Patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper avseende patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård.

Behörighetskrav

Legitimerad sjuksköterska eller annan examen inom det människobehandlande området omfattande minst 180 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014

Kurskod:
OM621A version 1,1
Engelsk benämning:
Patient safety and quality improvement within person centred care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
03 mars 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
03 november 2011

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska eller annan examen inom det människobehandlande området omfattande minst 180 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i mastersprogrammet omvårdnad och är en kurs inom huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå studieår 2 och ingår i examensfodringar för mastersexamen omvårdnad. Kursen ges även som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper avseende patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård.

Innehåll

Kursen behandlar kunskap och färdigheter avseende patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård baserad på klinisk verksamhet och forskning. I kursen diskuteras teoretiska och praktiska modeller för kvalitetsförbättring.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- planera och organisera patientsäkerhetsarbete i klinisk verksamhet,
- självtändigt identifiera och planera ett kvalitetsförbättringsprojekt tillämpbart i klinisk verksamhet,
- sammanfatta och värdera teoretiska och praktiska modeller för kvalitetsförbättring, och
- ge exempel på tillämpning av personcentrerad vård i relation till patientsäkerhetsarbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier vilket främjar studentens aktiva kunskapssökande och kritiskt tänkande. Uppgifter genomförs i grupp och individuellt. Reflektion och problemlösning sätts i fokus.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom skriftlig examinationsuppgift. Kriterier för godkänd respektive väl godkänd kurs framgår av studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Edvardsson D (red), (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur. 136 s.

Idvall E (red), (2013). Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. Stockholm, Gothia förlag. 173 s.

Nelson E, Batalden P & Godfrey M, (2007). Quality by design, a clinical microsystems approach. San Francisko, Jossey-Bass. 459 s.

Nilsen P (red), (2010). Implementering – teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård. Lund, Studentlitteratur. 263 s.

Avhandlingar, aktuella författningar och publicerade artiklar inom området tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande och återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen har ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en tvåterminsperiod examineras enligt den kursplan som gällde vid registrering


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Louise Ekström, Kursansvarig
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820