Forskningsmetodik

Sammanfattning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av medicinsk eller kirurgisk vård. Den syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom kvantitativ och kvalitativ forsknings- och utvecklingsmetodik

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
OM711A version 2
Engelsk benämning:
Research Methods
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning kirurgisk eller medicinsk vård 60 hp. Ges även som fristående kurs och kan ingå i examensfodringarna för magister- eller masterexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter om vetenskapsteori- och filosofi, forskningsprocessen, etiska principer och forskningsdesign utifrån de tre vanligaste vetenskapsparadigmen inom hälso- och sjukvården - naturalism, positivism och pragmatism samt hur kliniskt relevanta frågeställningar kan formuleras. Student ska även erhålla färdigheter i akademiskt skrivande och ett kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

I kursen behandlas översiktligt vetenskapsteoretiska- och filosofiska utgångspunkter för de tre vanligaste vetenskapsparadigmen. Informationskompetens utvecklas genom övningar i systematisk litteratursökning samt kritisk granskning av publicerade vetenskapliga studier. Vidare fördjupas forskningsprocessen, och olika typer av forskningsdesign som också kritiskt bearbetas i seminarieform. En plan utformas inom förutbestämda tidsramar och utifrån en klinisk frågeställning av relevans för omvårdnad. Vidare behandlas forskningsanvändning- och etiska principer, dess relation till mänskliga rättigheter samt forskningens nytta eller onytta för omvårdnadens praxis och för samhället i stort behandlas även. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. diskutera och redogöra för de vetenskapsteoretiska grunderna avseende naturalism, positivism och pragmatism,
2. diskutera och analysera forskningsdesign inom de tre vetenskapsparadigmen satt i relation till dessas styrkor, svagheter, applikation och tillämpning för studier inom hälso- och sjukvård,
3. söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur representativ för de tre vetenskapsparadigmen och av relevans för omvårdnad och kliniska frågeställningar,
4. diskutera och redogöra för forskningsetiska principer, dess relation till mänskliga rättigheter samt forskningens nytta eller onytta för omvårdnadens praxis och för samhället i stort,
5. tillämpa forskningsprocessen och självständigt formulera kliniskt relevant frågeställningar reflekterande de tre vetenskapsparadigmen, samt en plan för hur en av dessa frågeställningar kan besvaras inom en förutbestämd och rimlig tidsram, och
6. Tillämpa akademiskt skrivande och ett kritiskt förhållningssätt .

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av enskilda studier, föreläsningar, samt seminarier. För att studenten ska uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet vid föreläsningar samt genom praktisk övning i databassökningar. Lokaliserad vetenskaplig litteratur representativ för de tre vetenskapsparadigmen värderas kritiskt och diskuteras vid ett litteraturseminarium (lärandemål 1 - 4). Lärandemål 1, 2 samt 5 behandlas även vid seminarier där teoretiskt kunnande integreras med praktiskt färdigheter och förmågor. Relationen till lärandemål 1-6 görs även genom att studenten färdigställer en individuell skriftlig plan för att besvara en kliniskt relevant frågeställning som responderas och opponeras på vid ett seminarium. Av de schemalagda momenten är seminarier obligatoriska och utgör, tillsammans med den individuella skriftliga planen samt opponent- och respondentskap underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 – 4 examineras individuellt genom ett litteraturseminarium där studenten skall kunna tillämpa sin informationskompetens och kritiska förmåga genom att söka och värdera vetenskaplig litteratur utifrån de tre vetenskapsparadigmen och av relevans för en klinisk frågeställning. Lärandemål 1, 2 samt 5 behandlas vid seminarier där det individuella deltagande i diskussionerna bedöms. Lärandemål 1-6 behandlas genom färdigställande av en individuell skriftlig plan som utgår från forskningsprocessen och där särskild fokus ska ligga på klinisk frågeställning, metod, samt relevanta etiska ställningstagande. Den skriftliga individuella planen seminariebehandlas genom opponent- och respondentskap. Detaljerade bedömningskriterier finns i kursens studiehandledning. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment kan kompenseras enligt beslut av examinator. För Godkänt betyg på kursen krävs Godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För Väl Godkänt betyg på kursen krävs dessutom att bedömningskriterierna är uppfyllda enligt specifikation i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* Aveyard H, Sharp P. & Wooliams M. (2011) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Glasgow; Open University Press, 170 s.
*Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, & Öhlen J. (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur, 264 s.
Gudmundsson, P (2012) Skrivanvisningar för studenter vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle. Malmö: Malmö Högskola.
*Polit D.F, & Beck C.T. (2012) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 802 s,
*SBU. Utvärdering av metoder i hälso-och sjukvården: En handbok. (senaste upplagan) Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013, 164 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Anne-Marie Wangel, Kursansvarig
Telefon: 040-6657455
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820

Anmälan

31 augusti 2020 - 06 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program