Företag och företagande för ingenjörer

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
MT163A version 1
Engelsk benämning:
Business and Business Administration for Engineers
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar grundläggande kunskap om företag och företagande för att som ingenjör kunna verka både som arbetstagare eller egenföretagare i företag som konstruerar eller tillverkar teknikprodukter.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

 • Företagsekonomiska grundbegrepp
 • Budgetering: resultat- och likviditetsbudget och budgeterad balansräkning
 • Ekonomiska nyckeltal (kapitalkvot, likviditet, ROI)
 • Kostnadstyper (rörliga och fasta direkta och indirekta)
 • Bidragskalkyl
 • Resultatplanering, nollpunktsanalys
 • Självkostnadskalkylering, ABC-kalkyl
 • Investeringskalkyler (Pay-off, nuvärdes, internränta och annuitet)
 • Affärsplanering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva skillnaden av olika ekonomiska begrepp och deras knytning till olika kalkyleringsmetoder och anknytning till olika branscher med fokus på den tillverkande industrin
 • visa förståelse för vikten av dokument som balans- och resultatbudget för ett företag i den tillverkande industrin
 • visa förståelse för affärsplanering
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna redovisa kalkyler
 • utifrån olika nyckeltal kunna ta fram och motivera en affärsplanering som är lämplig under givna omständigheter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna kritiskt:
 • diskutera för- och nackdelar av olika metoder/kalkyleringar
 • förhålla sig till de antaganden och förenklingar som gjorts i samband med ekonomisk kalkylering
 • förhålla sig till litteratur och reella lösningar inom fältet för kursen

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar samt gruppseminarier/handledning. I seminarieform ska studenten redovisa sin affärsplan.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänt redovisad affärsplan (3,5 hp) samt godkänd tentamen (4 hp). Slutbetyget grundar sig på tentamensresultatet.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Skärvad Per-Hugo & Olsson, Jan (senaste upplagan). Företagsekonomi 100 Faktabok. Liber, Malmö.
 • Skärvad Per-Hugo & Olsson, Jan (senaste upplagan). Företagsekonomi 100, övningsbok. Liber, Malmö.
 • Skärvad Per-Hugo & Olsson, Jan (senaste upplagan). Företagsekonomi 100, lösningshäfte. Liber, Malmö.
 • Material i samband med föreläsningarna
Referenslitteratur
 • Kubr, Thomas et. Al. (2005). Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Ekerlinds Förlag, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Telefon: 040-6657200

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program