Finita elementmetoden

Sammanfattning

Behörighetskrav

MA209A Analys A och linjär algebra
MA212A Analys B
MT106A Mekanik, statik (1501)

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022

Kurskod:
MT169A version 1
Engelsk benämning:
Finite element method
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

MA209A Analys A och linjär algebra
MA212A Analys B
MT106A Mekanik, statik (1501)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap i finita elementmetoden (FEM), samt att tillämpa metoden för att lösa relevanta problem inom fysik och maskinteknik.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Matrisalgebra
 • Introduktion till diskreta system
 • Elementformulering för stång och balk
 • Elementbaserad analys av plana fackverk och ramar
 • Modelleringsaspekter; symmetri, leder i ramar, bivillkor, statisk kondensering, reducerade ekvationssystem
 • Finita elementmetoden för värmeledning i 2D samt elasticitet i 2D och 3D

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • teoretiskt beskriva stänger, balkar, fackverk, ramar, värmeledning och elasticitet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • använda elementbaserad förskjutningsmetod för att analysera fackverk och ramar
 • upprätta beräkningsmodeller för konstruktioner, inkluderande att indela strukturen i element, definiera frihetsgrader, upplagsvillkor och laster
 • genomföra datorberäkningar för analys av aktuella konstruktioner
 • skriftligt redovisa förutsättningar, beräkningsmodell och resultat från handberäkningar och datorberäkningar för olika tillämpningsexempel inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • utvärdera om erhållet beräkningsresultat överensstämmer med beräkningsförutsättningar och uppställd beräkningsmodell

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs att studenten är godkänd på:

 • inlämningsuppgifter (3.5 hp)
 • skriftlig tentamen (4 hp)
Slutbetyg grundar sig på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Austrell, P.E., Dahlbom, O., Lindemann, J., Olsson, A., Olsson, K.-G., Persson, K. et.al. (2004). CALFEM ver 3.4 - A finite element toolbox. Studentlitteratur AB, Lund. Finns även att hämta som en PDF-fil på webben.
 • Dahlblom, O. & Olsson, K.-G. (2010). Strukturmekanik - modellering och analys av ramar och fackverk. Studentlitteratur AB, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Kristian Stålne, Kursansvarig
Telefon: 040-6657196

Anmälan

29 augusti 2022 - 06 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program