Materialval

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023

Kurskod:
MT164A version 2
Engelsk benämning:
Materials Selection
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2016

Förkunskapskrav

MT108A Materialteknik

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i att välja material med hänsyn till tillverkningstekniska, ekonomiska och miljövänliga aspekter.

Innehåll

Kursen är indelad i en teoretisk del och en tillämpad del.
Den teoretiska behandlar:

 • definitioner och terminologi
 • konstruktionsmaterial och deras egenskaper
 • materialegenskapsdiagram
 • arbetsmetodik vid val av material- och tillverkningsmetod
 • miljöaspekter på material- och metodval
 • materialvalsprogramvaran CES EduPak
Den tillämpade delen omfattar:
 • laboration med CES EduPak
 • projektarbete

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • på ett systematiskt sätt kunna redogöra för begreppen funktion, randvillkor, mål och fria variabler samt produktspecifika designkrav till materialrelaterade parametrar
 • förstå och kunna skapa materialegenskapsdiagram samt använda dessa tillsammans med urvalskriterier för inbördes rangordning.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra ett systematiskt material- och metodval genom att använda en metodik innehållande begreppen översättning (translation), urval (screening) och rangordning (ranking)
 • visa förmåga att optimera urvalsprocessen genom härledning och formulering av materialindex
 • utföra avancerade material- och metodval med hjälp av den kommersiella programvaran CES EduPak
 • utföra kritiska bedömningar samt formulera och analysera förslag på fungerande metod- och materialtekniska lösningar
 • värdera och utveckla materialtekniska lösningar i samband med design och konstruktion
 • resonera kring faktorer som kan påverka miljön under en produkts livscykel och använda en metod för miljövänligt materialval
 • formulera sökvillkor innehållande multipla randvillkor och mål
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa insikt om den i kursen beskrivna arbetsmetodikens möjligheter och begränsningar

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laboration och handledning av projektarbete.

Bedömningsformer

För godkänt krävs:
Godkänd laboration (1 hp), godkänt projektarbete (2,5 hp) och godkänd skriftlig tentamen (4 hp).
Slutbetyg grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ashby, M. F. (2011). Materials selection in mechanical design. 4. ed. Kidlington, Oxford, UK: Butterworth-Heinemann

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Håkan Wernersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658574

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program