Omvårdnad - Examensarbete (mastersnivå)

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sina kunskaper inom omvårdnad samt inom vetenskaplig metodik och forskningsetik.

Behörighetskrav

Behörighet för mastersprogram i omvårdnad vilket omfattar 90 hp i huvudämnet omvårdnad på grundnivå, vari ett självständigt arbete om 15 hp ska ingå. Dessutom krävs kurser på avancerad nivå med godkända resultat omfattande 60 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska vara metodkurser. Det krävs även ett tidigare genomfört examensarbete på avancerad nivå inom området omvårdnad omfattande minst 15 högskolepoäng.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
OM642A version 1,2
Engelsk benämning:
Nursing - Degree Project, (M. Sc. Course)
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
30 september 2013

Förkunskapskrav

Behörighet för mastersprogram i omvårdnad vilket omfattar 90 hp i huvudämnet omvårdnad på grundnivå, vari ett självständigt arbete om 15 hp ska ingå. Dessutom krävs kurser på avancerad nivå med godkända resultat omfattande 60 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska vara metodkurser. Det krävs även ett tidigare genomfört examensarbete på avancerad nivå inom området omvårdnad omfattande minst 15 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i mastersprogrammet omvårdnad. Den anordnas även som fristående kurs och kan ingå i examensfordringar för masterexamen i omvårdnad.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sina kunskaper inom omvårdnad samt inom vetenskaplig metodik och forskningsetik.

Innehåll

Under kursen fördjupas problemformulering och kunskaper om olika forskningsmetoder. Vidare analyseras vetenskapsteoretiska begrepp och olika forskningstraditioner. Förmågan att kritiskt analysera vetenskapliga artiklar fördjupas liksom förståelsen för forskningsetiska principer inom omvårdnadsforskning. Betydelsen av etiska övervägande inom de empiriska vetenskaperna diskuteras. Formerna för hur ett opponentskap genomförs samt hur en vetenskaplig text utarbetas belyses.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. värdera och analysera relevanta frågeställningar av betydelse för omvårdnad,
2. kritiskt granska vetenskapliga modeller, teorier och metoder,
3. tillämpa kunskaper inom området vetenskaplig metodik,
4. värdera och tillämpa forskningsetiska principer och regler för forskningsetisk granskning,
5. sammanställa, analysera och presentera undersökningsresultat,
6. genomföra och dokumentera ett examensarbete med relevans för ämnet omvårdnad, och
7. kritiskt granska ett annat examensarbete på mastersnivå och genomföra ett opponentskap.

Arbetsformer

Undervisningen är projektorienterad och formas utifrån existerande kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt tränar aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Lärandemål 1-6 uppnås genom arbetet med det egna examensarbetet i samarbete med handledare samt genom de seminarier där studenternas texter presenteras och diskuteras i dialog mellan studenter, kursansvarig lärare och examinatorer. I föreläsningsform behandlas forskningsetiska principer och regler för forskningsetisk granskning och ger på så sätt underlag för att studenten ska kunna uppnå lärandemål 4. Under ett seminarium där studenterna är såväl respondenter som opponenter tränas kritisk förmåga samt förmåga att sammanställa och presentera undersökningsresultat vilket möjliggör för studenten att uppnå lärandemål 5 och 7.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-6 examineras genom ett självständigt examensarbete som presenteras skriftligt och muntligt. Lärandemål 7 examineras genom att studenten är opponent på medstudents självständiga examensarbete. För godkänt resultat krävs att opponentskapet samt examensarbetet är godkända. För väl godkänt resultat krävs därutöver att examensarbetet är väl godkänt.
Rätt till omtentamen
Student som underkänts gör omarbetning utifrån examinators anvisningar och förnyad bedömning sker efter överenskommelse dock senast inom 6 månader.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopp-las skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Elisabeth Mangrio, Kursansvarig
Telefon: 040-6657657
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452