,1
Engelsk benämning:
Nursing: Research Methodology I
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
04 april 2018

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Omvårdnad mastersprogram år 1. Kursen kan även ges som fristående kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om vanligen förekommande forskningsdesign inom medicinsk vetenskap och omvårdnad samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter med särskilt fokus mot hälso-och sjukvårdsforskning. Kursen syftar även till att studenten fördjupar kunskap och förmåga i akademiskt skrivande, förmåga att formulera problemställningar av betydelse för hälso- och sjukvårdsforskning samt tillämpningen av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlarvanligt förekommande studiedesign för kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa diskuteras i relation till tillämpning, styrkor och svagheter med särskilt fokus på att framställa kunskap utifrån perspektiven medicinsk vetenskap och omvårdnad. Inom ramen för forskningsprocessen ska studenten konstruera syfte och problemställningar av relevans för hälso-och sjukvårdsforskning särskilt medicinsk och omvårdnadsforskning. Slutligen tillämpas akademiskt skrivande vid framställan av en projektplan.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. diskutera och sammanfatta grunderna i de vanligaste studiedesignerna inom kvalitativ och kvantitativ metod.,
2. diskutera och värdera syfte och problemställningars betydelse för val av studiedesign och metod inom en hälso-och sjukvårdskontext med särskilt fokus på medicinsk och omvårdnadsforskning,
3. tillämpa ett akademiskt skrivande som kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt, och
4. tillämpa forskningsprocessen genom att självständigt formulera syfte och problemställningar av relevans för medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, enskilda studier och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemål 1 och 2 arbetar studenterna i grupper med att förbereda och genomföra en presentation som behandlar en slumpmässigt utdelad metod.. Relationen till lärandemål 3 och 4 sker dels genom att studenten skriftligt presenterar ett syfte och en eller flera problemställningar av relevans för hälso- och sjukvård samt lämplig studiedesign för problemställningen. Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras individuellt både skriftligt samt muntligt vid ett seminarium där bedömning för lärandemålets uppfyllande baseras på hur välunderbyggd projektplanen är metodologiskt samt syftets och problemställningens relevans för vård och omvårdnad. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på projektplanen samt att övriga obligatoriska moment är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt resultat på projektplanen..

Rätt till omtentamen
Student som underkänt i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aveyard H, Sharp P, Wooliams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Open University Press. 192s.
Beauchamp T L, Childress JF, (2012) Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press 480s.
Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter