Ledarskap och organisation: Fortsättningskurs

Sammanfattning

Behörighetskrav

22,5hp från
OL105 B/C Ledarskap och organisation: Grundkurs alternativt OL105A Ledarskap och organisation I

Eller
22,5hp från
OL102A Projektledning I

Eller
22,5hp sammanlagt från
EK140A Projekt, organisation och ledarskap I och EK170A Projekt, organisation och ledarskap II

Eller
Motsvarande från programmet
SGPRM Produktionsledare: Media

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
OL109B version 1,1
Engelsk benämning:
Leadership and Organization: Level 2
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 oktober 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2020

Förkunskapskrav

22,5hp från
OL105 B/C Ledarskap och organisation: Grundkurs alternativt OL105A Ledarskap och organisation I

Eller
22,5hp från
OL102A Projektledning I

Eller
22,5hp sammanlagt från
EK140A Projekt, organisation och ledarskap I och EK170A Projekt, organisation och ledarskap II

Eller
Motsvarande från programmet
SGPRM Produktionsledare: Media

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Ledarskap och organisation på nivå 31-60 hp.

Syfte

Den studerade ska utveckla fördjupade kunskaper i ämnet Ledarskap och organisation med fokus på ledning, styrning och organisering utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Syftet är att studenten skall förstå hur grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv kan användas i organisationsforskning. Kritisk teori synliggör över- och underordningsskapande i organisatoriska hierarkier. Interaktionistiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv lyfter fram hur normer och värderingar, sociala relationer och kommunikation formas och artikuleras i organisatoriska sammanhang. Det evolutionära perspektivet öppnar upp förståelse av det organisatoriska systemet i ett helhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen består av tre moduler:

Modul 1: Perspektiv på ledning, styrning och organisering (15hp) ger de studerande en breddad bild av ämnet från olika vetenskapliga perspektiv för att förstå organisation och omvärld. Managementperspektivet innebär förståelse av organisationers metoder för styrning, redovisning och ledning. Det interaktionistiska perspektivet synliggör normer, kulturer, relationer och kommunikation. Kritisk teori och social konstruktionistiskt perspektiv visar på innebörden av uttalade och outtalade dynamiker i relation till social stratifiering. Evolutionärt perspektiv synliggör organisationers relation till omvärlden. Undervisningen sker genom föreläsningar, diskussioner och seminarier och och examineras genom en skriftlig tentamen samt en självständig litteraturstudie inför det kommande arbetet med en forskningsrapport (Modul 3).

Modul 2: Organisationsforskning (7,5hp) fördjupar kunskapen om olika metodologiska förhållningssätt i studier av ledarskap och organisation. Modulen består av föreläsningar och seminarier med skriftliga inlämningsuppgifter där den studerande får utforska epistemologiska, metodologiska och ontologiska ställningstagningar i ämnet.

Modul 3: Självständigt arbete (7,5hp) bygger vidare på den grund som formats i tidigare moduler. Den studerande utför en empirisk studie och skriver en forskningsrapport som diskuteras vid ett muntligt seminarium.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa:
1. kunskap om teorier, begrepp och modeller som rör ledning, styrning och organisering
2. förståelse för olika intressekonflikter, social stratifiering och kritisk teori
3. kunskap om och förståelse av metodologiska problem och forskningsmetoder inom ämnet ledarskap och organisation

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
4. presentera och redogöra för forskningsprocessens olika faser och element
5. genomföra analys av organisationers samspel med omvärld och samhälle
6. identifiera och problematisera ett för ämnesområdet relevant forskningsproblem
7. skriva en forskningsrapport inom givna ramar för struktur och formalia för vetenskapliga texter
8. presentera, rapportera och diskutera ett forskningsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
9. utveckla och reflektera över etiska frågor när det gäller att förstå ledning och organisation i relation till aktuella samhällsutmaningar och social hållbarhet
10. visa insikt om metodologiska val och dess betydelse för forskningsområdet och samhället
11. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Kursen arbetar med föreläsningar, seminarier och workshops. Stor vikt läggs vid såväl individuellt arbete som samverkande former i grupp. Studentaktivitet och självorganisering är ett genomgående inslag, samt träning i skriftlig och muntlig presentation.

Bedömningsformer

• Individuell skriftlig tentamen och deltagande i seminarium, 7,5hp (UV) (lärandemål 1, 2, 5)
• Litteraturstudie 7,5 hp (UV) (lärandemål 6, 10)
• Tre skriftliga individuella inlämningsuppgifter à 2,5hp (UG) (lärandemål 3, 4, 6)
• Forskningsrapport och muntligt seminarium, 7,5hp (UV) (lärandemål 6-11)

För betyget godkänd på hela kursen (30hp) krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på 15hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Agnafors, M. & Levinsson, M. (senaste upplagan). Att tänka uppsats. Det vetenskapliga arbetets grundstruktur. Gleerups, Malmö.
 • Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (senaste upplagan). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Brulin, G. & Svensson L. (senaste upplagan). Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Studentlitteratur, Lund.
 • Czarniawska, B. (senaste upplagan). A Theory of Organizing. Edward Elgar Publishing Lmt., UK.
 • Denscombe, M. (senaste upplagan). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund.
 • Goffman, E. (senaste upplagan). Jaget och maskerna: en studie av vardagslivets dramatik. Studentlitteratur, Lund.
 • Larsson, B.-E. (senaste upplagan). Projekt i praktiken. Studentlitteratur, Lund.
 • Nilsson, F. & Olve, N.-G. (senaste upplagan). Det här är ekonomistyrning. Studentlitteratur, Lund.
 • Rennstam, J & Wästerfors, D (senaste upplagan). Från stoff till studie. Om analysarbete i kvalitativ forskning. Studentlitteratur, Lund.
 • Rövik, K. A. (senaste upplagan). Managementsamhället. Liber, Malmö.
 • Sandberg, Å. (red.) (senaste upplagan). Arbete & Välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Studentlitteratur, Lund.
 • Wilson, F. (senaste upplagan). Organizational Behaviour and Work: A Critical Introduction. University Press, Oxford.
 • Öquist, O. (senaste upplagan). Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå resultat. Gothia Fortbildning AB, Göteborg.
Vetenskapliga artiklar och övrigt material som tillhandahålles av kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolansammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Inom huvudområdet Ledarskap och organisation finns flera kurser som i progression bygger på varandra. Behörighetskrav för respektive kurs anges i aktuell kursplan för var och en av kurserna.
Fordringarna för kandidatexamen i huvudområdet Ledarskap och organisation anges i aktuell examensbeskrivning som är tillgänglig via Malmö universitets webbplats.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Rebecka Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657753

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö