Klinisk omvårdnad inom medicinsk vård

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs genomförd kurs med godkänd examination avseende kurs Medicinsk vård I, 7,5 hp, Medicinsk vård II, 7,5 hp samt Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp inom Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Medicinsk vård.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2019

Kurskod:
OM813A version 1,2
Engelsk benämning:
Applied Clinical Specialist Nursing in Medical Care
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
20 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
10 juni 2016

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomförd kurs med godkänd examination avseende kurs Medicinsk vård I, 7,5 hp, Medicinsk vård II, 7,5 hp samt Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp inom Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Medicinsk vård.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning medicinsk vård.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt självständigt handlande. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska studenten träna och visa färdigheter inom de områden som innefattas i specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning.

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier inom avancerad omvårdnad, vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt inom kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård samt informatik, relaterat till medicinsk vård. Forskningsanknuten teoretisk kunskap omsätts genom självständigt praktiskt handlande inom verksamheten.

VFU omfattar i genomsnitt 16 timmar per vecka och kan förläggas dag, kväll eller natt under veckans alla sju dagar. VFU sker med organiserad handledning och färdighetsträning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för personcentrerad, avancerad och evidensbaserad omvårdnad i en individuell vårdplan vid komplexa medicinska tillstånd,
2. ge förslag och värdera utvecklingsmöjligheter för omvårdnadsarbetets organisering med vetenskaplig precision,
3. utveckla och genomföra en pedagogisk undervisningssituation innefattande bedömning och handläggning av medicinska sjukdomstillstånd utifrån kärnkompetenserna relaterat till specialistsjuksköterskans ansvarsområde med ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt, och
4. formulera och värdera ett personligt förhållningssätt och sin egen insats i förhållande till medarbetare, patienter och deras anhöriga i olika omvårdnadssituationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i form av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med enskilda studier, dels i form av muntliga och skriftliga presentationer med tillägg av studiebesök inom områden som möjliggör ett ökat kunskapsinhämtande för studenten (lärandemål 1-4). Dessa olika arbetsformer ställer krav på praktiskt handlande, aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys.

Bedömningsformer

Modul 1. (4 hp) Lärandemål 1-4 examineras genom individuell klinisk examination utifrån fastställda kriterier via ett bedömningsformulär som fokuserar på den individuella studentens färdighet och förmåga att utföra personcentrerad, avancerad och evidensbaserad omvårdnad vid komplexa medicinska tillstånd samt att planera undersökningar och behandlingar, samarbeta och leda omvårdnaden.

Modul 2. (2 hp) Examination av lärandemål 1-4 sker genom att studenten ska genomföra en undervisningssituation utifrån vetenskapligt förankrad omvårdnad och med kunskap om ett aktuellt akut medicinskt sjukdomstillstånd för kollegor, övriga medarbetare och studenter. Fokus på bedömning är studentens förmåga att utföra en undervisnings-situation kring komplexa vårdsituationer.

Modul 3. (1,5 hp) Lärandemål 3 och 4 examineras i samband med en muntlig presentation där studenten ska reflektera över och värdera dels den egna insatsen i förhållande till medarbetare, patienter och deras anhöriga i olika omvårdnadssituationer, dels vikten av ledarskap, samverkan och bedömning av vårdkvalitet vid korta vårdtider och med höga effektivitetskrav i medicinsk omvårdnad. Fokus på bedömning ligger på studentens förmåga till ett reflekterat och kritiskt förhållningssätt i relation till professionen och specialistsjuksköterskans funktion vid komplexa vårdsituationer inom medicinsk vård. Bedömning sker utifrån specifika bedömningskriterier som presenteras i studiehandledningen.


Rätt till omtentamen
Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid.
Students som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges två möjligheter till omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt schemalagda tider.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edberg A-K, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund, Studentlitteratur. 264 s.
Jonson B, & Wollmer P, (2011) Klinisk fysiologi: med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi med eLabb. 3 uppl. Stockholm, Liber. 397 s.
Lindgren S, (2017) Medicin. 2 uppl. Lund, Studentlitteratur. 808 s.
Norlén P, & Lindström E, (red) (2014), Farmakologi. 3 uppl. Stockholm, Liber. 443 s.
Wilkinson J M, (2011) Nursing process & critical thinking. 5 uppl. New Jersey, Pearson. 454 s.

Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer, cirka 500 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursutvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Samt att resultatet av kursvärderingen återkopplas resultat till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgänglig på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne-Marie Wangel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657455
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

29 mars 2021 - 04 juni 2021 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program