Examensarbete i maskinteknik

Sammanfattning

Behörighetskrav

120 hp avklarade kurser inom programmet inklusive kurserna:
MA209A Analys A och linjär algebra
MT106A Mekanik, statik (1501)
MT149A Hållfasthetslära

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023

Kurskod:
MT165A version 2
Engelsk benämning:
Degree Thesis in Mechanical Engineering
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2016

Förkunskapskrav

120 hp avklarade kurser inom programmet inklusive kurserna:
MA209A Analys A och linjär algebra
MT106A Mekanik, statik (1501)
MT149A Hållfasthetslära

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten använder kunskaper och färdigheter förvärvade i programmets tidigare kurser för att självständigt urskilja, formulera, lösa och dokumentera en problemställning och därigenom inhämta nya kunskaper och fördjupa sin praktiska, teoretiska och metodologiska förmåga.

Innehåll

Kursens innehåll bestäms för varje student i samråd med kursansvarig och handledare.
I kursen ingår momenten:

 • inledande litteraturstudie som definierar och begränsar arbetet
 • genomförande av det egna arbetet samt redovisning av arbetet i skriftlig rapport
 • muntlig presentation av eget genomfört arbete samt skriftlig och muntlig opposition på annat examensarbete

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa:

 • kunskap och förståelse för maskin- och materialteknik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
 • kunskap om tillämpliga metoder inom området
 • fördjupad kunskap inom någon del av området

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten visa:
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra komplexa uppgifter inom givna tidsramar
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för process och resultat
 • förmåga att muntligt och skriftligt diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom maskin- och materialteknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna göra bedömningar inom maskin- och materialteknik med hänsyn till relevanta näringslivsförankrade, vetenskapliga och brukarorienterade aspekter
 • visa insikt om kunskapens och yrkesrollens inverkan och ansvar i relation till samhället
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Handledning 10 timmar och seminarier 8 timmar.

Arbetets planering ska beskrivas i en utökad projektbeskrivning som ska innehålla bland annat en tidsplan och litteraturstudie med beskrivning av metoderna som kommer användas i arbetet. Arbetet ska redovisas dels i en skriftlig rapport, dels muntligt vid ett seminarium. Rapporten ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla en sammanfattning på svenska och en på engelska. Skriftlig opposition genomförs på ett annat arbetes skriftliga och muntliga framställning.

Bedömningsformer

Examinationsmoment: skriftlig och muntlig framställning.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd projektbeskrivning 1 hp
 • godkänd muntlig redovisning och opposition 1 hp
 • godkänd skriftlig rapport 13 hp

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman, Jan(2015). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur
 • Björklund, Maria (2012). Seminarieboken. Lund: Studentlitteratur
 • Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (2014). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber ekonomi

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program