Ledarskap och organisation III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
OL110A version 6,3
Engelsk benämning:
Leadership and Organization III
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
19 juni 2017

Förkunskapskrav

 • OL105A Ledarskap och organisation I, 30 hp, samt OL109A Ledarskap och organisation II, 30 hp.
alternativt
 • OL102A Projektledning I, 30 hp, samt OL103A Projektledning II, 30 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet i Ledarskap och organisation på nivå 61-90 hp.

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa sina teoretiska kunskaper inom området ledarskap och organisation, sin handlingskompetens att arbeta med organisatoriska förändringsprocesser och sina färdigheter i att genomföra empiriska undersökningar.

Innehåll

Kursen består av tre delmoment:

 • Forskning inom ledarskap och organisation (7,5 hp)
 • Undersökningsdesign, metod och analys (7,5 hp)
 • Självständigt arbete (uppsats) (15 hp)
Det första delmomentet behandlar argumentationslogik samt olika teoretiska perspektiv och forskningsansatser inom ledarskap och organisation. I delmomentet ingår att kartlägga aktuella forskningsfrågor och att analysera argumentation i olika forskningstexter. Det ges möjlighet till fördjupning i något tema inom ett aktuellt forskningsområde inom ledarskap och organisation.

I det andra delmomentet ges en fördjupning i forskningsstrategi kopplat till undersökningsdesign samt kvantitativa och kvalitativa metoder som bygger vidare på kunskaperna i forskningsmetodik på utbildningens tidigare nivåer. I delmomentet ingår att analysera, diskutera och utarbeta förslag utifrån vetenskapsteoretiskt och forskningsmetodologiskt perspektiv, samt att granska, diskutera och kommentera uppsatser och avhandlingar.

Det självständiga uppsatsarbetet genomförs i grupper om två studenter i form av en mindre empirisk undersökning eller ett aktionsforskningsprojekt. Studenterna ska självständigt identifiera problemområde, formulera undersökningsdesign och genomföra en kvantitativ eller kvalitativ datainsamling och analys. Undersökningen eller aktionsforskningsprojektet rapporteras i form av en uppsats.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
1. fördjupade kunskaper och förståelse av det delområde inom ledarskap och organisation som valts för det självständiga arbetet
2. kunskap om vetenskapliga paradigm inom ledarskaps- och organisationsforskningen
3. kunskap om aktuella forskningsfrågor inom området ledarskap och organisation
4. kunskap om argumentationslogik och speciellt den argumentationslogik som används i akademiska texter inom ledarskap och organisation
5. kunskap om kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
6. förmåga att söka, värdera och tolka information samt kritiskt diskutera frågeställningar inom området ledarskap och organisation
7. förmåga att självständigt formulera en forskningsfråga och argumentera för dess relevans för forskning eller praktik inom området ledarskap och organisation
8. färdighet att planera, genomföra och rapportera en undersökning alternativt ett aktionsforskningsprojekt med vetenskaplig relevans inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
9. granska och kritiskt reflektera kring vilken roll kunskap inom ledarskap och organisation har i samhället och hur denna kunskap används
10. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom ledarskap och organisation

Arbetsformer

Pedagogiskt utgår kursen från ämnet ledarskap och organisation, som en lärandegemenskap med seminariet som central arbetsform. På seminarier, dit deltagarna kommer väl förberedda, presenteras, analyseras och diskuteras undersökningar och texter och det ges möjlighet till reflektion och diskussion av hur forskningsresultat och teorier kan relateras till egna undersökningar samt till praktiska erfarenheter och konsekvenser för framtida handlingsberedskap.

Under kursens första del är arbetsformerna självstudier samt föreläsningar, övningar i argumentationsanalys samt seminarier. Under kursens senare del är arbetsformerna självstudier, uppsatsskrivande, handledning samt seminarium.

Fem av seminarierna är obligatoriska examinationsseminarium.
För resten av seminarierna gäller att den som uteblir mer än 25% får en individuell ersättningsuppgift.

Bedömningsformer

Delmoment 1, Forskning inom ledarskap och organisation (7,5 hp)
Examinationen utgörs av

 • gruppuppgift där aktuell forskning inom ledarskap och organisation kartläggs och presenteras vid ett obligatoriskt seminarium (1,5 hp, U, G) (lärandemål 2,3,6)
 • individuell argumentationsanalys av vetenskaplig text (6 hp, U, G) (lärandemål 2,4)

Delmoment 2, Undersökningsdesign, metod och analys (7,5 hp):
Examinationen utgörs av
 • individuella inlämningsuppgifter samt individuellt aktivt deltagande på obligatoriska metodseminarium där texter inom ledarskap och organisation analyseras utifrån vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska perspektiv (6,5 hp, U, G) (lärandemål 2,3,4,5,6,9,10)
 • opposition av uppsats (1 hp, U, G) (lärandemål 2,4,5,6)

Delmoment 3, Självständigt arbete (uppsats) (15 hp):
Examinationen utgörs av en empirisk undersökning eller av ett aktionsforskningsprojekt i form av en uppsats, inkluderande presentation och försvar vid examinationsseminarium (U, G, VG). (lärandemål 1,2,3,4,5,6,7,8)

För betyget godkänd på hela kursen (30 hp) krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att det självständiga arbetet (15 hp) är väl godkänt

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ahrne, G. & Svensson P. (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Alvehus J. (2018) Problemformulering. Studentlitteratur (112 s).
 • Alvesson, M. (2011). Interpreting Interviews. Sage (tillgänglig som ebok via Mah).
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Booth, W.C., Colomb, G.G. & Williams, J.M. (2004). Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur, Lund.
 • Chalmers Alan F. (2003). Vad är vetenskap egentligen? Nya Doxa (översättning Per Lennart Månsson) (2003 eller senare).
 • Coghlan, D. & Brannick, T. (2005). Doing action research in your own organization. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science. Sage (tillgänglig som ebok via Mah).
 • Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund.
 • Espersson, M.(2010). Mer eller mindre byråkratisk- en studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten. Doktorsavhandling, Lunds Universitet (tillgänglig som pdf).
 • Jansson T (2015) Agila projektledningsmetoder och motivation- Varför man blir produktiv av att flytta lappar på en whiteboard (doktorsavhandling i informatik, Karlstads universitet) (tillgänglig som pdf).
 • Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Liber, Stockholm. (2:a upplagan).
 • Nord T (2018) Arbete som rättighet eller skyldighet. Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten(doktorsavhandling i informatik, Karlstads universitet) (tillgänglig som pdf).
 • Regnö, K. (2013) Det osynliga ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet. Doktorsavhandling KTH (tillgänglig elektroniskt via http://www.diva-portal.org)
 • Åkerblom, C. (2011). Ledarskap, makt och känsla – en narrativ studie av unga ledare. Doktorsavhandling, KTH (tillgänglig som pdf).
Litteratur inom olika forskningsteman tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Antalet examinationstillfällen begränsas till fem. Omexamination erbjuds i anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Ytterligare möjliga examinationstillfällen erbjuds i samband med det närmaste efterföljande kurstillfället.