Projektledning I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014

Kurskod:
OL102A version 6
Engelsk benämning:
Project Management I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
11 februari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområde ledarskap och organisation på nivån 1-30 hp.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att skapa, leda och koordinera projekt inom olika typer av organisationer och sammanhang såsom privat, offentlig och ideell sektor.

Innehåll

Studenten tränas i att kunna samarbeta i och leda projektgrupper där olika kompetenser finns representerade. Kursen tar således avstamp i gruppen och dess utveckling i samband med att ett konkret projekt utvecklas under kursens gång. Vikten läggs främst vid grupprocesser och ledarskap samt vid kopplingen mellan modeller, verktyg och analyser.

Kursens innehåll:

 • projekt som fenomen och begrepp
 • analysredskap och projektverktyg
 • grupprocesser och grupputveckling
 • projektets inre processer och yttre påverkningar
 • strategi med koppling till projekt
 • grundläggande organisationsteori

Lärandemål

Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • vetenskapliga metoder, teorier, modeller och begrepp med relevans för projektledningsområdet (1)
 • gruppens dynamik och grupprocessens betydelse för projektledning (2)
 • omgivningens och intressenters påverkan på projekt (3)

Efter avslutad kurs ska studenten visa färdigheter och förmåga att:
 • initiera, planera och genomföra ett projekt (4)
 • tillämpa teorier, begrepp och modeller såväl i praktiskt projektarbete som i analys av projekt (5)
 • värdera projekt som organisationsform i förhållande till allmän organisationsteori (6)
 • muntligt och skriftligt kommunicera kunskap (7)
 • författa en vetenskaplig rapport i enlighet med gällande krav (8)

Efter avslutad kurs ska studenten visa värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • reflektera kring betydelsen av samarbete och ledarskap i en projektgrupp (9)

Arbetsformer

En central utgångspunkt för kursen är utformningen och genomförandet av ett praktiskt projekt som genomförs i studentgrupper. Projektet utgör grunden för erfarenhetsbaserat lärande där en bred teoretisk referensram kring projektledning och organisering kopplas samman med praktiska erfarenheter av projektarbete.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbete samt litteraturseminarier. Kursens pedagogiska utgångspunkt ligger i kopplingen mellan teori och praktik, där studenterna utvecklar och genomför egna projekt, som relateras till teorier om projektledning, modeller och grupputvecklingsprocesser.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen, två skriftliga rapporter samt en individuell hemtentamen. För genomförande av examinationerna: 2, 3 och 4 fordras godkänt betyg på examination 1. Den kronologiska ordningen av examinationerna utgör grund för progression inom ämnesområdet.

Examination 1 (7 hp; betygskriterier: U, G, VG): Individuell skriftlig salstentamen (lärandemål: 1, 2, 5).
Examination 2 (7 hp; Betygskriterier: U, G): Individuellt godkänt bidrag, inkluderande aktivt deltagande i seminarium, till en skriftlig gruppuppgift (lärandemål: 2, 4, 5, 7 och 8).
Examination 3 (7 hp; betygskriterier: U, G): Individuellt godkänt bidrag till en skriftlig gruppuppgift (lärandemål: 3, 6, 7 och 8).
Examination 4 (9 hp; betygskriterier: U, G, VG): Individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål: 2, 3, 8, och 9).

För betyget godkänd på kursen i sin helhet:
Godkänd på samtliga examinationer.

För betyget väl godkänd på kursen i sin helhet:
Väl godkänd på examination 1 och 4, godkänd på examinationerna 2 och 3.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman, M. (2005). Projektledning i strålkastarljuset: en studie av Volvo YCC. Liber, Malmö.
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (2007). Seminarieboken. Studentlitteratur, Lund.
 • Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2005). Organisation och organisering. Liber, Malmö.
 • Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T. (2012). Projektledning. Liber, Malmö.
 • Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2010). Psykologi i organisation och ledning. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Ljung, L. & Jansson, T. (2011). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2008). Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press, Harlow.
 • Sahlin, I. (red.). (1996). Projektets paradoxer. Studentlitteratur, Lund.
 • Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete - teori och praktik. Santerus förlag.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.