NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
NM172F version 1,2
Engelsk benämning:
Science Subjects and Technology for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
13 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2013

Förkunskapskrav

Pågående studier i ett lärarutbildningsprogram antagna 2001 eller senare med minst 60 högskolepoäng fullgjorda,
eller
en lärarexamen (yrkesexamen för undervisning/pedagogiskt verksamhet), samt NkA.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper i och intresse för naturvetenskap och teknik samt utveckla ämnesdidaktisk kompetens relevant för undervisning från årskurs ett till om med årskurs sex i grundskolan.

Innehåll

I kursen behandlas vad naturvetenskapens och teknikens karaktär innebär och vilken betydelse detta har, både för naturvetenskap och teknik som vetenskapliga ämnen och som skolämnen.
Studenterna arbetar i den nära omgivningen med särskilt fokus på vanliga växter och djur, deras livsbehov, livscykler, samt deras plats i olika näringskedjor. Paralleller dras till djuret ”människan” och olika skillnader och likheter undersöks och förklaras.
Djurens och växternas olika anpassningar till årstider behandlas samtidigt som själva årstidsbegreppet får sin förklaring i jordens rörelser i förhållande till solen. I samband med solen behandlas en stjärnas livscykel. Även andra tidskonstruktioner, som natt och dag samt månad, förklaras med hjälp av astronomiska fenomen.
I kursen arbetas det också med olika tekniska funktioner och konstruktioner. Krafter och rörelser behandlas utifrån upplevelser i utemiljö.
Vissa grundläggande begrepp och teorier som t.ex. materia och energi, bearbetas i många olika sammanhang. Ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv går som en tråd genom kursen. Studenten ges under kursen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att studenterna ägnar sig åt informationssökning från adekvata digitala källor och genom att en stor del av arbetet äger rum på en lärandeplattform där studenterna både hämtar, kritiskt granskar och lägger ut informationen digitalt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna identifiera naturvetenskapens och teknikens karaktär och kunna argumentera för naturvetenskapens och teknikens roll i skolår 1-6
  • kunna beskriva vanliga livsformers livsbetingelser, livscykler samt plats i näringskedjor utifrån årstider och genomförda exkursioner och laborationer
  • översiktligt kunna beskriva och förklara likheter och skillnader mellan olika organismer avseende kroppens energi- och materiahantering kunna konkretisera och förklara vanliga astronomiska fenomen som rör jordens och månens rörelser samt hur dessa är kopplade till våra tidskonstruktioner och årstider
  • kunna förklara grundläggande begrepp inom naturvetenskap och teknik som krafter, rörelser samt energiformer
  • kunna redogöra för skillnader mellan kemisk reaktion, fasövergång samt olika ämnens löslighet och därvid beakta både makro- och mikroperspektiven
  • kunna kommunicera några grundläggande tekniska funktioner och lösningar med hjälp av digitala skisser och konstruktion av modell

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda arbetspass, exkursioner, föreläsningar, laborationer, seminarier, självstudier, hemexperiment, samt olika former av gestaltningar. Kursen utgår från studerandeaktiva och undersökande arbetssätt.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Bedömningsformer

Studenterna examineras enligt två provkoder där en omfattas av 10 hp och den andra 5 hp.

Prov 1: Skriftlig tentamen (Written examination), 10 hp
Studenten gör en individuell skriftlig tentamen, som examinerar lärandemål 2, 3, 4, 5, och 6.

Prov 2: Artikel (paper) samt gestaltning (aesthetical/technical production) och muntlig presentation (oral presentation), 5 hp
Individuell skriftlig text: Lärandemål 1 examineras genom att studenten skriver en argumenterande artikel, samt ger kamratrespons på någon annan students text.

Lärandemål 7examineras genom att studenten i grupp presenterar en gestaltning inför andra studenter samt visar en egenproducerad modell.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Andersson, Björn (2008). Att förstå grundskolans naturvetenskap, Forskningsresultat och nya idéer. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar, ca 100 s)

Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Lindahl, Britt & Rosberg, Maria (2013). Naturvetenskapens bärande idéer. För lärare F-6. Malmö: Gleerups. (190 s)

Dahlstrand, Lars (2011). Kemins grunder. Brantevik: D&D förlag (48s)

DINO, diagnosmaterial för formativ bedömning i NO F-6 (2011): kan nås via www.skolverket.se

Elfström Ingela; Nilsson, Bodil; Sterner, Lillemor; Wehner-Godée, Christina (2008). Barn och naturvetenskap – upptäck, utforska, lära. Stockholm: Liber. (178 s)

Grimvall, Göran (2013). Teknikens väsen: skolans teknikämne i tidigare skolår. Lund: Studentlitteratur (valda delar)

Helldén, Gustav; Jonsson, Gunnar; Karlefors, Inger och Vikström, Anna (2010). Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Libers förlag (valda delar, ca 160s)

Ideland, Malin och Malmberg, Claes (red.) 2012. Naturvetenskap och yngre barn. Malmö högskola (112 s)

IT för pedagoger (2011): www.itforpedagoger.skolverket.se
http:multimedia.skolverket.se

Lindegren, Roger (2007). När kemin stämmer. Lund: Studentlitteratur (206s) valda delar

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter