NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
NM173F version 1,4
Engelsk benämning:
Science Subjects and Technology for Teachers, Schoolyear 1-6, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
18 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
27 juni 2013

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande kursen NM172F NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utifrån vardagliga företeelser fördjupar sin kompetens att planera leda och utvärdera undervisningen i naturvetenskap och teknik i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med styrdokumenten i Lgr 11.

Innehåll

Kursen fokuserar energi och materia i olika vardagliga perspektiv. Kroppen och kroppens organ är ett sådant, i vilket organsystemen ses som en enhet för att visa hur de arbetar tillsammans med att lösa kroppens behov av energi och materia. Vardagsföreteelser som exempelvis mat samt bränslen till transportmedel och uppvärmning av bostäder belyses med hjälp av kunskaper från biologins, kemins, fysikens men också teknikens områden. I kursen ingår även aktuell ämnesdidaktisk forskning, t ex barns vardagsföreställningar om naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Betydelsen av formativ och summativ bedömning för utvärdering och som hjälp för elevens utveckling behandlas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och förklara sambanden mellan olika organsystem i kroppen avseende kroppens energi- och materiahantering och därvid särskilt beakta behovet av mat, sömn och motion
  • reflektera över tekniska system och hur tekniska system används inom olika samhällsfunktioner
  • analysera och förklara några företeelser i det vardagliga livet sett ur kemisk och fysikalisk synvinkel och med hjälp av experiment
  • utifrån ämnesdidaktisk forskning utarbeta en undervisningssekvens med fokus på materia och energi i olika naturvetenskapliga och tekniska sammanhang och som inbegriper bedömning av elevers lärande
  • värdera naturvetenskapens och teknikens roll i lärande för hållbar utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, experimentellt arbete, litteraturseminarier och arbete individuellt och i grupp. Kursen går som kombinerad campus och distanskurs.

Bedömningsformer

Studenten examineras genom en skriftlig salstentamen (mål 1, 3 och 5), en muntlig presentation och reflektion i vilken en praktisk konstruktion ingår (mål 2) samt en skriftlig undervisningsplanering (mål 4).

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Björn (2008). Att förstå skolans naturvetenskap. Forskningsresultat och nya idéer. Studentlitteratur (263s)

Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt och Rosberg, Maria (2013) Naturvetenskapens bärande idéer. Gleerups (120s)

Areskoug, Mats och Eliasson, Per (2012) Energi för hållbar utveckling. Studentlitteratur (205s)

Dahlstrand, Lars (2012) Kemins grunder. D & D Förlag AB. (90s)

Ekborg, Ideland, Lindahl, Ottander, Rosberg ( 2012). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö: Gleerups (129s)

Hasslöf, Helen (2009) Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö kommun (37s)

Jönsson, Anders ( 2011). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups (176s)

Sjukvårdsrådgivningen. www.sjukvardsradgivningen.se

Utöver ovanstående litteratur tillkommer dagsaktuell litteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter