Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2015, höst 2014, vår 2013, höst 2012, vår 2012, höst 2011

Kurskod:
NM149F version 1
Engelsk benämning:
Outdoor Education in Preschool and Primary School
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
10 december 2010
Fastställandedatum:
10 december 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kompetens att använda närmiljön med betoning på utomhusmiljön i sin verksamhet/undervisning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• planera och genomföra lärandesituationer utomhus, samt föra en diskussion kring lärande utomhus med stöd av litteraturen.
• använda autentiska situationer för att utveckla språk och begreppsförståelse
• exemplifiera olika livsformer och beskriva hur de samverkar med varandra och sin omgivning
• finna matematiska utmaningar såväl i stadsmiljö som i naturmiljö och formulera lämpliga matematiska problem utifrån dessa miljöer.
• gestalta ämnesinnehåll med utomhusmiljön som scen och/eller material

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemålen examineras dels genom en individuell planering av ett tema där flera ämnen integreras och som motiveras med hjälp av kurslitteraturen. Planeringen ska också visa hur barns/eleverns språk kan utvecklas. Dels genom en gestaltande uppgift, som genomförs och examineras i grupp.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på kunskap om och övning i utomhusundervisningens didaktik i olika ämnen. Tonvikt läggs på platsens betydelse för lärandet. De naturorienterande ämnena, svenska, matematik samt de estetiska ämnena har störst utrymme i kursen. Olika naturtyper studeras i sina sammanhang ute i naturen. Den studerande ska genom egna erfarenheter och upplevelser utveckla förmåga att inspirera barn och ungdomar till en lustfylld språkinlärning och utveckling av begreppsförståelse. Vårt gemensamma kultur- och naturarv utgör ramen för de estetiska aktiviteterna.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer med fokus på exkursioner i naturen. Exempel på andra arbetsformer är föreläsningar, nätdiskussioner, litteraturseminarier och uppgifter som kan genomföras i det ordinarie arbetet i klass eller barngrupp. Tillämpning av enkel friluftsteknik ingår i kursen. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
Elfström Ingela, Nilsson Bodil, Sterner Lillemor och Wehner-Godée Christina (2008). Barn och naturvetenskap. Liber. Stockholm. ISBN 978-91-470-8422-7

Lundegård Iann, Wickman Per-Olof och Wohlin Ammi (2004). Utomhusdidaktik. Studentlitteratur. Lund. ISBN 978-91-440-2492-9

Molander Kajsa, Hedberg Per, Bucht Mia. Wejdmark Mats och Lättman–Masch Robert (2005). Att lära in matematik ute. Falun: Naturskoleföreningen, Ljungbergsfonden. ISBN 978-91-631-7462-6

Molander Kajsa, Bucht Mia, Wejdmark Mats och Lättman–Masch Robert, Kjellander Torsten och Strandberg Gerd (2008). Leka och lära matematik ute. Ljungbergsfonden, Falun. ISBN 978-91-977036-1-1

Skolverket (2004). Faktisk fantasi – barns språkutveckling genom skapande. Hämtas på:
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1855

Wejmark Mats & Lättman-Masch Robert (2007). Att lära in ute året runt. Ljungbergsfonden. Falun. ISBN 978-91-977-0362-8

Lic.avhandling eller doktorsavhandling efter eget val

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet


Det mest centrala perspektivet i kursen är miljöperspektivet. Detta tas upp i samband med exkursioner i olika miljöer. Genus, migration och etnicitet tas upp när vi diskuterar natursyn i olika kulturer och hur vi i förskolan/skolan måste beakta detta.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter