NO och teknik för lärare, åk 1-6, II

Sammanfattning

NO-teknik och lärande årskurs 1 – 6 (16-30hp)
I denna kurs fördjupar du dina kunskaper inom NO, teknik och lärande!
Med utgångspunkt i kroppen samt vardagliga och samhälleliga företeelser, identifierar vi och förklarar naturvetenskapen och tekniken! Genomgående utgör materia och energi den röda tråden i kursen.
Kursen innebär även fördjupning inom ämnesdidaktik och bedömning i naturvetenskap och teknik.


Antal träffar: ca 8 eftermiddagar/kvällar.

Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:

Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande kursen NM172F NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
NM173F version 2,1
Engelsk benämning:
Science Subjects and Technology for Teachers, School year 1-6, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
23 april 2019
Ersätter kursplan fastställd:
22 juni 2017

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande kursen NM172F NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utifrån vardagliga företeelser fördjupar sin kompetens att planera, leda och utvärdera undervisningen i naturvetenskap och teknik i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med styrdokumenten i Lgr 11.

Innehåll

Kursen fokuserar energi och materia i olika vardagliga perspektiv. Kroppen och kroppens organ är ett sådant, i vilket organsystemen ses som en enhet för att visa hur de arbetar tillsammans med att lösa kroppens behov av energi och materia. Vardagsföreteelser som exempelvis mat samt bränslen till transportmedel och uppvärmning av bostäder belyses med hjälp av kunskaper från biologins, kemins, fysikens men också teknikens områden. I kursen ingår även aktuell ämnesdidaktisk forskning, t ex barns vardagsföreställningar om naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Betydelsen av formativ och summativ bedömning för utvärdering och som hjälp för elevens utveckling behandlas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och förklara sambanden mellan olika organsystem i kroppen avseende kroppens energi- och materiahantering och därvid särskilt beakta behovet av mat, sömn och motion
  • redogöra för några tekniska system och hur de används inom olika samhällsfunktioner
  • analysera och förklara några företeelser i det vardagliga livet sett ur kemisk och fysikalisk synvinkel och med hjälp av experiment
  • utifrån ämnesdidaktisk forskning utarbeta en undervisningssekvens med fokus på materia och energi i olika naturvetenskapliga och tekniska sammanhang och som inbegriper bedömning av elevers lärande
  • reflektera över och värdera naturvetenskapens roll i lärande för hållbar utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, experimentellt arbete, litteraturseminarier och arbete individuellt och i grupp. Kursen går som kombinerad campus och distanskurs.

Bedömningsformer

Studenten examineras genom en skriftlig salstentamen (mål 1, 3 och 5), en muntlig presentation med reflektion (mål 2) samt en skriftlig undervisningsplanering (mål 4).

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Lindahl, Britt & Rosberg, Maria (2017). Naturvetenskapens bärande idéer. För lärare F-6. Gleerups. (190 s)
Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Nilsson, Karin & Sallnäs, Dora (2015). Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken. Metodik för lärare F-6. Gleerups. (317 s)
DINO, diagnosmaterial för formativ bedömning i NO F-6 (2011): kan nås via www.skolverket.se
Elfström Ingela; Nilsson, Bodil; Sterner, Lillemor; Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap – upptäck, utforska, lära. Liber. (178 s)
Grettve, Anna; Israelsson, Marie och Jönsson, Anders (2014) Att bedöma och sätta betyg. Natur och kultur (212s)
Hasslöf, Helen (2009) Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö kommun (37s)
Helldén, Gustav; Jonsson, Gunnar; Karlefors, Inger och Vikström, Anna (2015) Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Libers förlag (valda delar, ca 160s)
Johansson, Myrtel; Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (160 s).
Lindegren, Roger (2007). När kemin stämmer. Studentlitteratur (206s) valda delar
Utöver ovanstående litteratur kan dagsaktuell litteratur tillkomma

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Birgitta Nordén, Kursansvarig
Telefon: 040-6658020
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema