Forskningsmetodik

Sammanfattning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av medicinsk eller kirurgisk vård. Den syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom kvantitativ och kvalitativ forsknings- och utvecklingsmetodik

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013, vår 2013

Kurskod:
OM711A version 1
Engelsk benämning:
Research Methods
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
28 maj 2012
Fastställandedatum:
14 januari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av medicinsk eller kirurgisk vård. Den syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom kvantitativ och kvalitativ forsknings- och utvecklingsmetodik

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning kirurgisk eller medicinsk vård 60 hp. Ges även som fristående kurs och kan ingå i examensfodringarna för magister- eller masterexamen.

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp,
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. särskilja omvårdnads-/vårdvetenskapliga forskningsfrågor från andra vetenskapliga discipliner och förklara ontologiska, epistemologiska samt etiska utgångspunkter,

2. identifiera och presentera forskningsfrågor för kvantitativ respektive kvalitativ forskningsansats samt söka och värdera vetenskaplig litteratur för valt ämnesområde,

3. motivera olika metodval inom kvantitativ respektive kvalitativ forskning och deras tolkningsprocesser inom det egna kunskapsområdet samt relatera dessa till forskningsetiska principer för studier om människan, och

4.redogöra för en plan för magisteruppsats utifrån forskningsprocessen samt utforma en forskningspersoninformation.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift där studenten skall kunna tillämpa informationskompetens genom att söka och värdera litteratur för valt ämnesområde som bedöms muntligt vid seminarier.

Examination av lärandemål 3 och 4 baseras på färdigställande av en projektplan med tillhörande etikansökan alternativt etisk reflektion samt en forskningspersoninformation som diskuteras i seminarium och därefter examineras individuellt. Vid examination av projektplanen bedöms även att studenten kan differentiera kvalitativa och kvantitativa metoder. För studenter som ej godkänts avseende projektplan görs omarbetning utifrån examinators anvisningar och förnyad bedömning sker.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som sker enligt fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas ontologiska, epistemologiska och etiska utgångspunkter för omvårdnadsforskning översiktligt. Informationskompetens utvecklas genom övningar i systematisk litteratursökning samt kritisk granskning av vetenskapliga studier. Vidare fördjupas kvantitativa och kvalitativa metoder, med tillhörande analyser, som kritiskt bearbetas i seminarieform. En projektplan utformas utifrån relevant forskningsfråga. Forskningsanvändning, klinisk nytta och implementering diskuteras i förhållande till den valda forskningsfrågan.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar grupparbete, enskilda studier samt seminarier. Lärandemål 1 uppnås med föreläsningar samt seminarium. Tillfälle för campusförlagda övningar samt seminarium anordnas för att uppnå lärandemål 2. Föreläsningar och grupparbeten varvas med enskilda studier och färdigställande av uppgifter och projektplan (lärandemål 1-4). Deltagarna bildar seminariegrupper där projektplan redovisas och diskuteras (lärandemål 1-4). Kursdeltagarna ansvarar för att allt skriftligt material finns tillgängligt via kursens webbsida inför olika delmoment och examination. Seminarier är obligatoriska moment.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson, LT &Widersheim, FP. (2011) Att utreda forska och rapportera. Stockholm: Liber, 192 s.

Polit, D & Beck, C (2006) Essentials of Nursing research. Methods, appraisal and utilization. Philadelphia: Lippincott, ca. 200 av 554 s.

Birkler J (2008)Vetenskapsteori. Stockholm: Liber, 160 s.

Segersten K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur, 95 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer om ca 100 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande som återkopplas på schemalagd tid. Minnesanteckningar med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Karin Stenzelius, Kursansvarig
Telefon: 040-6657411
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820

Anmälan

31 augusti 2020 - 06 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program