Projektledning I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
OL102A version 10,1
Engelsk benämning:
Project Management I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 oktober 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
20 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområde ledarskap och organisation på nivån 1-30 hp.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att skapa, leda och koordinera projekt inom olika typer av organisationer och sammanhang såsom privat, offentlig och idéburen sektor.

Innehåll

Kursen behandlar projekt ur flera perspektiv; som begrepp, fenomen, arbetssätt och som organisationsform. Innehållet baseras på en bred flervetenskaplig grund och genomsyras av ett systemiskt perspektiv på projektledning, med dess betoning på oförutsägbarhet och komplexitet. Studenten tränas i att kunna leda och samarbeta i projektgrupper, då ett konkret projekt utvecklas och drivs under hela kursens gång.

Kursen rymmer fyra delmoment:

 • Delmoment 1: Projekt som fenomen och metodik 6 hp
 • Delmoment 2: Projektledning och grupprocesser 7,5 hp
 • Delmoment 3: Projektorganisering och omvärld 7,5 hp
 • Delmoment 4: Projekt i perspektiv 9 hp

Lärandemål

Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • teorier, modeller och begrepp med relevans för projektledningsområdet (1)
 • gruppens dynamik och grupprocessens betydelse för projektledning (2)
 • projekt i relation till dess omvärld (3)
Efter avslutad kurs ska studenten visa färdigheter och förmåga att:
 • initiera, planera och genomföra ett projekt (4)
 • tillämpa teorier, begrepp och modeller såväl i praktiskt projektarbete som i analys av projekt (5)
 • värdera projekt som organisationsform i förhållande till allmän organisationsteori (6)
 • muntligt och skriftligt kommunicera kunskap (7)
 • författa en vetenskaplig text i enlighet med gällande krav (8)

Efter avslutad kurs ska studenten visa värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • reflektera kring betydelsen av samarbete och ledarskap i en projektgrupp (9)
 • kritiskt reflektera över projektformens styrkor och svagheter, samt dess roll i en hållbar samhällsutveckling (10)

Arbetsformer

En central utgångspunkt för kursen är genereringen, utvecklingen och genomförandet av ett praktiskt projekt som genomförs i studentgrupper. Projektet utgör grunden för erfarenhetsbaserat lärande där en bred teoretisk referensram kring projektledning och organisering kopplas samman med praktiska erfarenheter av projektarbete.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbete samt litteraturseminarier. Kursens pedagogiska utgångspunkt ligger i kopplingen mellan teori och praktik, där studenterna utvecklar och genomför egna projekt, som relateras till teorier om projektledning, modeller och grupputvecklingsprocesser.

Bedömningsformer

Kursen examineras enligt följande:

Delmoment 1: Projekt som fenomen och metodik
Individuell skriftlig tentamen (6 hp) (UG) (lärandemål: 1, 5)

Delmoment 2: Projektledning och grupprocesser
Individuell skriftlig tentamen (7,5 hp) (UV) (lärandemål: 2, 5, 7, 8)

Delmoment 3: Projektorganisering och omvärld
Individuell skriftlig tentamen (7,5 hp) (UV) (lärandemål: 1, 3, 5, 6, 7, 8)

Delmoment 4: Projekt i perspektiv
Individuell skriftlig tentamen inklusive deltagande i obligatoriskt seminarium (7,5 hp) (UV) (lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Muntlig presentation i grupp (1,5 hp) (UG) (lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)

För betyget godkänd på kursen i sin helhet:
Godkänd på samtliga examinationer.

För betyget väl godkänd på kursen i sin helhet:
Väl godkänd på minst 15 hp samt godkänd på övriga examinationer.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersen Schelde, H. & Raae Sodergaard, K. (2013). Systemisk projektledning. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Backman, M. (2005). Projektledning i strålkastarljuset: en studie av Volvo YCC. Liber, Malmö. (Tillhandahålles i pdf-format via kursens lärplattform).
 • Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2015). Organisation och organisering. Liber, Malmö.
 • Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T. (2015). Projektledning. Liber, Malmö.
 • Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Ljung, L. & Jansson, T. (2017). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2008). Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press, Harlow.
 • Sahlin, I. (red.). (1996). Projektets paradoxer. Studentlitteratur, Lund.
 • Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete - teori och praktik. Santerus förlag.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Inom huvudområdet Ledarskap och organisation finns flera kurser som i progression bygger på varandra. Behörighetskrav för respektive kurs anges i aktuell kursplan för var och en av kurserna.
Fordringarna för kandidatexamen i huvudområdet Ledarskap och organisation anges i aktuell examensbeskrivning som är tillgänglig via Malmö universitets webbplats.