Ledarskap och organisation III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
OL110A version 4
Engelsk benämning:
Leadership and Organization III
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 oktober 2007
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
02 mars 2011

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa sina teoretiska kunskaper inom området ledarskap och organisation, sin
handlingskompetens att arbeta med
organisatoriska förändringsprocesser och sina färdigheter i att genomföra empiriska undersökningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet i Ledarskap och organisation på nivå 61-90 hp.

Förkunskapskrav

 • OL105A Ledarskap och organisation I, 30 hp, samt OL109A Ledarskap och organisation II, 30 hp.
alternativt
 • OL102A Projektledning I, 30 hp, samt OL103A Projektledning II, 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • fördjupade kunskaper och förståelse av det delområde inom ledarskap och organisation som valts för det självständiga arbetet
 • fördjupad förståelse av hur förändringsprocesser och lärande utvecklas i grupper, projekt och organisationer
 • kunskap om vetenskapliga paradigm inom ledarskaps- och organisationsforskningen
 • kunskap om aktuella forskningsfrågor inom området ledarskap och organisation
 • kunskap om kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • förmåga att söka, värdera och tolka information samt kritiskt diskutera frågeställningar på ledarskaps-, grupp-, projekt- eller organisationsnivå
 • förmåga att självständigt formulera en forskningsfråga och argumentera för dess relevans för forskning eller praktik inom området ledarskap och organisation
 • färdighet att planera, genomföra och rapportera en undersökning alternativt ett aktionsforskningsprojekt med vetenskaplig relevans inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • granska och kritiskt reflektera kring vilken roll kunskap inom ledarskap och organisation har i samhället och hur denna kunskap används
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom ledarskap och organisation

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1, Forskning inom ledarskap och organisation (7,5 hp)
Examinationen utgörs av en gruppuppgift där aktuell forskning inom ledarskap
och organisation kartläggs (1,5 hp, U, G), samt godkänt individuellt paper där
forskningslitteratur väljs, analyseras, värderas och diskuteras utifrån ett valt
forskningstema inom ledarskap och organisation (6 hp, U, G).

Delmoment 2, Undersökningsdesign, metod och analys (7,5 hp):
Examinationen utgörs av individuella inlämningsuppgifter där texter inom ledarskap och organisation analyseras utifrån vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska perspektiv (6 hp, U, G), samt tentamen i kvantitativ metod (1,5 hp, U, G).

Delmoment 3, Självständigt arbete (uppsats) (15 hp):
Examinationen utgörs av en empirisk undersökning eller av ett aktionsforskningsprojekt i form av en uppsats, inkluderande presentation och försvar vid examinationsseminarium (U, G, VG).

För betyget godkänd krävs:

 • godkänd gruppuppgift i delmoment 1 (1,5 hp)
 • godkänt individuellt paper i delmoment 1 (6 hp)
 • godkänt individuella uppgifter i delmoment 2 (6 hp)
 • godkända tentamen i delmoment 2 (1,5 hp)
 • godkänt självständigt arbete (15 hp).

För betyget väl godkänd krävs dessutom: att det självständiga arbetet (15 hp) är väl godkänt.

Begränsning av antalet examinationstillfällen:
Antalet examinationstillfällen begränsas till fem. Omexamination erbjuds i anslutning till ordinarie examinationstillfälle. Ytterligare möjliga examinationstillfällen erbjuds i samband med det närmaste efterföljande kurstillfället.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av tre delmoment:

 • Forskning inom ledarskap och organisation (7,5 hp)
 • Undersökningsdesign, metod och analys (7,5 hp)
 • Självständigt arbete (uppsats) (15 hp)

Det första delmomentet behandlar olika teoretiska perspektiv och forskningsansatser som en utgångspunkt för fördjupad förståelse av processer i grupper och organisationer. I delmomentet ingår att kartlägga aktuella forskningsfrågor och det ges möjlighet till fördjupning i något tema inom ett aktuellt forskningsområde inom ledarskap och organisation.

I det andra delmomentet ges en fördjupning i forskningsstrategi kopplat till undersökningsdesign samt kvantitativa och kvalitativa metoder som bygger vidare på kunskaperna i forskningsmetodik på tidigare nivåer. I delmomentet ingår att analysera, diskutera och föreslå utifrån vetenskapsteoretiskt och forskningsmetodologiskt perspektiv, samt att granska och kommentera uppsatser. Kvantitativ dataanalys ingår i delmomentet.

Det självständiga uppsatsarbetet genomförs i grupper om två studenter i form av en mindre empirisk undersökning eller ett aktionsforskningsprojekt. Studenterna ska självständigt identifiera problemområde, formulera undersökningsdesign och genomföra en kvantitativ eller kvalitativ datainsamling och analys. Undersökningen eller aktionsforskningsprojektet rapporteras i form av en uppsats.

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande och
utveckling av handlingskompetens i en nuvarande eller framtida yrkesverksamhet
samtidigt som ett akademiskt arbetssätt eftersträvas. Forskningsresultat och
teorier som tas upp i kursen relateras till praktiska erfarenheter och konsekvenser
för framtida handlingsberedskap. De olika kursmomenten innehåller alla examinationsuppgifter som innebär akademiskt skrivande. Formativa bedömningskriterier används som stöd i arbetet och på seminarier där egna och andras texter diskuteras utifrån hur de kan förbättras. Undervisningen är upplagd i form av föreläsningar, seminarier och övningar samt
handledning av det självständiga arbetet.

Föreläsningar ca 30 timmar, obligatoriska seminarier ca 40 timmar, övningar ca
20 timmar, handledning ca 15 timmar samt självständigt arbete ca 700 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Booth, W.C., Colomb, G.G. & Williams, J.M. (2004). Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur, Lund.
 • Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Stockholm.
 • Coghlan, D. & Brannick, T. (2005). Doing action research in your own organization. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Liber, Stockholm. (2:a uppl.)
 • Körner, S. & Wahlgren, L. (2005).Statistiska metoder. Studentlitteratur AB, Lund.

Litteratur inom olika forskningsteman tillkommer.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.