Projektledning I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2014, höst 2013, vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011, vår 2011

Kurskod:
OL102A version 4
Engelsk benämning:
Project Management I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
04 maj 2005
Fastställandedatum:
15 december 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2011
Ersätter kursplan fastställd:
08 december 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att skapa, leda och koordinera projekt inom olika typer av organisationer och sammanhang såsom privat, offentlig och ideell sektor.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområde ledarskap och organisation på nivån 1-30 hp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • vetenskapliga metoder, teorier, modeller och begrepp med relevans för projektledningsområdet
 • projektets funktion och relation till omgivande organisationer
 • gruppens dynamik och grupprocessens betydelse för projektledning
 • omgivningens och intressenters påverkan på projekt

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa färdigheter och förmåga att:
 • initiera, planera och genomföra ett projekt
 • hantera gruppdynamiska aspekter i projektarbete
 • tillämpa teorier, begrepp och modeller såväl i praktiskt projektarbete som i analys av projekt
 • värdera projekt som organisationsform i förhållande till allmän organisationsteori
 • muntligt och skriftligt kommunicera kunskap
 • författa en vetenskaplig rapport i enlighet med gällande krav

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • kritiskt tillämpa sina kunskaper inom projektledningsområdet
 • reflektera kring betydelsen av samarbete och ledarskap i en projektgrupp

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom skriftliga rapporter samt en individuell hemtentamen. Rapporterna redovisas muntligen och skriftligen, utarbetas i grupp och baseras på teoriförståelse med koppling till det praktiska projektarbetet.

Krav för godkänd:
Examination 1: Individuellt godkänt bidrag till en skriftlig gruppuppgift (12 hp).
Examination 2: Individuellt godkänt bidrag till en skriftlig gruppuppgift (12 hp).
Examination 3: Godkänd individuell skriftlig examination (6 hp).

För godkänt betyg krävs dessutom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på kursen i sin helhet fordras betyget väl godkänd på examination 1 eller 2 och dessutom betyget väl godkänd på examination 3.

Innehåll eller kursinnehåll

Studenten tränas i att kunna samarbeta i och leda projektgrupper där olika kompetenser finns representerade. Kursen tar således avstamp i gruppen och dess utveckling i samband med att ett konkret projekt utvecklas under kursens gång. Vikten läggs främst vid grupprocesser och ledarskap samt vid kopplingen mellan modeller, verktyg och analyser.

Kursens innehåll:

 • projekt som fenomen och begrepp
 • analysredskap och projektverktyg
 • grupprocesser och grupputveckling
 • projektets inre processer och yttre påverkningar
 • strategi med koppling till projekt
 • grundläggande organisationsteori

Arbetsformer

En central utgångspunkt för kursen är utformningen och genomförandet av ett praktiskt projekt som genomförs i studentgrupper. Projektet utgör grunden för erfarenhetsbaserat lärande där en bred teoretisk referensram kring projektledning och organisering kopplas samman med praktiska erfarenheter av projektarbete.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbete samt litteraturseminarier. Kursens pedagogiska utgångspunkt ligger i kopplingen mellan teori och praktik, där studenterna utvecklar och genomför egna projekt, som relateras till teorier om projektledning, modeller och grupputvecklingsprocesser.

Föreläsningar och seminarier ca 120 timmar (varav ca 8 tim är obligatoriska), projektarbete inklusive handledning ca 350 timmar, samt självstudietid ca 330 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersen, E.S, Grude, K. V. & Haug, T. (2000). Målinriktad projektstyrning. Studentlitteratur, Lund.
 • Backman, M. (2005). Projektledning i strålkastarljuset: en studie av Volvo YCC. Liber, Malmö.
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (2007). Seminarieboken. Studentlitteratur, Lund.
 • Eriksson-Zetterquist, U. och Kalling, T. & Styhre, A. (2005). Organisation och organisering. Liber, Malmö.
 • Jansson, T. & Ljung, L. (2004). Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, Lund.
 • Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2008). Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press, Harlow.
 • Sahlin, I. m.fl. (1996). Projektets paradoxer. Studentlitteratur, Lund.
 • Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete - teori och praktik. Santerus förlag.
 • West, M. (2004). Effective Teamwork. Blackwell Publishers.
 • Artikelkompendium

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd.