Ledarskap och organisation: Grundkurs

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper och kompetens inom området ledarskap och organisation, som kan tillämpas i en ledningsfunktion. Kursen avser vidare att studenten ska utveckla förmåga att tillvarata mänskliga resurser i organisationen och att hantera förändringar såväl inom organisationen som i dess relation till omvärlden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017

Kurskod:
OL105B version 1,1
Engelsk benämning:
Leadership and Organisation: Level 1
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
28 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.
Ingår i huvudområdet ledarskap och organisation på nivå 1-30 hp.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper och kompetens inom området ledarskap och organisation, som kan tillämpas i en ledningsfunktion. Kursen avser vidare att studenten ska utveckla förmåga att tillvarata mänskliga resurser i organisationen och att hantera förändringar såväl inom organisationen som i dess relation till omvärlden.

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment:

 • Organisationer och organisering – behandlar olika organisationsteoretiska perspektiv
 • Ledarskap och grupp – behandlar grundläggande teorier om gruppsykologi och ledarskap
 • Organisatorisk förändring och lärande - ur organisations- och medarbetarperspektiv samt grundläggande vetenskaplig metod
 • Omvärld och strategi – behandlar hur organisationer strategiskt samspelar med sin omvärld

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna formulera sig och kritiskt reflektera kring :

 1. ledarskap och gruppers utveckling och dynamik ur olika teoretiska perspektiv
 2. kommunikationens betydelse för hur man leder och tillvaratar mångfald i organisationer
 3. egna erfarenheter av ledarskap och grupper i relation till teori och aktuell forskning
 4. olika organisationsteoretiska begrepp och perspektiv samt hur man kan tillämpa dem
 5. analyser av processer, strukturer och beteenden i organisatoriska sammanhang
 6. omvärldsanalys och strategi ur fler perspektiv
 7. hur organisationer relaterar till sin omvärld i utåtriktade såväl som inåtriktade aktiviteter
 8. hur arbetsorganisationer arbetar med lärande och förändring genom att studenten tillämpar olika teorier om organisatorisk förändring
 9. förändringsarbete i en undersökt organisation
 10. akademiska generiska färdigheter som peer review, analys och tolkning

Arbetsformer

Föreläsningar, källtextseminarier, blixttal, workshops, peer-review, case- och filmseminarier samt fältarbete.
Introducerande föreläsningar förekommer på samtliga delkurser. Självstudier av läroböcker, källtexter och casematerial tränar studentens akademiska litterata förmåga. I caseworkshops och litteratursökningar tränas medie- och informationssöknings- kompetensen (MIK) hos studenten. Studentaktiva arbetsformer där studentens förmåga att sammanställa, muntligt presentera och analysera tränas i seminarier, workshops, peer-review granskning samt blixttal (korta tidsstyrda muntliga presentationer).

Bedömningsformer

Organisationer och organisering
Muntligt caseseminarium med individuell skriftlig inlämning 1,5 hp (UG) (lärandemål 4, 5)
Individuell skriftlig caseanalys 4 hp (UV) (lärandemål 4, 5)
Muntligt källtextseminarium 2 hp (UG) (lärandemål 4, 5, 10)

Ledarskap och grupp
Seminarium med individuell skriftlig inlämning 2,5 hp (UG) (lärandemål 1, 2, 10)
Individuell skriftlig analys av grupprocesser 5 hp (UV) (lärandemål 1-3)

Organisatorisk förändring och lärande
Skriftlig fältrapport 4,5 hp (UV) (lärandemål 8-10)
Muntlig presentation av fältrapport och peer-review granskning av fältrapport 3 hp (UV) (lärandemål 8-10)

Omvärld och strategi
Muntligt presentation av skriftlig gruppanalys 3 hp (UG) (lärandemål 6, 7, 10)
Skriftlig individuell omvärlds- och strategianalys 4,5 hp (UV) (lärandemål 6, 7, 10)

För betyget godkänd på hela kursen (30 hp) krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på 18 hp

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel:
 • Abrahamsson, L. (2004). Organisationsförändringar och det könssegregerade arbetslivet. (SOU 2004:43).
 • Alnebratt, K. & Rönnblom, M. (2016). Feminism som byråkrati. Leopard förlag, Stockholm.
 • Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. En handbok. Liber, Stockholm.
 • Alvesson, M. & Svenningsson. (2014). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer. Liber, Stockholm.
 • Bengtsson, L. & Kalling, T. (2012). Strategi. Liber, Malmö.
 • Eksvärd, E. (2012). Härskarteknik : den fula vägen till makt. Månpocket.
 • Ellström, P-E. et al. (2016). Mot ett förändrat ledarskap? - Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv.
 • Furusten, S. (2007). Den institutionella omvärlden. Liber, Malmö.
 • Granberg, O. & Ohlsson, J. (2009). Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, Lund.
 • Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2015). Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur, Lund.
 • Mårtensson, K. & Westerberg, K. Miljöstrategiskt arbete - Företaget i det nya strategiska landskapet. Liber, Malmö.
 • Stenberg, H. & Isenberg, B. (2013). Relationell socialpsykologi - klassiska och samtida teorier. Liber, Stockholm.
 • Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.
 • Övrigt material via lärplattform.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199
Anne-Charlotte Ek, kursansvarig
Telefon: 040-6657698
Studentservice US - Malmö universitet,

Anmälan

03 september 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema