NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
NM172F version 1,6
Engelsk benämning:
Science Subjects and Technology for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
04 maj 2016

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning samt NkA.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper i och intresse för naturvetenskap och teknik samt utveckla ämnesdidaktisk kompetens relevant för undervisning från årskurs ett till om med årskurs sex i grundskolan.

Innehåll

I kursen behandlas naturvetenskapens karaktär samt varför naturvetenskap och teknik ska finnas i skolan.

Studenterna arbetar i den nära omgivningen med särskilt fokus på vanliga växter och djur, deras livsbehov och livscykler i ett ekologiskt sammanhang.

Djurens och växternas olika anpassningar till årstider behandlas samtidigt som själva årstidsbegreppet får sin förklaring i jordens rörelser i förhållande till solen. I samband med solen behandlas en stjärnas livscykel. Även andra tidskonstruktioner, som natt och dag samt månad, förklaras med hjälp av astronomiska fenomen. I detta sammanhang behandlas också kraft, rörelse och väderfenomen.

I kursen arbetas det också med olika tekniska funktioner och konstruktioner.Vissa grundläggande begrepp och teorier som t.ex. materia och energi, bearbetas i olika kontexter, bl a i sammanhang av fasövergångar och löslighet i makro och mikroperspektiv . Studenten ges under kursen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att studenterna ägnar sig åt informationssökning från adekvata digitala källor och genom att en stor del av arbetet äger rum på en lärandeplattform där studenterna både hämtar, kritiskt granskar och lägger ut informationen digitalt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna argumentera för naturvetenskapens och teknikens närvaro i skolan samt kunna beskriva naturvetenskapens karaktär

• kunna beskriva vanliga livsformers livsbetingelser och livscykler i ett ekologiskt sammanhang inkluderande energi- och materiahantering

• kunna konkretisera och förklara vanliga astronomiska fenomen samt krafter, rörelser och väderfenomen

• kunna konkretisera och förklara kemisk reaktion, fasövergång samt olika ämnens löslighet beaktande både makro- och mikroperspektiven

• kunna kommunicera några grundläggande tekniska funktioner och lösningar med hjälp av digitala skisser och konstruktion av modell

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda arbetspass, exkursioner, föreläsningar, laborationer, seminarier, självstudier, hemexperiment, samt olika former av gestaltningar. Kursen utgår från studerandeaktiva och undersökande arbetssätt.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Bedömningsformer

Mål 1 examineras genom en hemtentamen.

Mål 2 och 3 examineras genom en salstentamen.

Mål 4 examineras genom en hemtentamen.

Mål 5 examineras genom en gestaltning.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
Obligatoriska moment finns och delges av kursledare vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Björn (2014). Att förstå grundskolans naturvetenskap, Forskningsresultat och nya idéer. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar, ca 100 s)
Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Lindahl, Britt och Rosberg, Maria (2013). Naturvetenskapens bärande idéer. För lärare F-6. Malmö: Gleerups. (190 s)
Helldén, Gustav; Jonsson, Gunnar; Karlefors, Inger och Vikström, Anna (2015) Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Libers förlag (valda delar, ca 160s)
Ideland, Malin och Malmberg, Claes (red.) 2012. Naturvetenskap och yngre barn. Malmö högskola (112 s)
Jakobsson, Gunilla (2003) Vardagskemi. Studentlitteratur (208 s)
Johansson, Myrtel och Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (160 s).
Östklint, Olle; Johansson, Sverker och Anderberg, Elsie (2012). Fysik för lärare. Lund: Studentlitteratur

Utöver ovanstående litteratur kan aktuell litteratur tillkomma

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter