Projektledning I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2008

Kurskod:
OL102A version 2,1
Engelsk benämning:
Project Management I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
04 maj 2005
Fastställandedatum:
11 juni 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2008
Ersätter kursplan fastställd:
24 september 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att utveckla förmågan hos de studerande att skapa, leda och koordinera projekt i olika typer av organisationer och sammanhang inom privat, offentlig och ideell sektor. Utbildningen sker i växelverkan mellan teori och praktik.

Centralt för kursen är utveckling och genomförandet av ett praktiskt projekt i studentgrupper under hela terminen. Projektet utgör lärandefältet där en bred teoretisk referensram kring projektledning och organisering successiv behandlas och kopplas till utvecklingen av projektet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap och förståelse för:

 • teorier, modeller och begrepp inom projektorganisering och genomförande av projekt
 • projektets funktion och relation till omgivande organisationer
 • gruppens dynamik och grupprocessens påverkan på projektets resultat
 • omgivningens och intressenters påverkan på projekt
 • projekt som temporär organisationsform
 • projekt i både ett planerings-, lärande- och samarbetsperspektiv

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten ha färdigheter och förmåga att:
 • uveckla, planera och genomföra ett projekt i sin helhet
 • använda en rad analysverktyg och planeringsmodeller knutna till projektledning
 • utveckla en projektbeskrivning och plan för genomförande av projekt
 • arbeta målorienterat men att också kunna hantera osäkerhet och förändringar i en utvecklingsprocess
 • arbeta och utveckla projekt utifrån ett processorienterat perspektiv
 • hantera gruppdynamiska aspekter i projektarbetet
 • bearbeta och förankra teorier och modeller genom att handla i praxis
 • anknyta etnicitet, miljö- och genusperspektiv till projektledning och projektorganisering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande ha en värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • reflexivt och kritiskt tillämpa sina kunskaper inom projektledningsområdet
 • kunna värdera projekt som en organisationsform i förhållande till allmän organisationsteori och i relation till arbetsmarknaden
 • reflektera kring betydelsen av samarbete och ledarskap i en projektgrupp

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom skriftliga rapporter samt en individuell hemtentamen. Rapporterna utarbetas i grupp, och är baserat på teoriförståelse med koppling till det praktiska projektarbetet.

Krav för godkänd:
Examination 1: Godkänd skriftlig gruppexamination (12 hp).
Examination 2: Godkänd skriftlig gruppexamination (12 hp).
Examination 3: Godkänd individuell skriftlig examination (6 hp).

För godkänt krävs dessutom deltagande i seminarier samt opposition vid redovisning av grupprapporter.

Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst en gruppexamination samt på den individuella examinationen.

Innehåll eller kursinnehåll

De studerande tränas i att kunna samarbeta i och att leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade. Kursen tar således avstamp i gruppen och dess utveckling i samband med ett konkret projekt som löpande utvecklas under hela kursen. De studerande introduceras i traditionell projektmetodik och modeller för hantering och utveckling av kunskap inom projektet. Vikten läggs främst på kopplingen mellan modeller, verktyg och analyser, samt grupprocesser, ledarskap och innovation.

 • Projekt som fenomen och begrepp
 • Projektledning, projektkoordinering och innovation
 • Analysredskap och projektverktyg
 • Grupprocesser och grupputveckling
 • Modeller och verktyg för ledning av innovativa processer
 • Projektets inre processer och yttre påverkningar
 • Strategi med koppling till projekt
 • Traditionell projektledning i förhållande till ledningen av innovativa processer
 • Grundläggande organisationsteori

I kursen problematiseras teorier och metoder för projektledning med utgångspunkt i etnicitets-, genus- och miljöperspektiv, och understöds såväl av föreläsningar som av ett särskilt artikelkompendium.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbete samt litteraturseminarier. Kursens pedagogiska utgångspunkt ligger i kopplingen mellan teori och praktik, där studenterna utvecklar och genomför egna projekt, som relateras till teorier om projektledning, modeller och grupputvecklingsprocesser.

Föreläsningar och seminarier ca 120 timmar, projektarbete inklusive handledning ca 350 timmar, samt självstudietid ca 330 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björklund, M. och Paulsson, U.: Seminarieboken. Studentlitteratur, 2007
 • Eriksson-Zetterquist, U. och Kalling, T. samt Styhre, A.: Organisation och organisering. Liber, 2005
 • Andersen Erling S, Grude Kristoffer V & Haug Tor, 2000: Målinriktad projektstyrning. Studentlitteratur, Lund.
 • Mikkelsen, H. och Riis, J.O.: Grundbog i Projektledelse. Prodevo, 2005
 • Mintzberg, H., Ahlstrand, B. och Lampel, J.: Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press, 2001 eller 2005
 • Sahlin, I. (m fl): Projektets paradoxer. Studentlitteratur, 1996
 • Svensson, L. och von Otter, C.: Projektarbete - teori och praktik. Santerus förlag, 2002
 • West, M.: Effective Teamwork. Blackwell Publishers, 2004
 • Artikelkompendium

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd.