Maskinelement

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022

Kurskod:
MT157A version 2
Engelsk benämning:
Machine Elements
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2016

Förkunskapskrav

MA209A Analys A (1702)
MT106A Mekanik, statik (1501)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design och i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i maskinelement och ger en grund för vidare studier inom ämnen som konstruktionsteknik. Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa kunskapen i praktiska tillämpningar inom design-, och maskinindustrin och andra discipliner med strukturella problemställningar.

Innehåll

Kursen behandlar systematisk analys av maskinkomponenter med hjälp av olika verktyg. Kursen behandlar grundläggande maskinkomponenter så som:

 • permanenta och löstagbara förband
 • fjädrar
 • kugghjul
 • glid- och rullningslager
 • remmar och kedjor
 • axlar
 • kam- och vevrörelser
 • tätningar
Dessutom behandlas begrepp som:
 • tribolgi
 • kälverkan
 • kritiskt varvtal

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara, skilja, identifiera och beskriva de i kursen förekommande maskinelementen och hur de används tillsammans
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • metodiskt analysera och utvärdera beräkningsproblem kopplade till vanliga maskinkomponenter
 • kritiskt och självständigt identifiera, formulera och hantera vanligen förekommande dimensioneringsmetoder för olika maskinkomponenter
 • välja lämplig maskinkomponent vid olika konstruktioner
 • självständigt hantera frågeställningar rörande funktion och utformning av viktiga maskinkomponenter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • förklara möjligheter och begränsningar vid design av olika maskinkomponenter och vilka samhälleliga konsekvenser olika val kan medföra

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd inlämningsuppgift (1 hp) och godkänd tentamen (6,5 hp). Slutbetyget grundas på tentamensresultatet.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Evertsson, Magnus & Svedensten, Per (2005). Maskinelement: övningar. Lund: Studentlitteratur
 • Märt, Mart & Melkersson, Kjell (2017, upplaga 1) Maskinelement. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program