Teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
NM174F version 1,3
Engelsk benämning:
Technology for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 maj 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
09 december 2014

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, såväl praktiskt som teoretiskt, ska utveckla kunskaper i ämnesteori och didaktik för att kunna ansvara för undervisning i teknikämnet.

Innehåll

Kursen har en tydligt didaktisk karaktär och utgår från kursplanen i Teknik (Lgr11). Frågor som rör teknikens identitet, såväl allmänt som i egenskap av skolämne, berörs. Vardagsteknik i hemmet behandlas liksom teknikens historia och samhällets tekniska system. Framväxten av ett högteknologiskt samhälle illusteras med exempel hämtade från exempelvis byggnadskonst, vattenförsörjning, livsmedelsproduktion och enkel ellära. Praktiskt arbete innefattande problemidentifiering, lösning, konstruktion och värdering utgör en viktig del av kursen där teoretiska och praktiska aspekter tydligt vävs samman.

Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö samt de behov, drivkrafter och villkor som kännetecknar teknikens framväxt utgör elementa.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teknikens särart som mänsklig aktivitet och som kunskapsområde
  • lyfta fram karakteristiska drag och drivkrafter för teknikutveckling och koppla dessa kunskaper till begreppet tekniska system
  • visa på centrala samband mellan teknik, samhälle, individ och natur och i detta sammanhang särskilt uppmärksamma hur man i undervisningen kan koppla teknikmoment till genus, hållbar utveckling, vardagsliv och dagsaktualiteter
  • kommunicera grundläggande tekniska funktioner och lösningar med hjälp av tal, skrift, skisser, bilder och modeller
  • planera för praktiskt arbete med elever inklusive problemidentifiering, materialval, konstruktion, värdering, bedömning och säkerhetsaspekter
  • utifrån nationella och lokala styrdokument beskriva och reflektera över olika didaktiska val samt hur olika undervisningsmoment ska bedömas

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som utgörs av föreläsningar, praktiskt arbete i verkstaden, studiebesök och arbete i studiegrupper utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare. Ett didaktiskt projektarbete som ger konkreta erfarenheter av planering av undervisning genomförs och redovisas digitalt.

Bedömningsformer

Examination sker i varierande former såväl individuellt som i grupp.

Mål 1examineras i seminarieform varvid studenten ska kunna föra resonemang som motiverar teknikämnets plats i svensk skola.

Mål 2 och 3 examineras vid ett litteraturseminarium där studenten ska kunna redovisa kunskaper om centrala samband rörande teknikutveckling och de för människan viktiga behov, drivkrafter och villkor som utgör förutsättningar för teknikens framväxt och skapandet av stora och små tekniska system.

Mål 4 och 5 examineras genom att studenten designar och konstruerar produkter som presenteras muntligt och skriftligt samt genom redovisning av för sammanhanget relevanta pedagogiska/didaktiska problemställningar som kan gestaltas i skolan.

Mål 6 examineras genom att studenten i grupper om två till tre personer skapar och motiverar en didaktiskt förankrad lokal pedagogisk planering för skolår 1-6 samt visar att han/hon behärskar olika slags informationsteknik.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grimwall, Göran (2013). Teknikens väsen. Estonia: Studentlitteratur (141s)
Johansson, Myrtel & Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (160 s.)
Skolverket (2011). Lgr-11. Läroplan och Kursplan i teknik.
Skolverket (2015): Stödmaterial för undervisning i teknik.( tillämpliga delar ca 20 s)
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introduktion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-innehallet-1.219308
Sundin, Bo (2006). Den kupade handen. Stockholm Carlsson bokförlag (325 s)

Aktuella läromedel för grundskolan efter eget val

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter