Tillverkningsteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
MT156A version 2
Engelsk benämning:
Manufacturing Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
02 oktober 2018

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • MA209A Analys A (1702)
 • MT108A Materialteknik

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Kursen grundlägger och utvecklar studentens förståelse för vanliga tillverknings- och formningsmetoder och deras möjligheter och begränsningar för framställning av verkstadstekniska produkter såväl som prototyper i enstycks- och serieproduktion. Studenten utvecklar färdighet att välja hur en produkt ska tillverkas med hänsyn till materialegenskaper och kostnad på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment

 • Toleranssystem och verkstadsteknisk mätteknik
 • Formning av produkter från smält eller halvsmält råämne
 • Plastiska, klippande och skärande bearbetningsmetoder samt verktyg och maskiner för dessa metoder
 • Teorier kring skärande bearbetning gällande skärgeometri, spånbildning, skärkrafter, ytjämnhet, bearbetningsekonomi samt verktygsförslitning
 • Grundläggande datorbaserad tillverkningsberedning
 • Formsprutning av plaster
 • Övriga tillverkningsmetoder
 • Analys av vetenskapligt material

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna förklara och ge exempel på utfall, mätresultat och mätnoggrannhet vid användning av mätdon
 • visa kunskap om hur materialegenskaper påverkas av tillverkningsmetod
 • kunna redogöra för innebörden av tillverkningstekniska begrepp, samt kunna förstå och beskriva de vanligaste tillverkningsmetoderna
 • kunna sätta sig in i ett nytt område genom att göra en litteraturstudie
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • tillämpa och läsa av mätdon för avstånd- och vinkelmätning
 • utföra grundläggande verkstadstekniska och tillverkningsekonomiska beräkningar
 • välja tillverkningsmetod bl.a. utifrån komponentens funktionskrav, geometri, material och tillverkningsvolym
 • utföra enklare CAM beredning
 • hitta och ta till sig relevant vetenskapligt material i databaser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att jämföra olika tillverkningsmetoders lämplighet baserat på prestanda, produktionsvolym, effektbehov och kostnadseffektivitet relaterat till processval för tillverkning av en komponent
 • kunna värdera en källas vetenskapliga trovärdighet

Arbetsformer

Undervisning bedrivs som föreläsningar, övningar och laborationer med förberedelseuppgifter.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänd tentamen (6 hp), godkända laborationer (1 hp), godkänd inlämningsuppgift (0,5 hp).
Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hågeryd, Lennart, Björklund, Stefan & Lenner, Matz (2018). Modern produktionsteknik del 1, upplaga 3. Stockholm: Liber
 • Övrigt material tillhandahålls via elektronisk plattform.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Martin Fisk, Kursansvarig
Telefon: 040-6657675

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program