Introduktion till programmering och inbyggda system

Sammanfattning

Kursen kombinerar kunskap från matematik, programmering och elektroteknik. Första delen behandlar grundläggande programmering med MATLAB/GNU Octave, med tillämpningar inom styrning och reglerteknik. I den andra delen programmeras en mikrodator, baserat på kunskaperna i första delen, för att i realtid kunna styra enklare elektroniska och mekaniska system.
Kursen syftar till att studenterna tillgodogör sig kunskaper och färdigheter inom grundläggande teknisk programmering, samt utvecklar en förståelse för användning av realtidsstyrning och reglering av fysikaliska system och produkter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. @@MA209A Analys A (1702)


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
MT158A version 2
Engelsk benämning:
Intorduction to Programming and Embedded Systems
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
17 juni 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. @@MA209A Analys A (1702)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna tillgodogör sig kunskaper och färdigheter inom grundläggande teknisk programmering, samt utvecklar en förståelse för användning av realtidsstyrning och reglering av fysikaliska system och produkter.

Innehåll

Kursen kombinerar kunskap från matematik, programmering och elektroteknik. Första delen behandlar grundläggande programmering med MATLAB/GNU Octave, med tillämpningar inom styrning och reglerteknik. I den andra delen programmeras en mikrodator, baserat på kunskaperna i första delen, för att i realtid kunna styra elektroniska och mekaniska system.
Kursen innehåller följande moment:

 • Grundläggande programmering med MATLAB och GNU Octave
 • Uppbyggnad av datorprogram
 • Logiska operationer
 • Elektroteknikens grunder, vanliga kretselement
 • Programmering av mikrodator och mikrokontrollkort
 • Elektriska kretsar
 • Digitalisering av information
 • Sensorer och aktuatorer/ställdon

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa förståelse för hur ett datorprogram är uppbyggt
 • kunna tolka källkoden för ett datorprogram och förstå vad det gör
 • känna till grundläggande elektrotekniska begrepp och komponenter
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • utforma ett program med grundläggande programmeringstekniska begrepp som loop och case-satser
 • utföra beräkningar på elektriska kretsar
 • använda mätinstrument vid mätningar av elektriska storheter
 • skriva kod för att utföra realtidstyrning av sensorstyrda aktuatorer/ställdon
 • programmera en enchipsdator/mikrodator för ett inbyggt system
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • bedöma lämpligheten av olika lösningsalternativ och rimligheten av uppmätta och beräknade resultat inom ämnesområdet
 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring teknikutveckling inom ämnesområdet

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och projektarbeten.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkända projekt (2 hp), inlämningsuppgifter (1,5 hp) och godkänd tentamen (4 hp).
Slutbetyg grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Blum, Jeremy. (2013). Exploring Arduino. tools and techniques for engineering wizardry. Wiley
 • Moler, Cleve (2013). Numerical computing with MATLAB (available at se.mathworks.com/moler/index_ncm.html)
 • Stahel, Andreas (2015). Octave at BFH-TI Biel, Lecture notes (available at staff.ti.bfh.ch/sha1/Labs/PWF/Documentation/OctaveAtBFH.pdf)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jörgen Ekman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657682

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program