Ledarskap och organisation III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
OL110A version 7
Engelsk benämning:
Leadership and Organization III
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
22 augusti 2018

Förkunskapskrav

 • OL105A Ledarskap och organisation I, 30 hp, samt OL109A Ledarskap och organisation II, 30 hp.
alternativt
 • OL102A Projektledning I, 30 hp, samt OL103A Projektledning II, 30 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet i Ledarskap och organisation på nivå 61-90 hp.

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa sina teoretiska kunskaper inom området ledarskap och organisation, sin handlingskompetens att arbeta med organisatoriska frågor och sina färdigheter i att genomföra en vetenskaplig och forskningsbaserad undersökning inom ledarskap och organisation.

Innehåll

Kursen består av tre delmoment:

 • Forskning inom ledarskap och organisation (7,5 hp)
 • Vetenskaplig forskningsstrategi inom ledarskap och organisation (7,5 hp)
 • Självständigt arbete (uppsats) (15 hp)
Det första delmomentet behandlar nuvarande forskning inom ledarskap och organisation. I delmomentet ingår att kartlägga aktuella forskningsfrågor och att analysera nuvarande kunskap och förståelse inom ledarskap och organisation. Det ges möjlighet till fördjupning i något tema inom ett aktuellt forskningsområde inom ledarskap och organisation.

I det andra delmomentet ges en fördjupning i forskningsstrategi kopplat till undersökningsdesign samt kvantitativa och kvalitativa metoder som bygger vidare på kunskaperna i forskningsmetodik på utbildningens tidigare nivåer. I delmomentet ingår att analysera, diskutera och utarbeta förslag utifrån vetenskapsteoretiskt och forskningsmetodologiskt perspektiv, samt att granska, diskutera och kommentera uppsatser och avhandlingar.

Det självständiga uppsatsarbetet genomförs i grupper om två studenter i form av ett forskningsprojekt. Studenterna ska självständigt identifiera problemområde, formulera undersökningsdesign, en kvantitativ eller kvalitativ datainsamling, kvantitativ eller kvalitativ analys samt dra vetenskapliga slutsatser och ge relevanta praktiska bidrag inom ledarskap och organisation. Det vetenskapliga forskningsprojektet rapporteras i form av en uppsats samt presenteras och försvaras muntligt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
1. fördjupade kunskaper och förståelse av ett delområde inom ledarskap och organisation.
2. kunskap om vetenskapliga paradigm inom ledarskaps- och organisationsforskning.
3. kunskap om aktuella forskningsfrågor inom området ledarskap och organisation.
4. kunskap om argumentationslogik som används i akademiska texter inom ledarskap och organisation.
5. kunskap om kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
6. förmåga att söka, värdera och tolka information samt kritiskt diskutera frågeställningar inom området ledarskap och organisation
7. förmåga att självständigt formulera en forskningsfråga och argumentera för dess relevans för forskning eller praktik inom området ledarskap och organisation
8. färdighet att planera, genomföra och rapportera en undersökning alternativt ett vetenskapligt forskningsprojekt inom ledarskap och organisation inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
9. granska och kritiskt reflektera kring vilken roll kunskap inom ledarskap och organisation har i samhället och hur denna kunskap används
10. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom ledarskap och organisation

Arbetsformer

Pedagogiskt utgår kursen från ämnet ledarskap och organisation, som en lärandegemenskap med seminariet som central arbetsform. På seminarier, dit deltagarna kommer väl förberedda, presenteras, analyseras och diskuteras undersökningar och texter och det ges möjlighet till reflektion och diskussion av hur forskningsresultat och teorier kan relateras till egna undersökningar samt till praktiska erfarenheter och konsekvenser för framtida handlingsberedskap.

Under kursens första del är arbetsformerna självstudier samt föreläsningar, övningar i argumentationsanalys samt seminarier. Under kursens senare del är arbetsformerna självstudier, uppsatsskrivande, handledning samt seminarium.

Bedömningsformer

Delmoment 1: Forskning inom ledarskap och organisation (7,5 hp)
Examinationen utgörs av

 • gruppuppgift där aktuell forskning inom ledarskap och organisation kartläggs och presenteras vid ett obligatoriskt seminarium (1,5 hp, UG) (lärandemål 3, 6, 10)
 • individuell rapport inom ledarskap och organisation (6 hp, UG) (lärandemål 1, 3, 7, 9)

Delmoment 2: Undersökningsdesign, metod och analys (7,5 hp):
Examinationen utgörs av
 • individuella inlämningsuppgifter samt individuellt aktivt deltagande på obligatoriska metodseminarium där texter inom ledarskap och organisation analyseras utifrån vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska perspektiv (7,5 hp, UG) (lärandemål 2, 4, 5, 6, 9, 10)

Delmoment 3: Självständigt arbete (uppsats) (15 hp):
Examinationen utgörs av ett vetenskapligt forskningsprojekt i form av en uppsats, inkluderande presentation och försvar vid examinationsseminarium (15 hp, UV). (lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

För betyget godkänd på hela kursen (30 hp) krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att det självständiga arbetet (15 hp) är väl godkänt

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ahrne, G. & Svensson P. (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Alvehus J. (2018) Problemformulering. Studentlitteratur (112 s).
 • Alvesson, M. (2011). Interpreting Interviews. Sage (tillgänglig som ebok via Mah).
 • Booth, W.C., Colomb, G.G. & Williams, J.M. (2004). Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur, Lund.
 • Coghlan, D. & Brannick, T. (2005). Doing action research in your own organization. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund.
 • Hagevi, M. & Viscovi, D. (2016). Enkäter. Studentlitteratur, Lund (216 s).
 • Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Liber, Stockholm. (2:a upplagan).
Vetenskapliga artiklar inom olika forskningsteman tillkommer i samråd mellan studenter och lärare. 4 till 5 uppsatser som grund till analysen av vetenskapliga texter tillkommer.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Antalet examinationstillfällen begränsas till fem. Omexamination erbjuds i anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Ytterligare möjliga examinationstillfällen erbjuds i samband med det närmaste efterföljande kurstillfället.