Matematik för lärare, åk 1-6, I

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig förmågan att beskriva och reflektera över matematikdidaktiska frågor. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla och fördjupa kunskaper i och om taluppfattning, aritmetik och algebra. Studenterna ska också erövra kunskap om alla elevers utvecklingspotential.

Antal Campusdagar är 6.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:
Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.
Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.
Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!
Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2017, höst 2016, höst 2015, vår 2015

Kurskod:
NM170F version 1,2
Engelsk benämning:
Mathematics for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 september 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
31 mars 2014

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig förmågan att beskriva och reflektera över matematikdidaktiska frågor inom taluppfattning, aritmetik och algebra samt utveckla och fördjupa de egna kunskaperna i och om taluppfattning, aritmetik och algebra. Studenterna ska också utveckla kunskap om elevers utvecklingspotential samt hur anknytningen till elevers egna intressen kan gynna matematiskt lärande.

Innehåll

Talbegreppet och talsystemets utveckling samt taluppfattning behandlas med hjälp av olika artefakter och med utgångspunkt i gällande kursplaner. Olika lärandeformer gällande undervisning i taluppfattning, aritmetik och algebra i årskurserna 1-6 i grundskolan analyseras. Vidare bearbetas de fyra räknesätten utifrån olika metoder samt elevens begrepps- och språkutveckling inom taluppfattning, aritmetik och algebra. Inom kursens ram introduceras studenten i att läsa, tolka och värdera vetenskapliga texter. Kursens olika textgenrer studeras och diskuteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • beskriva och förklara begreppet taluppfattning och redogöra för hur man utvecklar detta begrepp med hjälp av informella och formella talsystem och talskrivningar samt reflektera över och problematisera olika sätt att arbeta med taluppfattning
  • beskriva, förklara och kunna tillämpa olika strategier som kan utveckla elevers förståelse för de fyra räknesätten och sambanden mellan dem
  • redogöra för och reflektera över samband mellan tal och mönster samt kunna visa hur algebra utvecklas
  • redogöra för och hantera terminologi och symboler inom aritmetik och algebra samt exemplifiera hur elevers språk utvecklas i ett funktionellt sammanhang
  • använda elevers intressen och digitala media som medel för att utveckla elevers språkliga förmåga och förståelse av matematiska sammanhang
  • analysera elevers kunnande och kunskapsutveckling inom taluppfattning, aritmetik och algebra samt diskutera formativ och summativ bedömning utifrån elevperspektiv samt i relation till styrdokumenten
  • tolka och värdera vetenskaplig text för att kunna skriva en rapport om en elevs förståelse för tal

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av arbete med digitala medier, grupparbeten/ diskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Undervisningen är studentcentrerad, och kunskapen konstrueras i gruppaktiviteter och genom laborativt arbete.
Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare, samt aktivt bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Det ställs stora krav på att studenterna kan ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Mål 1 och 5 examineras muntligt inom ramen för ett grupparbete där studenten utformar, beskriver och kritiskt granskar en undervisningssekvens inom aritmetik och algebra. Undervisningssekvensen ska utgå från grundskolans kursplanemål och innehålla matematik integrerad med digitala medier samt ha sin utgångspunkt i elevers intressen.
Mål 2 och 3 examineras i en skriftlig tentamen där studentens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskap om taluppfattning, aritmetik och algebra tillsammans med studentens förmåga att analysera och värdera olika elevlösningar bedöms.
Mål 4, 6 och 7 examineras genom att studenten genomför en fältstudie om taluppfattning hos en elev i någon av årskurserna 1-6. I en skriftlig rapport redovisar, analyserar och problematiserar studenten resultaten med koppling till kurslitteratur.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Clarke, D. M. (2006). Fractions as division: The forgotten notion? Australian Primary Mathematics Classroom, 11(3), 4-10. Tillgänglig från: http://files.eric.ed.gov.fulltext/EJ793928.pdf (7 s)
Clarke, D. M., Roche, A., & Mitchell, A. (2007). Year six fraction understanding: A part of the whole story. In J. M. Watson & K. Beswick (Eds.), Mathematics: Essential research, essential practice: Mathematics: Essential research, essential practice (Proceedings of 30th Mathematics Education Research Group of Australasia, Hobart), (pp. 207-216). Adelaide: Merga. Tillgänglig från http://www.merga.net.au/documents/RP152007.pdf
(10 s)
Bergsten, Christer; Häggström, Johan & Lindberg, Lisbeth (2005). Algebra för alla. Göteborg: NCM (200 s)
Grevholm, Barbro (Red) (2012). Lära och undervisa i matematik från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedts (320 s)
Handal,Gunnar (1999). Kritiske venner - Bruk av interkollegial kritik innen universiteten, Nying, rapport nr 9 (12 s)
Harrison, Christine., & Howard, Sally. (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5: Inne i "the Primary Black Box" (Översättning Margareta Oscarsson 2012). Stockholm: Stockholms universitets förlag. (56 s)
Heiberg Solem, Ida, Alseth, Björnar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och tanke. Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Stockholm: Studentlitteratur (392 s)
Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur (308 s)
McIntosh, Alistair (2009). Förstå och använda tal – en handbok. (NCM 2009) Göteborg: NCM (244 s)
Skemp, Richard R. (1976). Relational and instrumental understanding. Mathematics Teaching. Bulletin of the Association of Teachers of Mathematics, 77, (s 20-26) (7 s). Tillgänglig i elektronisk form på Malmö högskolas bibliotek.
Skolverket (2010). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Skolverket. Tillgänglig från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2608
Härtill kommer 200 sidor litteratur inom matematikdidaktik som studenten väljer från en lista publicerad på It’s learning.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Anki Ängeborn, studieadministratör
Telefon: 040-6658167
Margareta Bynke, kursansvarig
Telefon: 040-6658036

Anmälan

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Öppnar för anmälan 17 september 2018.