Miljömanagement

Sammanfattning

Kursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i företagsekonomi och miljöledning samt kunskap om sambanden mellan miljö, företag och samhälle. Kursen har som mål att svara mot det växande behovet av tvärvetenskaplig miljökompetens i såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015

Kurskod:
MV103B version 1
Engelsk benämning:
Environmental Management
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
06 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde. Kursen kan ingå i generell examen.

Syfte

Syftet är att den studenterande ska utveckla grundläggande kunskaper i miljömanagement. Kursen ska förbereda för arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning och svara mot det växande behovet av tvärvetenskaplig miljö- och hållbarhetskompetens i såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Innehåll

Innehåll:
Kursen omfattar yttre miljö, arbetsmiljö och företagsekonomi samt kunskap om samband mellan företagande, hållbar utveckling och samhälle. Förutom grundläggande kunskaper inom miljömanagement har kursen också som mål att den studerande ska utveckla förståelse av vad det innebär att leda och koordinera processer inom miljöområdet i olika typer av organisationer. Kursen behandlar:

 • miljöledningens ekologiska, sociala och ekonomiska sammanhang
 • modern miljöhistoria kopplad till miljöledningssystemens utveckling
 • drivkrafter inom miljöområdet
 • miljöstrategier
 • miljöledningsverktyg såsom LCA, LCC, MKB, nyckeltal, miljöledningssystem
 • arbetsmiljö
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • styrmodeller
 • hållbarhetsanalys
 • projektledning
 • grundläggande företagsekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande uppvisa:

 1. kunskap om grundläggande begrepp, modeller och teorier inom området miljömanagement, vilket i denna kurs främst handlar om yttre miljöfrågor men även inbegriper företagsekonomi och arbetsmiljö
 2. kunskap om miljöledningens ekologiska, sociala och ekonomiska sammanhang
 3. kunskap om förhållandet mellan företagande och hållbar utveckling
 4. kunskap om vad det innebär att leda och koordinera processer inom miljöområdet i olika organisationer
 5. kunskaper om olika drivkrafter på miljöområdet och hur de påverkar organisationer
 6. förståelse för hur en organisation fungerar utifrån ett miljölednings- och arbetsmiljöperspektiv
 7. kunskap om olika miljöledningsverktyg inklusive sådana som kan användas för produktutveckling
 8. färdighet att analysera en organisations relation till miljön och kunna ge förslag på vilket sätt den kan förändras mot en mer hållbar verksamhet
 9. färdighet att på ett systematiskt sätt identifiera och bedöma miljöproblem och arbetsmiljöproblem relaterade till organisationers verksamhet
 10. förmåga att kunna genomföra en hållbarhetsanalys av en organisation
 11. färdighet att skriftligt och muntligt presentera hur en förändringsprocess inom en organisation ska kunna genomföras
 12. förmåga att på egen hand kunna söka inhämta och bedöma kunskap samt reflexivt och kritiskt kunna tillämpa denna

Arbetsformer

Kursen innehåller flera olika arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av föreläsningar, övningar, projektarbete samt seminarium. Studenternas kunskapsutveckling bygger på studentens aktiva deltagande i dessa olika inlärningsaktiviteter.

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 6, och 7 stöds genom att studenterna aktivt deltar i föreläsningar och övningar. Lärandemål 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 och 12 stöds genom att studenterna aktivt genomför ett projektarbete som genomförs i grupp och presenteras skriftligt i en (eller flera) rapport(er) samt muntligt under ett seminarium.
Krav för godkänd:
Godkänd individuell skriftlig salstentamen i företagsekonomi (3 hp). I denna examination bedöms delar av lärandemål 1, 2, och 5.
Godkänd individuell skriftlig salstentamen i miljömanagement (7 hp). I denna examination bedöms lärandemål 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
Godkänt projektarbete inkluderande aktivt deltagande i seminarium (5 hp). I denna examination bedöms 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 och 12.

Krav för väl godkänd:
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på minst 10 av kursens 15 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ammenberg, J. (2012). Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund.
 • Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Stockholm
 • Haigh, N. & Griffiths, A. (2009). The natural environment as a primary stakeholder: the case of the climate change. Business Strategy and the Environment, 18: 347-359.
 • Loorbach, D., van Bakel, C.J., Whiteman, G. & Rothmanis, J. (2010). Business strategies for transitions towards sustainable systems. Business Strategy and the Environment, 19: 133-146.
 • Lucas, M.T. (2009). Understanding environmental management practices: Integrating views from strategic management and ecological economics. Business Strategy and the Environment, 19: 543-556.
 • Olsson, J. & Skärvad, P-H. (2011). Företagsekonomi 100 - Faktabok. Liber Ekonomi, Stockholm.
 • Kompletterande kursmaterial

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Kursspråk är svenska men viss inslag av undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Joseph Strahl, Kursansvarig
Telefon: 040-6657327