Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
OV711A version 2,1
Engelsk benämning:
Nursing: Theories and Concepts for Nursing and Profession
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
04 april 2018

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Omvårdnad mastersprogram år 1. Kursen kan även ges som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap och förståelse om centrala begrepp inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och omvårdnad i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang. Kursen syftar även till att introducera kärnkompetenserna, kulturkompetens samt teorier, processer och modeller för sjuksköterskans funktion i omvårdnadsarbetet. Syftet med kursen är också att studenten ska utveckla färdigheter i akademiskt skrivande och kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar och belyser centrala begrepp, teorier och modeller i relation till huvudområdet omvårdnad och medicinsk vetenskap av relevans för omvårdnadsarbetet ur ett professions- och verksamhetsperspektiv.Kärnkompetenser, modeller för omvårdnad däribland omvårdnadsprocessen diskuteras. Begreppen kulturkompetens, profession och disciplin diskuteras och problematiseras i relation till sjuksköterskans funktion. Sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet diskuteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. Förklara och argumentera för omvårdnadsteorier av relevans för huvudområdet omvårdnad och medicinsk vetenskap
2. Förklara och argumentera för begreppen disciplin, profession, beprövad erfarenhet och vetenskap satt i relation till sjuksköterskans funktion
3. Förklara och kritiskt granska begreppen kärnkompetenser, kulturkompetens och implementering i relation till kliniskt omvårdnadsarbete, och
4. Tillämpa akademiskt skrivande och anta ett kritiskt förhållningssätt satt i relation till textens uppbyggnad och vetenskapliga innehåll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, egna studier och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet först vid föreläsningar. Därefter behandlas lärandemål 1-3 under ett seminarium där studenten argumenterar och diskuterar begreppen omvårdnad, beprövad erfarenhet, profession, disciplin och kärnkompetenser. Lärandemål 1-4 diskuteras och analyseras utifrån ett omvårdnadsperspektiv i ett akademiskt diskussionspaper som presenteras vid ett slutseminarium i form av opponent/respondentskap. Av de schemalagda momenten är seminarium och slutseminarium. obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1-4 examineras i ett individuellt akademiskt diskussionspaper som även behandlas vid ett slutseminarium. Fokus i bedömningen ligger på den individuella studentens förmåga att argumentera, diskutera och problematisera en självständigt vald teori eller modell som kopplas till relevant kärnkompetens/-er samt på students förmåga att konstruktivt kunna diskutera annan students arbete. Bedömningen lägger vikt vid både kvalitet samt form och struktur där huvudtyngden i bedömningen dock läggs på innehåll. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på kursens examinationsmoment (akademiskt diskussionspaper) samt att övriga kurskrav avseende obligatoriska moment är uppfyllda. För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på kursens examinationsmoment (akademiskt diskussionspaper).


Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aveyard H, Sharp P, Williams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow: Open University Press. 192s.
Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264s.Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 252s. Nanda International, (2015) Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation 2015-2017. Lund: Studentlitteratur. 486s
Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia: Lippincott. 768s.
Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter