Tillämpad konstruktion

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
MT159A version 2
Engelsk benämning:
Applied Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2016

Förkunskapskrav

MA209A Analys A (1702)
MT106A Mekanik, statik (1501)
MT155A 3D CAD, (1801)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Kursen syftar till att studenten konstruerar och bygger en produkt samt utvecklar fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i projekt där deltagarna besitter olika kompetenser.

Innehåll

Kursen innehåller projektarbete med tillämpning av ämneskunskaper.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå lärande- och utvecklingsprocesser i projekt
 • ha kunskap om teknikutveckling utifrån organisatoriska och samhälleliga perspektiv
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att med helhetssyn hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • identifiera, värdera och inhämta nödvändig information för lösningen av konkreta problem
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • sammanställa och muntligt och skriftligt presentera resultat från projektarbetet och vid sådana presentationer kunna diskutera och försvara framlagda slutsatser genom att utnyttja den kunskap och de argument som ligger till grund för resultaten
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha utvecklat ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot den egna projektgruppen
 • ha utvecklat ett akademiskt förhållningssätt till rapportskrivning och seminariedeltagande
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Bedömningsformer

Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning.
För Godkänt betyg krävs: godkända skriftliga inlämningar (3,5 hp), godkänd muntlig redovisning (1,5 hp) och godkänt projektarbete (2,5 hp).
För Väl godkänd krävs dessutom att projektet och den individuella redovisningen påvisar individuellt väl godkänd prestation och deltagande i arbetet och i gruppen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2014). Produktutveckling: konstruktion och design. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Referenslitteratur:
 • Andersen, Erling S. & Schwencke, Eva (2013). Projektarbete: en vägledning för studenter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Håkan Wernersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658574

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program