Medicinsk vård II

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i avancerad omvårdnad vid komplexa medicinska sjukdomstillstånd hos äldre och multisjuka patienter. Vidare syftar kursen till att studenten skall kunna tillämpa evidensbaserad omvårdnad, samt kunna föreslå strategier för att främja fysiska och psykiska funktioner och minska lidande hos multisjuka patienter.

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2018

Kurskod:
OM811A version 2,1
Engelsk benämning:
Medical Care II
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
10 juni 2016

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning medicinsk vård 60 hp. Ges även som fristående kurs och kan ingå i examensfodringarna för magister- eller masterexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i medicinsk vård och omvårdnad i relation till patienter med medicinska diagnoser. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i omvårdnadsprocessens alla delar i relation till patienter med komplexa omvårdnads- och vårdbehov samtidigt som kärnkompeten­serna beaktas. Student skall även inhämta kunskap om omvårdnad- och vård i livets slut, döendet och döden.

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras planering och ledning av omvårdnadsarbetet för patienter med komplexa medicinska omvårdnads- och vårdbehov. Vidare behandlar kursen patofysiologi, behandling och diagnostik vid medicinska tillstånd och diagnoser. Vidare behandlas omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård och informatik tillsammans med formuleringar av kliniska frågeställningar och omvårdnad- och vård i livets slut.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara relationen mellan etiologi och patologi samt redogöra för diagnostik och behandling hos patienter med medicinska tillstånd och diagnoser
2 planera och utvärdera omvårdnaden för patienter inom medicinsk vård med komplexa omvårdnads- och vårdbehov utifrån omvårdnadsprocessens struktur, kärnkompetenserna samt vetenskap och beprövad erfarenhet,
3 planera och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsinterventioner för patienter inom medicinsk vård med komplexa omvårdnads- och vårdbehov, och
4. diskutera relevanta hanteringsstrategier för ett professionellt bemötande och kommunikation om döendet och döden vid omvårdnad- och vård i livets slut.

Arbetsformer

Lärandemål 1-4 uppnås genom föreläsningar, fältstudier, enskilda studier, samt seminarier. Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras genom en individuell skriftlig tentamen där fokus i bedömning är studentens förmåga att förklara komplexa medicinska tillstånd. Lärandemålen 2-4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift som presenteras och kritiskt diskuteras vid ett seminarium. Fokus i bedömning är på studentens förmåga att planera omvårdnad för patienter med komplexa vård- och omvårdnadsbehov. Detaljerade bedömningskriterier finns i kursens studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift. För Godkänt betyg på kursen krävs Godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs dessutom väl godkänt betyg på tre utav kursens examinationsmoment enligt specifikation i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

*Edberg A-K, (red) (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Studentlitteratur, Lund, 264 s.
*Jonson B, Wollmer P, (2011), Klinisk fysiologi: med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi. med eLabb.3 uppl. Stockholm, Liber, 397 s.
*Lindgren S, (2017) Medicin. Uppl. 2. Lund, Studentlitteratur, 808 s.
Norlén P, & Lindström E, (red) (2014), Farmakologi. 3 uppl. Stockholm, Liber, 443 s.
*Wilkinson J W, (2016) Nursing process and critical thinking. 5th Ed. New Jersey, Prentice Hall, 454 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen, cirka 500 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne-Marie Wangel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657455
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

30 mars 2020 - 05 juni 2020 Eftermiddag 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program