Ledarskap och organisation III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2010

Kurskod:
OL110A version 2,1
Engelsk benämning:
Leadership and Organization III
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 oktober 2007
Fastställandedatum:
05 maj 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter kursplan fastställd:
03 mars 2010

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla och fördjupa sina teoretiska kunskaper inom området ledarskap och organisation. Kursen syfte är också att studenten ska utveckla en fördjupad handlingskompetens att arbeta med förändringsprocesser inom det organisatoriska området och fördjupa sina färdigheter i vetenskaplig metod.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i progressionen inom huvudområdet i ledarskap och organisation på nivå 61-90 hp.

Förkunskapskrav

 • OL105A Ledarskap och organisation I, 30 hp, eller OL102A Projektledning I, 30 hp.
 • OL109A Ledarskap och organisation II, 30 hp eller OL103A Projektledning II, 30 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa fördjupade kunskaper och förståelse för det delområde inom ledarskap och organisation som valts för det självständiga arbetet
 • visa fördjupade kunskaper om kreativa processer i grupper, projekt och organisationer och förståelse för hur dessa processer kan underlättas utifrån ett ledarskapsperspektiv
 • visa fördjupad förståelse för hur förändringsprocesser och lärande utvecklas i grupper, projekt och organisationer
 • visa kunskap om vetenskapliga paradigm inom ledarskaps- och organisationsforskningen
 • visa kunskap om aktuella forskningsfrågor inom området ledarskap och organisation
 • visa kunskap om kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att söka, värdera och tolka information samt kritiskt diskutera en frågeställning på ledarskaps-, grupp-, projekt- och organisationsnivå
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera en problemställning inom området ledarskap och organisation
 • visa färdighet att planera, genomföra och rapportera en undersökning alternativt ett aktionsforskningsprojekt med vetenskaplig relevans inom givna tidsramar
 • visa förmåga att analysera genus- och mångfaldsaspekter i relation till ledarskap, grupp och organisation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att granska och kritiskt reflektera kring vilken roll kunskap inom ledarskap och organisation har i samhället och hur denna kunskap används
 • visa förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap och utveckling av den egna kompetensen inom ledarskap och organisation

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1, Undersökningsdesign, metod och analys (7,5 hp):
Krav för godkänd: Godkänd individuell hemtentamen där aktuell forskning inom ledarskap och organisation analyseras utifrån ett vetenskapsteoretiskt och forskningsmetodologiskt perspektiv (6 hp), samt godkända övningsuppgifter i kvantitativ metod (1,5 hp).

Betygsbedömning: För väl godkänt på delmomentet krävs dessutom betyget väl godkänd på hemtentamen.

Delmoment 2, Kreativitet i grupper och organisationer (7,5 hp):
Krav för godkänd: Godkänd individuellt paper där forskningslitteratur väljs, analyseras, värderas och diskuteras utifrån ett valt tema inom kreativitetsforskningen med fokus på grupp, projekt eller organisation.

Betygsbedömning: För väl godkänt på delmomentet krävs dessutom betyget väl godkänd på paper.

Delmoment 3, Självständigt arbete (15 hp):
Krav för godkänd: Godkänd skriftlig rapportering av en empirisk undersökning eller av ett aktionsforskningsprojekt inklusive presentation och opposition vid examinationsseminarier.

Betygsbedömning: För väl godkänt på delmomentet krävs dessutom betyget väl godkänd på rapportering.

Krav för godkänd för hel kurs: Godkända delmoment.

Betygsbedömning för hel kurs: För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom att studenten har betyget väl godkänd på minst 22,5 hp.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av tre delmoment:

 • Undersökningsdesign, metod och analys (7,5 hp)
 • Kreativitet i grupper och organisation (7,5 hp)
 • Självständigt arbete (15 hp)

I det första delmomentet ges en fördjupning i forskningsstrategi kopplat till undersökningsdesign och kvantitativ och kvalitativa metoder som bygger vidare på kunskaperna i forskningsmetodik på tidigare nivåer. Kvantitativ dataanalys med SPSS ingår i delmomentet. Aktionsforskning som forskningsansats och dess relation till erfarenhetsbaserat lärande ägnas särskild uppmärksamhet.

Det andra delmomentet behandlar olika teoretiska perspektiv och forskningsansatser som en utgångspunkt för fördjupad förståelse av kreativa processer i grupper och organisationer. Inom delmomentet ges möjlighet till fördjupning i något tema inom kreativitetsforskningen.

Det självständiga arbetet genomförs i grupper om två studenter i form av en mindre empirisk undersökning eller ett aktionsforskningsprojekt. Studenterna ska självständigt identifiera problemområde, formulera undersökningsdesign och genomföra en kvantitativ eller kvalitativ datainsamling och analys. I delmomentet ingår även att författa en egen undersökningsrapport samt granska och kommentera en annan undersökningsrapport.

Arbetsformer

Kursens har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande och utveckling av handlingskompetens i en nuvarande eller framtida yrkesverksamhet samtidigt som ett akademiskt arbetssätt eftersträvas. Forskningsresultat och teorier som tas upp i kursen relateras till praktiska erfarenheter och konsekvenser för framtida handlingsberedskap. Vid genomförandet av det självständiga arbetet görs kopplingar mellan teoretiska kunskaper och konkret förändringsarbete.

Undervisningen är upplagd i form av föreläsningar, seminarier och övningar samt handledning av det självständiga arbetet.

Föreläsningar ca 30 timmar, obligatoriska seminarier ca 40 timmar, övningar ca 20 timmar, handledning ca 15 timmar, samt självständigt arbete ca 695 timmar.

Under kursens genomförande sker en kontinuerlig diskussion mellan studenter och lärare om kursens arbetsformer.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, 2002
 • Coghlan, D. och Brannick, T. Doing action research in your own organization. Sage Publications, 2005
 • Körner, S. & Wahlgren, L. Statistiska metoder. Studentlitteratur AB, Lund. 2005
 • Pallant, J. SPSS survival manual. A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. McGrawHill Open University Press, 2007
 • Zhou, J. och Shalley, C. Handbook of organizational creativity. Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2007

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.